Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

PÔDNA MAPA SLOVENSKA 1 : 400 000
(J. Hraško, V. Linkeš, R. Šály, B. Šurina)

Predstavuje digitálnu georeferencovanú databázu zdigitalizovanú z analógovej mapy (Hraško a kol., 1993). Atribúty databázy obsahujú detailnú legendu s rešpektovaním environmentálnych pôdnych vlastností a porovnania s kompletnou klasifikáciou WRB 98 pôdnych jednotiek a pôdnych substrátov.

Údaje (databáza) sú archivované v ESRI Shape formáte, použitý bol referenčný súradnicový systém
S-JTSK (x-, y- súradnice) a referenčná mierka pre priestorové údaje je 1 : 400 000. Použiteľnosť údajov je pre celé územie Slovenskej republiky (poľnohospodárske a lesné pôdy).
MAPOVÁ SLUŽBA
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019