Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

HODNOTA POZEMKOV PRE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Hodnota pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu sa určuje podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) a príslušných sadzieb uvedených vo Vyhláške MP SR č. 38/2005 Z.z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav. Prezentovaná hodnota nezahŕňa hodnotu trvalých porastov vyskytujúcich sa na pozemku. Táto sa stanovuje podľa osobitnej prílohy uvedenej vyhlášky.

Interpretácia ceny cez mapový server umožňuje získať informáciu o hodnote pôdneho bloku pri prípadnej komasácii v rámci konania pozemkových úprav. Podkladom pre výpočet je plošné zastúpenie BPEJ v rámci produkčného bloku. Informáciu predstavuje priemerná cena bloku v SK/m2, ako aj celková cena bloku. Priemerná hodnota predstavuje vážený aritmetický priemer cenových hodnôt zastúpených BPEJ.
Kategória CENA Kategória CENA
1 0 - 2 Sk 4 6 - 8 Sk
2 2 - 4 Sk 5 8 - 10 Sk
3 4 - 6 Sk 6 10 - 12,5 Sk

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019