Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZAŤAŽENIE KRAJINY HOSPODÁRSKYMI ZVIERATAMI

Údaje o zaťažení krajiny hospodárskymi zvieratami boli odvodené interpretáciou webovej služby Veterinárny GIS (V-GIS). V-GIS bol vytvorený na základe spolupráce VÚPOP, Ministerstva pôdohospodárstva (MPSR), Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) a Štátneho plemenárskeho ústavu (ŠPÚ SR) počas rokov 2005 a 2006. Cieľom bolo umožniť prostredníctvom internetu vyhľadávanie a prezeranie údajov o lokalizácii fariem živočíšnej výroby, ku ktorým sú priradené vyselektované údaje z CEZH (Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat spravovanej ŠPÚ SR).

V-GIS obsahuje georeferencované údaje o jednotlivých farmách živočíšnej výroby (celkove viac ako 29 000 fariem). Každá farma má priradené údaje o x,y súradnicicach a textovú informáciu o počte a druhu hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, hydina a chovy rýb). Údaje sú neustále aktualizované, tak geografická lokalizácia fariem vrátane novovzniknutých fariem, ako aj informácie pochádzajúce z CEHZ (druh zvierat, počty, administratívne údaje).

Bázou pre výpočet zaťaženia poľnohospodárskej pôdy veľkými dobytčími jednotkami (VDJ) a výpočet produkcie maštaľného hnoja boli stavy rôznych hospodárskych zvierat priestorovo hodnotené podľa pravidelnej mriežky 10 x 10 km (tvoriacich lokality s unikátnym názvom), s rozdelením a názvami lokalít podľa členenia totožným s členením registra produkčných poľnohospodárskych blokov (LPIS) v systéme IACS. Podobne je možné vypočítať zaťaženie VDJ a produkciu maštaľného hnoja na úrovni jednotlivých okresov a krajov SR.

Informácie o priestorovej lokalizácií fariem živočíšnej výroby V-GIS a z neho odvodených aplikácií o zaťažení územia jednotlivými hospodárskymi zvieratami, súhrne VDJ ako aj produkcia maštaľného hnoja predstavuje cenný zdroj geopriestorových informácií nielen pre štátnu správu (Štátna Veterinárna a potravinová správa, štátny plemenársky ústav atď.), ale môžu byť použité pre modelovanie environmentálnych parametrov a indexov hodnotenia krajiny.

Hovädzí dobytok Ošípané
Hovädzí dobytok       Ošípané
Ovce Kozy
Ovce       Kozy
Dobytčie jednotky Produkcia maštaľného hnoja
Dobytčie jednotky       Produkcia maštaľného hnoja
Produkcia močovky Produkcia hnojovice
Produkcia močovky       Produkcia hnojovice
Produkcia CH4 Produkcia N2O
Produkcia CH4       Produkcia N2O
Produkcia NH4 Počet fariem
Produkcia NH4       Počet fariem
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019