Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

TYPOLOGICKO-PRODUKČNÉ KATEGÓRIE
POĽNOHOSPODÁRSKYCH PÔD

(M. Džatko a kol., 2001)

Na základe podrobných poznatkov o priestorovej štruktúre produkčného potenciálu pôd (BH BPEJ) vrátane početných výsledkov analýz vzťahov medzi vlastnosťami PEJ a produkciou hlavných plodín, sú všetky poľnohospodárske pôdy Slovenska začlenené do 4 typov (O, OT, T a N) a 14 subtypov ich racionálneho využívania. Na rozdiel od bodových hodnôt (BH BPEJ) naznačujú aj udržateľné vzťahy medzi vlastnosťami BPEJ a spôsobmi využívania ich potenciálu.

Štruktúra typologicko-produkčných kategórií poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenska

Označenie Charakteristika subtypu Výmera v %
Potenciálne orné pôdy
O1 Najprodukčnejšie orné pôdy 5,8
O2 Vysoko produkčné orné pôdy 9,9
O3 Veľmi produkčné orné pôdy 9,0
O4 produkčné orné pôdy 11,8
O5 Stredne produkčné orné pôdy 8,7
O6 Menej produkčné orné pôdy 9,0
O7 Málo produkčné orné pôdy 3,5
Spolu 57,6
Striedavé polia
OT1 Stredne produkčné polia a produkčné trávne porasty 1,9
OT2 Menej produkčné polia a produkčné trávne porasty 4,4
OT3 Málo produkčné polia a produkčné trávne porasty 5,1
Spolu 11,4
Trvalé trávne porasty
T1 Produkčné trvalé trávne porasty 9,4
T2 Menej produkčné trvalé trávne porasty 12,9
T3 Málo produkčné trvalé trávne porasty 7,3
Spolu 29,6
Nevhodné
N Pre agroekosystémy nevhodné územia 1,5

Mapová služba sa zobrazí kliknutím na mapku:
O1 O4 OT1-OT2 T1 N
O2 O5 OT3 T2-T3
O3 O6-O7
 - potenciálne orné pôdy
OT - striedavé polia
T - trvalé trávne porasty
N - nevhodné

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019