Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

MAXIMÁLNA PRÍPUSTNÁ HODNOTA FAKTORU OCHRANNÉHO VPLYVU VEGETÁCIE.

Aplikácia umožňuje vlastníkom, užívateľom a zamestnancom štátnej správy v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy a kontroly, po identifikácii erózne ohrozených poľnohospodárskych pôd cez aplikáciu  „Vodná erózia pôdy“ a návrhu protieróznych opatrení prostredníctvom aplikácie „Konsolidácia erózne ohrozeného územia“, navrhnúť pôdoochranné osevné postupy, ktoré budú rešpektovať vhodnosť poľnohospodárskych plodín s prihliadnutím na ich protierózny účinok.

Algoritmus

Pre výpočet maximálnej prípustnej hodnoty faktoru ochranného vplyvu vegetácie bol použitý vzťah odvodený z rovnice USLE:

Cp = Gp / (R x K x L x S)

Cp – maximálna prípustná hodnota faktoru ochranného vplyvu vegetácie

Gp – maximálna prípustná hodnota straty pôdy (t.ha-1 rok-1)

R – faktor eróznej účinnosti dažďa

K – faktor erodovateľnosti pôdy

L – faktor dĺžky svahu

S – faktor sklonu svahu

Pre faktor Gp boli využité údaje o limitných hodnotách odnosu pôdy pri vodnej erózii z prílohy č. 1 zákonu 220/2004 Z.z.:

Tab. 1 Limitné hodnoty odnosu pôdy pri vodnej erózii podľa zákona č. 220/2004 Z.z.
hĺbka pôdy limit (t.ha-1.rok-1)
plytké pôdy (do 0,3 m) 4
stredne hlboké pôdy (0,3-0,6 m) 10
hlboké pôdy (0,6-0,9 m) 30
veľmi hlboké pôdy ( nad 0,9 m) 40

a hodnoty prípustnej (tolerovanej) intenzity plošnej erózie pôdy podľa prílohy D, STN 757501:

Tab. 2 Hodnoty prípustnej (tolerovanej) intenzity plošnej erózie pôdy podľa STN 757501
hĺbka pôdy limit (t.ha-1.rok-1)
plytké pôdy (do 0,3 m) 1
stredne hlboké pôdy (0,3-0,6 m) 4
hlboké pôdy (nad 0,6 m) 10

Pre R faktor boli použité hodnoty z údajov ombrografických staníc SR (Jambor, Ilavská, Lazúr, 2005).

Hodnoty K faktoru vychádzajú z vrstvy údajov o BPEJ, ku ktorým bola podľa pôdneho typu priradená orientačná hodnota K faktoru (Jambor, Ilavská, Lazúr, 2005).

Hodnoty L faktoru boli vypočítané podľa metrickej rovnice (Alena, 1991):

L = (d/22,13)m

d – dĺžka svahu vypočítaná v prostredí ArcGIS z vrstvy DTM

Pre získanie korektných údajov o dĺžke svahu bola spojitá vrstva DTM prerušená hranicami kultúrnych dielov LPIS a krajinných prvkov, keďže tieto hranice považujeme za línie, ktoré prerušujú povrchový odtok zrážok.

m – empirický exponent závislý od sklonu svahu;

 pre sklon < 1%   m = 0,2

                1 – 3% m= 0,3

                3 – 5% m = 0,4

                > 5%    m = 0,5

Faktor dĺžky svahu vyjadruje pomer straty pôdy z plochy určitej dĺžky ku strate pôdy z plochy so štandardnou dĺžkou 72,6 stôp (22,13 m). (Wischmeier, Smith, 1978)

Faktor sklonu svahu S bol vypočítaný podľa rovnice (Alena, 1991):

S = 0,43 + 0,3.l + 0,043.l2 / 6,613

l – údaj o sklone svahu v % vypočítaný z vrstvy DTM.

Faktor sklonu svahu vyjadruje pomer straty pôdy z plochy s určitým sklonom ku strate pôdy z plochy  so štandardným sklonom 9%.

Výsledné údaje o maximálnej prípustnej hodnote faktoru ochranného vplyvu vegetácie  boli klasifikované nasledovne:

Tab. 3 Maximálna prípustná hodnota faktoru ochranného vplyvu vegetácie

hodnota cp hodnota c pre konkrétne plodiny popis
< 0,005 0,005 – trvalé trávne porasty zatrávnenie (využitie ako TTP)
0,005 – 0,02 0,015 - ďatelina pestovanie viacročných krmovín
0,020 - lucerna
0,02 – 0,1 0,09 - ovos vylúčenie pestovania širokoriadkových plodín, pestovanie úzkoriadkových plodín s využitím pôdoochranných technológií
0,1 – 0,15 0,11 – pšenica ozimná
0,14 – jačmeň jarný
0,15 – 0,2 0,17 - raž
0,2 – 0,45 0,22 – repka ozimná pestovanie úzkoriadkových plodín bez obmedzenia a pestovanie širokoriadkových plodín s využitím pôdoochranných technológií
0,3 – bôb na zrno
0,44 – repa cukrová
0,44 – zemiaky neskoré
0,45 – 0,6 0,6 –zemiaky skoré

0,6 – 0,7
0,61 – kukurica na zrno
bez obmedzenia
0,72 – kukurica na siláž
> 0,7  
Použitá literatúra

ALENA, F. 1991. Protierózna ochrana na ornej pôde, metodická príručka. Bratislava: Štátna melioračná správa, 1991.

FULAJTÁR, E., JANSKÝ, L., 2001. Vodná erózia pôdy a protierózna ochrana. Bratislava: VÚPOP, 2001.

JAMBOR, P., ILAVSKÁ, B., LAZÚR, R. 2005. Identifikácia ohrozenia kvality pôdy vodnou a veternou eróziou a návrhy opatrení. Bratislava: VÚPOP, 2005. s. 42 – 43 ISBN 80-89128-22-X

NOVOTNÝ I., a kol., 2010. Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe. In: Vodní hospodářství č. 2/2010, s. 25-27. URL: http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2010/vh02-2010.pdf

SOBOCKÁ, J., BIELIK, M. 2009. Príspevok ku konsolidácii erózne ohrozenej krajiny. In: Vedecké práce VÚPOP 31, Bratislava: VÚPOP, 2009. ISBN 978-80-89128-59-4

STN 75 4501: 2000, Hydromeliorácie. Protierózna ochrana poľnohospodárskej pôdy., Úrad ore normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

WISCHMEIER, W.H. SMITH, D.D. 1978. predicting rainfall erosion losses – guide to conservation planning. Agricultural Handbook 537, united States Departement of Agriculture, Washington.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hore...
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019