Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

POTENCIÁLNA SCHOPNOSŤ PÔDY
INAKTIVOVAŤ A TRANSPORTOVAŤ
ORGANICKÉ KONTAMINANTY

Každá pôda disponuje prirodzenou schopnosťou do určitej miery eliminovať rôzne toxické látky (natural attenuation). V prípade organických kontaminantov ide o ich inaktiváciu (zadržanie/imobilizáciu) v pôdnom prostredí. Opakom zadržania, teda imobilizácie je transport organických polutantov v pôdnom prostredí.

Základom prístupu k hodnoteniu schopnosti pôd inaktivovať (t.j. imobilizovať ich v pôdnom profile) a transportovať organické kontaminanty je poznanie, že najdôležitejším mechanizmom retencie organických kontaminantov v pôde je ich sorpcia. Vo všeobecnom ponímaní, inaktivácia znamená schopnosť pôd zadržať látky, väčšinou cudzorodé, a zabrániť im dosiahnutie a kontaminovanie podzemných vôd alebo vstup do potravového reťazca. Pre nami riešenú problematiku za kvantitatívne vyjadrenie inaktivácie organických polutantov považujeme ten podiel polutantov, ktorý sa zachytí v pôdnom profile a neprenikne z pôdy do podložia. Transportná funkcia je opakom inaktivácie, teda ide o schopnosť pôd premiestňovať látky v rámci pôdneho profilu a z pôdneho profilu do podložia.

Kategorizácia je vytvorená pre skupinu organických kontaminantov s nízkou až strednou rozpustnosťou vo vode, s vysokou perzistenciou v pôdnom prostredí, vysokým sorpčným koeficientom vzhľadom k pôdnemu materiálu a vysokou toxicitou pre živé organizmy. Táto skupina zahŕňa polyaromatické uhľovodíky, polychlórované bifenyly a všetky vyššie halogénované aromatické zlúčeniny, z ktorých mnohé sú degradačnými produktami bežne používaných pesticídov.

Pre imobilizáciu organických kontaminantov bola zvolená množina pôdnych indikátorov (minimálny súbor údajov), ktoré majú na tento proces vplyv a bol zadefinovaný vzťah medzi týmito indikátormi. Minimálny súbor údajov pre hodnotenie schopnosti pôdy transportovať organické kontaminanty v pôdnom profile zahrňuje tieto indikátory: množstvo a kvalitu pôdnej organickej hmoty, hrúbku humusového horizontu, obsah ílu, hrúbku pôdy (indikátory pôdnej kvality) a množstvo zrážok (environmentálny faktor). Na základe vzájomných vzťahov medzi uvedenými indikátormi bolo vytvorených 5 kategórií imobilizácie organických kontaminantov, od veľmi nízkej až po veľmi vysokú schopnosť pôdy imobilizovať organické kontaminany.

Tabuľka 1: Kategórie schopnosti pôd inaktivovať organické kontaminanty

1 - veľmi nízka Pôda s veľmi nízkou schopnosťou inaktivovať organické polutanty. Potenciálne vysoké riziko kontaminácie ostatných zložiek ŽP.
2 - nízka Pôda s nízkou schopnosťou inaktivovať organické polutanty.
3 - stredná Pôda so strednou schopnosťou inaktivovať organické polutanty.
4 - vysoká Pôda s vysokou schopnosťou inaktivovať organické polutanty.
5 - veľmi vysoká Pôda s veľmi vysokou schopnosťou inaktivovať organické polutanty. Potenciálne nízke riziko kontaminácie ostatných zložiek ŽP.

Rozsah indexu inaktivácie Kategória schopnosti pôd
0,00 - 4,16 veľmi nízka
4,17 - 6,74 nízka
6,75 - 10,11 stredná
10,12 - 14,35 vysoká
14,36 – 100 veľmi vysoká
Kategória inaktivácia Kategória inaktivácia
1 veľmi nízka 4 vysoká
2 nízka 5 veľmi vysoká
3 stredná

Schopnosť transportovať organické kontaminanty je v našom ponímaní opakom inaktivačnej schopnosti, pretože v tomto prípade je kvantitatívnym vyjadrením transportu ten podiel kontaminantu, ktorý sa v pôde nezadrží. Preto je v tomto prípade možné príslušnú kategóriu priradiť po vypočítaní indexu inaktivácie, pričom sa zmení len poradie kategórií:

Tabuľka 2: Kategórie schopnosti pôd transportovať organické kontaminanty

1 - veľmi vysoký Pôda s veľmi vysokou schopnosťou transportovať organické polutanty. Potenciálne vysoké riziko kontaminácie ostatných zložiek ŽP.
2 - vysoký Pôda s vysokou schopnosťou transportovať organické polutanty.
3 - stredný Pôda so strednou schopnosťou transportovať organické polutanty.
4 - nízky Pôda s nízkou schopnosťou transportovať organické polutanty.
5 - veľmi nízky Pôda s veľmi nízkou schopnosťou transportovať organické polutanty. Potenciálne nízke riziko kontaminácie ostatných zložiek ŽP.

Rozsah indexu transportu Kategória schopnosti pôd
0,00 - 4,16 veľmi vysoký
4,17 - 6,74 vysoký
6,75 - 10,11 stredný
10,12 - 14,35 nízky
14,36 – 100 veľmi nízky
Kategória transport Kategória transport
1 veľmi vysoký 4 nízky
2 vysoký 5 veľmi nízky
3 stredný

Hore...
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019