Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

POTENCIÁLNA SCHOPNOSŤ PÔDY
INAKTIVOVAŤ A TRANSPORTOVAŤ
ANORGANICKÉ KONTAMINANTY

Schopnosť pôdy inaktivovať, tj. imobilizovať/zadržiavať rôzne látky a zabrániť im dosiahnutie a kontaminovanie podzemných vôd alebo vstup do potravového reťazca, filtračná funkcia pôd, patrí k najdôležitejším funkciám pôdy z hľadiska ochrany hydrosféry a rastlinnej produkcie pred kontamináciou. Mechanizmus tejto funkcie je založený na mechanickom odfiltrovaní (t.j. zadržaní/imobilizácií), adsorbovaní, alebo absorbovaní. Inaktivácia znamená schopnosť pôdy zachytiť v pôdnom profile anorganické polutanty a zabrániť im dosiahnutie a kontaminovanie podzemných vôd alebo vstup do potravového reťazca. Opakom imobilizácie je transport anorganických polutantov v pôdnom prostredí, teda ide o schopnosť pôd premiestňovať látky v rámci pôdneho profilu a z pôdneho profilu do podložia. K anorganickým polutantom patria predovšetkým ťažké kovy, ktoré môžeme rozdeliť na nevyhnutné, životne dôležité prvky pre výživu organizmov (v optimálnom koncentračnom intervale) ako Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Se, ako aj neesenciálne prvky – potencionálne toxické, ako Hg, Pb, Cd. Toxicita ťažkých kovov je rôzna, spočíva v substitúcii esenciálnych kovov v enzýmoch a iných životne dôležitých biomolekulách, čím dochádza k inhibícii ich funkcií. V závislosti od pôdneho substátu sa ťažké kovy, v určitej koncentrácií, môžu prirodzene nachádzať v pôdnom prostredí. Zákon o pôde č. 220 z r. 2004 definuje nasledovné anorganické prvky Hg, Cd, Pb, Ni, Cr, As, Cu, Zn, Co.

Proces, ktorý kontroluje distribúciu anorganických polutantov v agroekosystéme, zahrňuje viaceré základné fyzikálne, chemické a biologické procesy. K najdôležitejším patria adsorpcia a výmenné reakcie, komplexácia, precipitácia/rozpúšťanie a oxidačno-redukčné procesy. Pre zjednodušenie hodnotíme humusový horizont, kde dochádza k bezprostrednému styku zrážok, depozitu, koreňov rastlín s pôdnym roztokom a pôdnymi komponentami. Pri hodnotení sme použili ratingový prístup založený na bodovaní jednotlivých parametrov, ktoré tieto procesy ovplyvňujú.

Pri hodnotení faktor kvality predstavuje potenciál sorpcie anorganických polutantov (potenciál sorbentov (PS) je funkciou kvalitatívnych faktorov (pH, Q46) a kvantitatívnych faktorov (Cox, H – hrúbka humusového horizontu) a faktor kvantity existujúci celkový obsah anorganických polutantov v pôde na danej lokalite. Predpokladáme, že anorganické polutanty viazané na pôdne komponenty už obsadzujú potenciálne miesta sorpcie, čím znižujú potenciál sorpcie a tým aj potenciál immobilizácie polutantov na danej lokalite pri antropogénnom vstupe polutantov do pôdy. Minimálny súbor údajov pre hodnotenie schopnosti pôdy inaktivovať anorganické polutanty zahrňuje tieto indikátory: celkový obsah anorganických polutantov hodnotený podľa zákona 220/2004 so zohľadnením zrnitostných kategórií, hodnota pôdnej reakcie, obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty a hrúbka humusového horizontu. Na základe vzájomných vzťahov medzi uvedenými faktormi a indikátormi bolo vytvorených 5 kategórií imobilizácie anorganických polutantov, od veľmi nízkej až po veľmi vysokú schopnosť pôdy inaktivovať/imobilizovať anorganické polutanty.

Tabuľka 1: Kategórie schopnosti pôd inaktivovať anorganické kontaminanty

1 - veľmi nízka Pôda s veľmi nízkou schopnosťou inaktivovať anorganické polutanty. Potenciálne vysoké riziko kontaminácie ostatných zložiek ŽP.
2 - nízka Pôda s nízkou schopnosťou inaktivovať anorganické polutanty.
3 - stredná Pôda so strednou schopnosťou inaktivovať anorganické polutanty.
4 - vysoká Pôda s vysokou schopnosťou inaktivovať anorganické polutanty.
5 - veľmi vysoká Pôda s veľmi vysokou schopnosťou inaktivovať anorganické polutanty. Potenciálne nízke riziko kontaminácie ostatných zložiek ŽP.

Rozsah indexu inaktivácie Kategória schopnosti pôd
nad 8,5 veľmi nízka
6,6 – 8,5 nízka
4,6 – 6,5 stredná
2,6 – 4,5 vysoká
do 2,5 veľmi vysoká
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
Kategória inaktivácia Kategória inaktivácia
1 veľmi nízka 4 vysoká
2 nízka 5 veľmi vysoká
3 stredná

Najvyššia kategória potenciálu inaktivácie anorganických kontaminantov je zároveň najnižšou kategóriou ich transportu.

Tabuľka 2: Kategórie schopnosti pôd transportovať anorganické kontaminanty

1 - veľmi vysoký Pôda s veľmi vysokou schopnosťou transportovať anorganické polutanty. Potenciálne vysoké riziko kontaminácie ostatných zložiek ŽP.
2 - vysoký Pôda s vysokou schopnosťou transportovať anorganické polutanty.
3 - stredný Pôda so strednou schopnosťou transportovať anorganické polutanty.
4 - nízky Pôda s nízkou schopnosťou transportovať anorganické polutanty.
5 - veľmi nízky Pôda s veľmi nízkou schopnosťou transportovať anorganické polutanty. Potenciálne nízke riziko kontaminácie ostatných zložiek ŽP.

Rozsah indexu transportu Kategória schopnosti pôd
nad 8,5 veľmi vysoký
6,6 – 8,5 vysoký
4,6 – 6,5 stredný
2,6 – 4,5 nízky
do 2,5 veľmi nízky
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
Kategória transport Kategória transport
1 veľmi vysoký 4 nízky
2 vysoký 5 veľmi nízky
3 stredný

Hore...
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019