Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ÚVOD

Na základe Nariadení vlády SR zo dňa 26.6.2003 boli na území SR vyčlenené zraniteľné oblasti z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Poľnohospodárske subjekty hospodáriace v spomínaných územiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia. "Dusičnanová smernica" je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov (povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív, a z hospodárskych hnojív a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované.
Stránky Dusičnanovej smernice slúžia užívateľom poľnohospodárskej pôdy k rýchlemu vyhľadaniu informácií o zaradení do zraniteľných oblastí z hľadiska ochrany vodných zdrojov na základe prístupu k informácii zaradenia podľa registra pôdnych blokov do kategórie obmedzenia hospodárenia.

Ďalej na "Smernicu 91/676/EC"
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019