Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

PRODUKČNÝ POTENCIÁL POĽNOHOSPODÁRSKYCH PÔD
(M. Džatko a kol., 2001)

Pre účely praktickej realizácie poznatkov o produkčnej schopnosti pôd bolo potrebné vykonať integrované hodnotenia vzťahov medzi vlastnosťami pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ), faktormi prostredia a dostupnými údajmi o úrodách plodín a tak vytvoriť relevantnú sústavu hodnotenia produkčného potenciálu poľnohospodárskych pôd, ktorá je vyjadrená v 100-bodovej stupnici, (od 100 do 1 BH BPEJ), resp. v príslušných kategóriách. Vyššie bodové hodnoty vyjadrujú vyšší produkčný potenciál pôdy a nižšie naopak nižší produkčný potenciál pôdy.
Kategória IP Kategória IP
1 100 - 91 6 50 - 41
2 90 - 81 7 40 - 31
3 80 - 71 8 30 - 21
4 70 - 61 9 20 - 11
5 60 - 51 10 10 - 1
IP - Index Produktivity

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019