Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE PÔDNYCH TYPOV

Pôdny typ je základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej i agronomickej kategorizácie pôd. Zahŕňa v sebe skupinu pôd charakterizovanú rovnakou stratigrafiou pôdneho profilu, t.j. určitou kombináciou diagnostických horizontov, ako výsledok kvalitatívne špecifického typu pôdotvorného procesu, ktorý sa vyvíjal a vyvíja v rovnakých hydrotermických podmienkach pod približne rovnakou vegetáciou. Pôdne typy sú definované súborom diagnostických horizontov a ich najdôležitejších vlastností získaných dlhodobým vývojom v prírodných podmienkach i kultiváciou. Nižšími kategóriami klasifikačného systému pôd sú subtyp, varieta, forma.

Na Slovensku je nasledujúca štruktúra pôdnych typov poľnohospodárskych pôd:

Pôdny typ Zastúpenie v %
FM - fluvizem 14,4
ČA - čiernica 7,2
ČM - černozem 10,8
RM - regozem 5,5
HM - hnedozem 11,4
LM - livizem 2,7
KM - kambizem 33,4
PZ - podzol 0,1
PG - pseudoglej 7,5
RA - rendzina 3,3
OM - organozem 0,2
SK - slanisko, SC - slanec 0,1
LI - litozem, RN - ranker 0,3
GL - slej 1,7
KT - kultizem 0,1
INÉ - litozeme, rankre, rendziny resp. kambizeme a ich komplexy na zrázoch 1,3

Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie pôdnych typov v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres FM ČA ČM RM HM LM KM PZ
Bratislava I - - - - - - - -
Bratislava II 63,44 2,88 33,68 - - - - -
Bratislava III 11,91 25,45 12,33 - - - - -
Bratislava IV 5,05 39,41 - 26,98 - - 19,09 -
Bratislava V 29,72 - 70,28 - - - - -
Malacky 5,97 47,65 0,25 31,37 - - 8,69 -
Pezinok 5,13 11,51 7,83 4,29 40,23 0,36 24,26 -
Senec 29,36 7,48 51,20 2,25 9,63 - 0,06 -
Bratislavský kraj 16,39 23,89 22,09 13,97 10,38 0,07 8,85 -
PG RA OM SK,SC LI,RN GL KT zrázy Okres
- - - - - - - - Bratislava I
- - - - - - - - Bratislava II
- - - - - - 30,47 - Bratislava III
- 7,91 - - - 0,54 0,01 - Bratislava IV
- - - - - - - - Bratislava V
- 1,96 0,39 - - 3,55 0,17 - Malacky
0,05 0,03 0,87 - 0,05 0,04 5,35 - Pezinok
- - 0,01 - - - - - Senec
0,01 1,04 0,31 - 0,01 1,32 1,68 - Bratislavský kraj
Okres FM ČA ČM RM HM LM KM PZ
Dunajská Streda 17,81 26,68 53,00 0,03 - - - -
Galanta 31,76 17,79 44,15 3,36 1,09 - - -
Hlohovec 14,71 16,20 12,20 28,06 26,42 - - -
Piešťany 11,26 24,35 14,50 14,56 28,63 1,06 2,40 -
Senica 16,73 19,15 2,14 23,27 18,34 0,56 14,95 -
Skalica 3,39 20,24 29,68 21,71 12,80 0,02 3,86 -
Trnava 4,12 8,62 43,35 10,44 22,71 1,08 6,16 -
Trnavský kraj 15,81 19,44 35,00 10,44 11,90 0,36 3,65 -
PG RA OM SK,SC LI,RN GL KT zrázy Okres
- - 2,48 - - - - - Dunajská Streda
- - 1,85 - - - - - Galanta
0,72 1,66 - - - 0,03 - - Hlohovec
0,42 1,78 0,29 - 0,30 0,06 - 0,39 Piešťany
1,42 2,65 0,38 - 0,07 0,27 - 0,06 Senica
0,70 7,36 0,20 - 0,03 - - - Skalica
1,24 2,14 0,12 - - 0,01 - - Trnava
0,55 1,58 1,13 - 0,04 0,04 - 0,04 Trnavský kraj
Okres FM ČA ČM RM HM LM KM PZ
Bánovce nad Bebravou 16,34 - - 2,57 29,07 18,24 18,90 -
Ilava 27,98 0,55 - - 0,37 7,74 28,93 -
Myjava 5,83 1,08 - 6,93 0,04 3,42 64,43 -
Nové Mesto nad Váhom 21,46 12,64 0,19 3,32 15,39 5,12 27,40 -
Partizánske 32,66 1,80 - 0,42 49,36 5,17 4,09 -
Považská Bystrica 8,38 - - 0,15 - 0,01 55,76 -
Prievidza 12,77 0,15 - 0,14 - 0,64 43,36 -
Púchov 12,83 - - 0,04 - 0,49 63,11 -
Trenčín 21,42 1,38 0,25 1,44 10,06 10,30 30,43 -
Trenčiansky kraj 17,33 2,49 0,07 1,74 10,43 5,63 37,20 -
PG RA OM SK,SC LI,RN GL KT zrázy Okres
6,09 7,52 - - 1,02 0,21 - 0,03 Bánovce nad Bebravou
4,04 23,56 - - 2,75 0,03 - 4,04 Ilava
4,04 13,37 0,02 - - - - 0,84 Myjava
0,55 13,68 - - 0,04 0,06 - 0,15 Nové Mesto nad Váhom
- 6,04 - - - 0,25 - 0,22 Partizánske
0,07 29,44 0,03 - 0,70 0,15 - 5,32 Považská Bystrica
22,98 14,17 - - 0,04 0,67 - 5,08 Prievidza
2,38 16,07 - - 0,53 0,01 - 4,54 Púchov
6,77 16,12 - - 1,51 0,02 - 0,30 Trenčín
6,98 15,09 - - 0,64 0,19 - 2,21 Trenčiansky kraj
Okres FM ČA ČM RM HM LM KM PZ
Komárno 9,13 39,09 43,04 5,95 1,66 - - -
Levice 17,43 4,55 22,23 8,78 33,43 2,46 7,27 -
Nitra 7,28 6,66 26,10 24,04 33,35 0,66 1,06 -
Nové Zámky 4,33 20,89 54,19 10,67 8,59 0,01 0,28 -
Šaľa 27,28 38,54 30,11 1,16 - - - -
Topoľčany 16,62 - 1,07 18,41 52,95 2,58 5,10 -
Zlaté Moravce 9,06 0,17 0,27 8,42 55,01 1,74 22,00 -
Nitriansky kraj 11,48 16,68 31,78 11,12 22,26 0,99 3,56 -
PG RA OM SK,SC LI,RN GL KT zrázy Okres
- - 0,36 0,28 - 0,26 0,23 - Komárno
3,00 0,55 - - 0,08 0,14 0,01 0,09 Levice
0,06 0,25 0,01 0,03 - 0,13 0,31 0,06 Nitra
0,02 0,13 0,49 0,37 - 0,02 - - Nové Zámky
- - - 0,23 - 2,68 - - Šaľa
1,31 1,88 - - - 0,08 - - Topoľčany
0,98 0,87 - - - 0,41 0,80 0,28 Zlaté Moravce
0,89 0,39 0,18 0,16 0,02 0,30 0,13 0,04 Nitriansky kraj
Okres FM ČA ČM RM HM LM KM PZ
Bytča 18,87 - - 5,15 - 1,04 66,2 -
Čadca 4,05 - - - - 0,12 93,32 -
Dolný Kubín 6,34 - - - - 0,19 74,41 -
Kysucké Nové Mesto 7,05 - - - - 0,28 88,22 -
Liptovský Mikuláš 9,71 0,01 - 0,24 - 2,45 58,4 1,72
Martin 13,49 8,57 - 3,70 - 4,84 29,51 0,19
Námestovo 3,72 - - - 0,01 - 83,35 1,23
Ružomberok 9,41 - - 0,48 - 1,32 38,13 0,08
Turčianske Teplice 8,52 10,28 - 3,00 - 0,17 25,48 -
Tvrdošín 6,19 - - - - 2,15 65,66 -
Žilina 10,71 0,35 - 3,45 - 1,36 53,35 -
Žilinský kraj 8,29 1,51 - 1,21 - 1,44 61,48 0,48
PG RA OM SK,SC LI,RN GL KT zrázy Okres
3,84 2,52 - - 0,35 - - 2,21 Bytča
0,14 0,05 - - 0,01 0,27 - 2,04 Čadca
0,74 13,46 0,15 - 0,04 0,10 - 5,56 Dolný Kubín
0,26 1,80 - - - 0,36 - 2,03 Kysucké Nové Mesto
11,36 10,88 0,21 - 0,03 1,76 - 3,23 Liptovský Mikuláš
10,04 21,19 0,01 - 0,03 0,47 - 7,96 Martin
4,03 0,26 1,16 - - 3,99 - 2,25 Námestovo
0,34 31,00 0,05 - 0,02 0,86 - 18,32 Ružomberok
33,35 16,65 0,43 - 0,01 0,37 - 1,76 Turčianske Teplice
15,58 3,47 0,28 - - 1,89 - 4,78 Tvrdošín
11,16 12,36 0,11 - 0,19 0,85 - 5,92 Žilina
8,41 10,52 0,26 - 0,05 1,25 - 5,1 Žilinský kraj
Okres FM ČA ČM RM HM LM KM PZ
Banská Bystrica 7,10 0,40 - 0,03 - 0,20 59,91 0,84
Banská Štiavnica 1,91 - - - - - 94,94 -
Brezno 3,83 - - 0,18 - 0,13 67,41 2,52
Detva 5,60 - - - - 0,04 76,22 -
Krupina 7,74 0,04 - - 11,67 13,90 63,98 -
Lučenec 15,52 2,50 - 4,76 18,32 4,15 35,28 -
Poltár 14,80 0,42 - 1,10 2,53 11,82 50,50 -
Revúca 17,28 2,12 0,90 2,34 11,65 6,20 42,96 -
Rimavská Sobota 12,55 5,64 1,14 12,96 24,95 7,89 18,66 -
Veľký Krtíš 13,86 0,79 0,05 7,75 33,54 2,07 34,40 -
Zvolen 9,34 - - - - 5,80 50,60 -
Žarnovica 12,25 - - 0,02 1,61 0,58 77,74 -
Žiar nad Hronom 11,91 - - - 0,01 2,39 57,74 -
Banskobystrický kraj 11,02 1,64 0,29 4,22 12,73 4,98 47,07 0,27
PG RA OM SK,SC LI,RN GL KT zrázy Okres
1,44 20,96 0,03 - 0,02 0,54 - 8,54 Banská Bystrica
- 0,06 - - 0,18 - - 2,91 Banská Štiavnica
5,49 8,65 0,01 - 0,22 2,10 - 9,46 Brezno
15,53 - - - 0,08 2,12 - 0,42 Detva
1,93 0,15 - - 0,09 0,21 - 0,28 Krupina
14,86 1,08 - - 0,30 2,81 0,14 0,26 Lučenec
16,73 - - - - 0,73 - 1,36 Poltár
6,02 5,25 - - 0,75 1,34 - 3,20 Revúca
10,71 0,76 - - 0,29 1,78 0,18 2,40 Rimavská Sobota
4,10 - - - 0,05 2,34 0,76 0,30 Veľký Krtíš
29,73 0,18 0,01 - 0,65 3,37 - 0,33 Zvolen
- 6,88 - - - - - 0,93 Žarnovica
24,60 0,39 - 0,09 0,12 0,61 - 2,14 Žiar nad Hronom
10,31 2,97 - - 0,23 1,65 0,14 2,46 Banskobystrický kraj
Okres FM ČA ČM RM HM LM KM PZ
Bardejov 7,03 0,33 - 0,06 0,17 1,52 81,39 -
Humenné 19,16 0,09 - 1,25 0,83 0,84 61,95 -
Kežmarok 6,69 2,37 - - - 0,35 80,17 -
Levoča 3,59 5,25 - 1,25 - - 82,78 -
Medzilaborce 6,24 - - - - 0,36 91,35 -
Poprad 4,46 2,74 - - - - 79,19 0,55
Prešov 8,34 2,83 0,31 4,16 3,36 1,40 55,90 -
Sabinov 6,69 1,48 - 0,12 0,78 0,57 80,39 -
Snina 7,17 0,11 - - - 0,60 82,04 -
Stará Ľubovňa 6,69 - - - - - 82,07 -
Stropkov 12,70 - - - - 0,25 77,94 -
Svidník 8,45 0,20 - 0,04 0,30 1,20 75,4 -
Vranov nad Topľou 23,24 0,16 - 1,04 0,20 2,61 43,22 -
Prešovský kraj 9,62 1,23 0,04 0,80 0,60 0,90 72,55 0,04
PG RA OM SK,SC LI,RN GL KT zrázy Okres
6,33 1,31 - - 0,03 0,08 - 1,76 Bardejov
9,57 4,68 - - 0,12 0,69 - 0,82 Humenné
5,66 2,21 0,06 - 0,06 0,68 - 1,76 Kežmarok
- 4,51 - - 0,27 0,86 - 1,49 Levoča
0,98 - - - - 0,11 - 0,96 Medzilaborce
1,52 8,02 0,57 - 0,11 1,49 - 1,33 Poprad
16,41 5,87 - - 0,07 0,32 - 1,02 Prešov
2,78 2,92 - - 0,06 - - 4,21 Sabinov
8,84 0,37 - - 0,04 - - 0,82 Snina
0,05 7,08 0,05 - 0,10 0,15 - 3,82 Stará Ľubovňa
8,29 0,50 - - - 0,03 - 0,29 Stropkov
11,30 1,90 - - - 0,75 - 0,46 Svidník
25,02 3,78 0,01 - 0,32 0,04 - 0,36 Vranov nad Topľou
8,58 3,61 0,05 - 0,10 0,10 - 1,51 Prešovský kraj
Okres FM ČA ČM RM HM LM KM PZ
Gelnica 4,14 - - - - 0,04 86,54 -
Košice I 21,5 2,60 0,07 0,17 8,90 0,57 31,08 -
Košice II 4,96 - - - - - 84,93 -
Košice III 9,63 - - - 21,11 - 24,06 -
Košice IV - - - - 0,14 - 81,40 -
Košice - okolie 40,59 4,28 - - 17,81 0,06 21,02 -
Michalovce 47,75 1,52 6,71 1,07 4,95 2,31 3,57 -
Rožňava 12,64 0,47 - 0,01 1,74 2,20 52,70 -
Sobrance 25,01 0,11 - 0,06 0,47 12,92 16,21 -
Spišská Nová Ves 5,62 4,45 - 0,87 - 0,31 72,23 -
Trebišov 38,08 5,18 5,54 5,31 10,51 0,42 9,92 -
Košický kraj 28,89 2,52 2,79 1,60 6,21 2,15 25,63 -
PG RA OM SK,SC LI,RN GL KT zrázy Okres
- 0,44 - - 0,08 0,63 - 8,13 Gelnica
28,32 4,44 - - 0,13 1,51 - 0,70 Košice I
0,17 6,29 - - 3,20 - - 0,44 Košice II
45,17 - - - 0,03 - - - Košice III
18,46 - - - - - - - Košice IV
13,14 - - - - 2,98 - 0,12 Košice - okolie
12,28 0,24 - 0,64 - 18,96 - - Michalovce
9,17 13,12 0,08 - 5,03 0,05 - 2,79 Rožňava
31,38 1,26 - - 0,54 11,78 - 0,26 Sobrance
4,47 7,30 - - 1,67 0,81 - 2,27 Spišská Nová Ves
13,06 - - - 0,77 11,13 - 0,07 Trebišov
16,86 3,08 0,01 0,14 0,93 8,27 - 0,93 Košický kraj
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
FM ČA ČM RM HM LM KM PZ PG RA OM SK, SC LI, RN GL KT
Pôdny typ

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019