Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Inštruktážne videá

 1. Ovládacie prvky aplikácie

 2. Prebratie z LPIS & Delenie parciel

 3. Spájanie parciel & Zmazanie parcely

 4. Vytváranie nových hraníc užívania

 5. Editácia vertexov

 6. Editácia popisu

 7. Validácia - nesprávne zadaná parcela alebo poradové číslo

 8. Validácia - prekryv s inou parcelou

 9. Validácia - prekryv viacerých KD

 10. Omylom zmazaná parcela

 11. Zrušenie vyňatia

 12. Vytvorenie vnorenej parcely

 13. Potvrdenie žiadosti
Pôdna mapa SR
1:400 000
Atlas pôd SR
KPP - prieskum
Pôdno-ekologické regióny
Čiastkový monitorovací systém - PÔDA
Geochemický atlas SR
Geologické faktory ŽP
Poľn. znevýhodnené oblasti SR - LFA
Vhodnosť pôd pre pestovanie jadrovín
Informačné fórum o závlahách
Štruktúra pôdneho fondu
Chránené vtáčie územia - CHVU
Webové služby
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019