Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

KONSOLIDÁCIA ERÓZNE OHROZENÉHO ÚZEMIAPlošná vodná erózia patrí v podmienkach Slovenska medzi ireverzibilné degradačné procesy, ktoré spôsobujú deštrukčné zmeny na pôde do takej miery, že v priebehu niekoľkých desaťročí sa menia ich morfologické i fyzikálno-chemické vlastnosti. Prezentovaný návrh konsolidácie erózne ohrozeného územia rieši otázky úplnej či čiastočnej eliminácie erózno-akumulačných procesov v poľnohospodárskej krajine. Riešenie problému predstavuje návrh algoritmu projektovania poľnohospodárskej krajiny, v ktorej sú badateľné a známe účinky plošnej vodnej erózie. Vhodne implementované protierózne opatrenia založené na projektovaní poľnohospodárskej krajiny pomôžu znížiť intenzitu týchto nežiaducich procesov a zabezpečia primeranú poľnohospodársku produkciu pri udržateľnom spôsobe hospodárenia na pôde (Látečka, Muchová 2005, Pasák a kol. 1984, Sobocká, Jambor 2002).

Samotný scenár konsolidácie pôdy a krajiny sa zakladá na opatreniach, ktoré vychádzajú zo zákonných nariadení a opatrení ochrany PPF (zákon 220/2004 Z.z., § 5) a štandardizovanej normy STN 75 4501 - "Protierózna ochrana poľnohospodárskej pôdy". Návrhy protieróznej ochrany pôdy sa opierali o práce Návrhy protieróznej ochrany pôdy sa opierali o práce Bielek (1996), Demo, Bielek (2000) Jambor, Ilavská (1998) A Džatko, Ilavská (2005).

Modul sleduje zefektívnenie organizácie pôdneho fondu na základe výsledkov zhodnotenia viacerých faktorov, ktoré pôsobia na intenzitu pôdnej erózie (stupeň erózneho ohrozenia, veľkosť a tvar pozemkov, prístupnosť na pozemky, apod.). Pre vytvorenie algoritmu modulu boli použité nasledovné podklady:
 • digitálne ortofotomapy LPIS (podklad pre stanovenie hraníc honov, t.j. kultúrnych dielov),
 • digitálna vrstva BPEJ (pre stanovenie sklonitosti územia).

Algoritmus

Krok 1: Identifikácia erózne ohrozeného územia: výpočet intenzity a plochy erózne ohrozeného územia
Krok 2: Návrh optimálneho rozmiestnenia poľnohospodárskych honov, ktorý zahrňuje:
Krok 2a: Stanovenie výmer a plôch poľnohospodárskych honov
Krok 2b: Tvar poľnohospodárskych honov
Krok 2c: Prístupnosť na poľnohospodárske hony
Krok 2d: Kombinácia veľkosti, tvaru a prístupnosti poľnohospodárskych honov
Krok 3: Návrh protieróznej ochrany poľnohospodárskych honov (spôsoby obhospodarovania pôdy, systémy rotácie plodín, konštrukcia protieróznych zelených pásov a terás a pod.).

Pozn.: Pre spracovanie údajov sa vyžadujú GISové prostriedky (napr. softvér ArcMap 9.2 fy ESRI, inc.)


KROK 1: Identifikácia erózne ohrozeného poľnohospodárskeho územia

Pre identifikáciu intenzity a plochy erózne ohrozených pôd sa využije kategorizácia územia na základe sklonu svahu z digitálnej vrstvy BPEJ. Treba poznamenať, že eróznu ohrozenosť územia možno vygenerovať aj na základe výpočtov USLE rovnice vrstvy (napr. STYK A KOL. 2008).

Tab. 1: Zaradenie honov do stupňov ohrozenia vodnou eróziou na základe ich svahovitosti

Kategória Sklon svahu Kód svahovitosti BPEJ Charakter erózie
1 0 - 3° bez erózie
2 3 - 7° 2, 3 stredná erózia
3 7 - 12° 4, 5 silná erózia
4 nad 12° 6, 7, 8, 9 extrémna erózia
Zdroj: STN 75 4501

Prekrytím vrstvy ortofoto mapy (s vyznačením honov, resp. kultúrnych dielov) s digitalizovanou vrstvou bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek sa získa rozmiestnenie BPEJ na jednotlivých poľnohospodárskych honoch. Zistí sa priemerná sklonitosť územia pre každý hon. Z ďalšieho procesu sa vylúčia plochy bez prejavu plošnej vodnej erózie (sklonitosť územia 0° - 3°) a plochy nad 12° s trvalým trávnym porastom a lesa.

KROK 2: Návrh optimálneho rozmiestnenia poľnohospodárskych honov

        Krok 2a: Rozmery a plochy poľnohospodárskych honov

V zmysle normy STN 75 4501 sú uvedené odporúčané rozmery a veľkosť jednotlivých pôdnych celkov na ornej pôde. V tomto kroku boli jednotlivé hony zaradené do kategórií svahovitosti (intenzity erózie) a identifikovali sa tie územia, ktoré dané podmienky nesplňovali.

Tab. 2: Odporúčané rozmery a plochy pozemkov podľa kategórií svahovitosti

Kategória Dĺžka honu [m] Šírka honu [m] Plocha honu [ha] Charakter erózie
3 - 7° 550 250 10 - 20 stredná erózia
7 - 12° 400 250 5 - 10 silná erózia
nad 12° delimitácia do trvalých trávnych porastov ľubovoľná extrémna erózia
Zdroj: STN 75 4501

        Krok 2b: Tvar poľnohospodárskych honov

V tomto kroku sa identifikuje a označí tvar jednotlivých honov (pôdnych celkov). Vyžaduje sa, aby dlhšie strany pozemkov boli navzájom rovnobežné, kolmé, zošikmené ku stranám pod uhlom 60 – 120°.

Tab. 3: Geometrické tvary honov (pôdnych celkov)

Geometrický tvar Charakteristika
1 pôdne celky s rovnobežnými stranami nad 20 ha
2 pôdne celky v tvare nepravidelných mnohouholníkov
3 pôdne celky s rovnobežnými stranami do 20 ha
4 pôdne celky, ktoré môžeme rozložiť na pravidelné rovnobežníky
5 pôdne celky v tvare trojuholníkov a pravidelných mnohouholníkov
Zdroj: STN 75 4501

        Krok 2c: Prístupnosť na poľnohospodárske hony

Z dôvodu efektívneho využívania mechanizačných prostriedkov je táto charakteristika rovnako dôležitá ako aj tvar poľnohospodárskych honov. V prípade, že prístupnosť na poľnohospodárske hony je nedostatočná, dochádza k prejazdu mechanizmov po pozemkoch a tým k znehodnocovaniu pôdy. V tomto kroku sa identifikovali tie hony, ktoré nespĺňali podmienky uvedené v Tab. 4.V rovinných územiach nie je potrebná taká hustá cestná sieť ako v územiach členitých. Pri hustejšej cestnej sieti sa síce znižujú náklady na transport, avšak dochádza k väčším záberom poľnohospodárskej pôdy a ku zvýšeným nákladom na jej vybudovanie a údržbu.

        Krok 2d: Kombinácia veľkosti, tvaru a prístupnosti poľnohospodárskych honov

Pri návrhu nového stavu usporiadania pôdneho fondu je dôležité brať do úvahy už existujúce (či už prírodné alebo technické) prekážky a akceptovanie čo najväčšieho počtu zásad rozdeľovania pozemkov ktorými sú:
 • rozmery (minimálna ekonomická plocha 2 ha, minimálna šírka honu 40 – 50 m, minimálna ekonomická pracovná dĺžka 200 m; optimálne rozmery sú uvedené v Tab. 2,
 • najvhodnejší tvar (obdĺžnik s vnútornými uhlami > 50°, dlhšia strana v smere obrábania), veľkosť honov (Tab. 3) a prístupnosť (Tab. 4).
Tab. 4: prístupnosť na pozemky podľa veľkosti pozemku (podľa Látečka, Muchová, 2005)

Druh pozemku Typ územia:
rovinatý až zvlnený kopcovitý
Orná pôda 0 až 20 ha z 1 strany 0 až 5 ha z 1 strany
21 až 80 ha z 2 strán 6 až 25 ha z 2 strán
81 a viac ha z 3 strán 26 a viac ha z 3 strán

KROK 3: Návrh protieróznej ochrany poľnohospodárskych honov

Návrh účinnej protieróznej ochrany poľnohospodárskej pôdy je potrebné dodržiavať z hľadiska ekologickej stability a udržateľnosti poľnohospodárskej krajiny. Zúrodňovacie opatrenia na eróziou poškodených pôdach vychádzajú zo zákonných nariadení a opatrení ochrany PPF (zákon 220/2004 Z.z. §5): výsadba účelovej poľnohospodárskej a ochrannej zelene, vrstevnicová agrotechnika, striedanie plodín s ochranným účinkom, mulčovacia medziplodina kombinovaná s bezorbovou agrotechnikou, bezorbová agrotechnika, osevné postupy so striedaním plodín s ochranným účinkom, usporiadanie honov v smere prevládajúcich vetrov, iné opatrenia, ktoré určí pôdna služba podľa stupňa erózie poľnohospodárskej pôdy. Návrhy jednotlivých protieróznych opatrení vychádzajú predovšetkým z práce Jambor, Ilavská (1998).

Tab. 5: Návrhy protieróznych opatrení

Kategória opatrenia Intenzita erózie Geometria Výmera Prístupnosť Protierózne opatrenia
1
(kódy 0,1)
bez prejavu plošnej vodnej erózie ľubovoľná ľubovoľná 0-20 ha z 1 strany
21-80 ha z 2 strán
> 81 ha z 3 strán
 • na ploche nie je potrebné uplatniť protierózne opatrenie
 • 2
  (kódy 2, 3)
  stredne silná erózia dĺžka: 550 m
  šírka: 250 m
  10-20 ha 0-5 ha z 1 strany
  6-20 ha z 2 strán
 • vrstevnicová agrotechnika – vrstevnicová orba spojená s obracaním ornice v smere proti svahu (pri nepriepustnom podorničí podrývanie do hĺbky 35-40 cm)
 • smer riadkov plodiny paralelný so smerom vrstevníc
 • protierózne osevné postupy spojené s rotáciou plodín
 • 3
  (kódy 4, 5)
  silná erózia dĺžka: 400 m
  šírka: 250 m
  5-10 ha 0-5 ha z 1 strany
  6-10 ha z 2 strán
 • vrstevnicová agrotechnika – vrstevnicová orba spojená s obracaním ornice v smere proti svahu (pri nepriepustnom podorničí podrývanie do hĺbky 35-40 cm)
 • smer riadkov plodiny paralelný so smerom vrstevníc
 • súvislý, zapojený rastlinný kryt alebo súvislý pokryv povrchu pôdy rastlinnými zvyškami alebo strniskom
 • 4
  (kódy 6, 7, 8, 9)
  extrémna erózia ľubovoľná ľubovoľná ľubovoľná
 • ak plochy nie sú využívané ako trvalé trávne porasty, je potrebné ich trvalé zatrávnenie

 • Mapa 1: Opatrenia na konsolidáciu erózne ohrozených pozemkov

  Powered by Zoomify

  Legenda k mape

  Trieda 0 bez potreby konsolidácie pozemku – územie nie je erózne ohrozené
  Trieda 1 potreba zatrávnenia pozemku – pre všetky pozemky so svahovitosťou 4 a využívaním odlišným od trvalých trávnych porastov; ak plochy nie sú využívané ako trvalé trávne porasty, je potrebné ich trvalé zatrávnenie
  Trieda 2 potreba rozdeliť pozemok na menšie časti s maximálnou výmerou 20 ha – pre všetky pozemky so svahovitosťou 2 a výmerou väčšou ako 20 ha a s využívaním odlišným od trvalých trávnych porastov. Opatrenia: vrstevnicová agrotechnika – vrstevnicová orba spojená s obracaním ornice v smere proti svahu (pri nepriepustnom podorničí podrývanie do hĺbky 35-40 cm); smer riadkov plodiny paralelný so smerom vrstevníc; protierózne osevné postupy spojené s rotáciou plodín
  Trieda 3 potreba rozdeliť pozemok na menšie časti s maximálnou výmerou 10 ha – pre všetky pozemky so svahovitosťou 3 a výmerou nad 10 ha a s využívaním odlišným od trvalých trávnych porastov. Opatrenia: vrstevnicová agrotechnika – vrstevnicová orba spojená s obracaním ornice v smere proti svahu (pri nepriepustnom podorničí podrývanie do hĺbky 35-40 cm); smer riadkov plodiny paralelný so smerom vrstevníc; súvislý, zapojený rastlinný kryt alebo súvislý pokryv povrchu pôdy rastlinnými zvyškami alebo strniskom; protierózne osevné postupy spojené s rotáciou plodín
  Trieda 4 potreba rozdeliť pozemok na menšie časti podľa svahovitosti – pre všetky heterogénne pozemky so kombinovanou svahovitosťou a výmerou viac ako 10 ha a s využívaním odlišným od trvalých trávnych porastov. Opatrenia: vrstevnicová agrotechnika – vrstevnicová orba spojená s obracaním ornice v smere proti svahu (pri nepriepustnom podorničí podrývanie do hĺbky 35-40 cm); smer riadkov plodiny paralelný so smerom vrstevníc; súvislý, zapojený rastlinný kryt alebo súvislý pokryv povrchu pôdy rastlinnými zvyškami alebo strniskom; protierózne osevné postupy spojené s rotáciou plodín
  Trieda 5 potreba rozdeliť pozemok na menšie časti podľa svahovitosti a zatrávniť časti pozemku so svahovitosťou 4 – pre všetky heterogénne pozemky s kombinovanou svahovitosťou a výmerou viac ako 10 ha a využívaním odlišným od trvalých trávnych porastov, ktoré majú ako jednu z troch dominantných tried svahovitosti (svah1, svah2 alebo svah3) identifikovanú triedu svahovitosti 4. Opatrenia: vrstevnicová agrotechnika – vrstevnicová orba spojená s obracaním ornice v smere proti svahu (pri nepriepustnom podorničí podrývanie do hĺbky 35-40 cm); smer riadkov plodiny paralelný so smerom vrstevníc; súvislý, zapojený rastlinný kryt alebo súvislý pokryv povrchu pôdy rastlinnými zvyškami alebo strniskom; protierózne osevné postupy spojené s rotáciou plodín


  Literatúra

  BIELEK, P. 1996. Ochrana pôdy: Kódex správnej poľnohospodárskej praxe v Slovenskej republike. Bratislava: VÚPOP, 1996. 54 s. ISBN 80-85361-21-3.

  DEMO, M. - BIELEK, P. a i. 2000. Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín. Nitra: SPU, 2000. 667 s. ISBN 80-7137-732-5.

  DŽATKO, M. - ILAVSKÁ, B. 2005. Využívanie výsledkov hodnotenia pôd a územia pre projektovanie pozemkových úprav a ochranu poľnohospodárskej pôdy: metodická príručka. Bratislava: VÚPOP, 2005. 44 s. ISBN 80-89128-23-8.

  JAMBOR, P. - ILAVSKÁ, B. 1998. Metodika protierózneho obrábania pôdy. Bratislava : VÚPÚ, 1998. 70 s. ISBN 80-85361-46-9.

  LÁTEČKA, M. - MUCHOVÁ, Z. 2005. Pozemkové úpravy a cesty. Nitra : SPU, 2005. 198 s. ISBN 80-8069-561-X.

  PASÁK, V. a i. 1984. Ochrana půdy před erozí. Praha : SZN, 1984. 160 s.

  STN 75 4501: 2000, Protierózna ochrana poľnohospodárskej pôdy.

  SOBOCKÁ, J. - JAMBOR, P. 2002. Water erosion control in conditions of a geomorphologically dissected area. In Geografický časopis, roč. 54, 2002, č. 1, s. 75-84. ISSN 0016-7193.

  Zákon č. 220/2004 Zb. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Zb. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   
  Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
  © VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 28. 06. 2024