Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

NAJVHODNEJŠIE LOKALITY PRE ZÁBERY
POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU

Aplikácia poskytuje on-line informácie o najvhodnejších lokalitách pre zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre výstavbu, s ohľadom na jeho ochranu a udržateľný rozvoj, teda preferencie pre zábery menej kvalitných poľnohospodárskych pôd.

Pri určení najvhodnejších lokalít pre zábery poľnohospodárskej pôdy sa vychádzalo z analýzy produkčného potenciálu BPEJ a typologicko-produkčných kategórii poľnohospodárskej pôdy. Zároveň sa rešpektovala podmienka nevyužívania primárnej poľnohospodárskej pôdy pre zábery, pretože tá je nevyhnutná pre zabezpečenie poľnohospodárskej produkcie Slovenska. Následne sa vyselektovali chránené pôdy a pre každý kraj sa individuálne vyhodnotila kvalita pôdy.

Celková rozloha najvhodnejších lokalít pre zábery poľnohospodárskej pôdy zaberá 338 830 ha, čo predstavuje asi 14 % v súčasnosti evidovaných poľnohospodárskych pôd Slovenska.

Rozloha najvhodnejších lokalít pre zábery poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu v krajoch Slovenska

Kraj Výmera v ha % z PPF
Bratislavský kraj 7 615 8
Trnavský kraj 27 371 9
Nitriansky kraj 31 328 22
Trenčiansky kraj 41 037 7
Žilinský kraj 36 299 15
Banskobystrický kraj 85 729 20
Prešovský kraj 58 115 15
Košický kraj 51 336 15

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019