Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

CHRÁNENÉ POĽNOHOSPODÁRSKE PÔDY

Aplikácia poskytuje on-line informácie o chránených poľnohospodárskych pôdach.

Umožňuje vyhľadávanie lokalít, ktoré sú najvhodnejšie z hľadiska ochrany pôdy na nepoľnohospodárske využitie. Aplikácia zobrazuje informácie o skupine kvality a taktiež o chránených pôdach, pričom pri chránených pôdach zobrazuje aj cenu za trvalý a dočasný záber.

Podľa prílohy č. 9 k vyhláške č. 508/2004 Z.z. (novelizovaná vyhláškou č. 59/2013) sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti do BPEJ zaradené do 9 skupín kvality pôdy. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do 9. skupiny. Ochrana poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom využití je zabezpečená ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek uvedenú v prílohe č.2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. Pokiaľ sa BPEJ kód pre dané katastrálne územie nachádza v uvedenej tabuľke, poľnohospodárska pôda s týmto kódom BPEJ a v tomto katastrálnom území je chránená a za odňatie sa platí odvod, ktorý je určený v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z.z.

Postup pre zisťovania chránenej pôdy a odvodu za záber poľnohospodárskej pôdy:

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019