Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

APLIKÁCIA KALOV A SEDIMENTOV
DO POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDY

Aplikácia kalov a sedimentov do poľnohospodárskej a lesnej pôdy v Slovenskej republike je upravená v zákone 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone 203/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 188/2003 Z.z.. Týmto zákonom sa aplikuje Smernica rady Európy č. 86/278/EHS o ochrane životného prostredia, predovšetkým pôdy v prípade, ak sa používajú kaly v poľnohospodárstve.

Podľa uvedeného zákona je možné aplikovať kaly z čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody a kal z iných čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody podobného zloženia, ako sú odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody. Kal zo septikov a z ostatných podobných zariadení na úpravu splaškov nie je možné aplikovať.

Obmedzenia aplikácie čistiarenských kalov:
 • minimálny obsah sušiny v kale alebo organických látok v sušine sedimentu - 18% (výnimkou sú čistiarne odpadových vôd s ekvivalentným počtom obyvateľov pod 5000)
 • zákaz aplikácie sedimentov so skeletom väčším ako 0,05 m a iných cudzorodých predmetov
 • zákaz aplikácie kalov a sedimentov do poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy s parametrami:


 • pH < 5,0
  Svahovitosť > 12°
  Hladina podzemnej vody od povrchu pôdy < 0,5 m
  Hĺbka poľnohospodárskej pôdy < 0,6 m
  Hĺbka lesnej pôdy < 0,4 m
  Ochranné pásmo vodárenských zdrojov I. a II. stupeň


 • ak je pôda zamokrená, pokrytá vrstvou snehu nad 0,05m alebo zamrznutá do hĺbky nad 0,1 m
 • zákaz aplikácie na trvalé trávne porasty, krmoviny na ornej pôde (pri spásaní alebo zbere krmoviny do piatich týždňov od aplikácie)
 • zákaz aplikácie na poľnohospodárskej pôde, na ktorej sa pestuje ovocie alebo zelenina (okrem ovocných stromov)
 • zákaz aplikácie kalu, v ktorom koncentrácia rizikových látok prevýši aspoň v jednom sledovanom ukazovateli limitné hodnoty určené v prílohe č. 2 a ktoré nevyhovujú mikrobiologickým kritériám podľa tejto prílohy a dnové sedimenty, v ktorých koncentrácia rizikových látok prevýši aspoň v jedenom sledovanom ukazovateli limitné hodnoty určené v prílohe č. 3
 • zákaz aplikácie kalu alebo sedimentu do pôdy, v ktorej je koncentrácia rizikových látok vyššia ako medzné hodnoty určené v prílohe č. 4 alebo v ktorej sa limitné hodnoty prevýšia po aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov.
Analytické parametre:

Čistiarenský kal, dnové sedimenty a poľnohospodárska pôda alebo lesná pôda, do ktorej sa budú aplikovať, sa musia analyzovať na zistenie obsahu rizikových látok podľa príloh č. 2 až 4., nasledovne:

parametre interval
kal sušina, pH, totálny obsah N,P, K, Mg, ťažké kovy, mikrobiologické parametre po prvej aplikácii 1x za 6 mesiacov, pokiaľ sa výsledky výrazne nemenia 1x ročne
sedimenty sušina, pH, totálny obsah N,P, K, Mg, ťažké kovy, AOX, PCB, PAH pred každou aplikáciou
pôda pH, ťažké kovy pred každou aplikáciou


Povolenie na aplikáciu čistiarenského kalu a dnových sedimentov:

Aplikovať čistiarenský kal alebo dnové sedimenty do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy možno len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi producentom čistiarenského kalu alebo producentom dnových sedimentov a užívateľom pôdy. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je projekt aplikácie čistiarenského kalu alebo projekt aplikácie dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy (formulár na stiahnutie tu), ktorého vypracovanie zabezpečí producent čistiarenského kalu alebo producent dnových sedimentov, schválený poverenou organizáciou a Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, ak sú čistiarenský kal alebo dnové sedimenty aplikované do poľnohospodárskej pôdy, alebo Národným lesníckym centrom, ak sú čistiarenský kal alebo dnové sedimenty aplikované do lesnej pôdy.

Povinnosti producenta čistiarenského kalu a producenta dnových sedimentov:

 1. viesť evidenciu o množstve, zložení a vlastnostiach vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov a o spôsobe ich úpravy a nakladaní s nimi
 2. viesť a aktualizovať register odberateľov čistiarenského kalu alebo register odberateľov dnových sedimentov ("register odberateľov") register odberateľov obsahuje:
  • množstvo vyprodukovaného čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov odovzdané odberateľovi,
  • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodnémeno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorí prevzali čistiarenský kal alebo dnové sedimenty,
  • obsah rizikových látok v čistiarenskom kale a v dnových sedimentoch,
  • miesto a čas aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov,
  • spôsob, miesto a čas spracovania čistiarenského kalu a dnových sedimentov.
 3. zasielať údaje uvedené v písmenách a) a b) každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok poverenej organizácii
 4. uchovávať desať rokov všetky evidované údaje a sprístupniť ich kontrolným orgánom,
 5. producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov sú povinní bezodkladne zaslať Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len "kontrolný ústav") každú zmluvu uzavretú s užívateľom pôdy o odbere čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov na priamu aplikáciu,
 6. producent čistiarenského kalu a producent dnových sedimentov sú povinní umožniť kontrolnému ústavu nahliadnuť do registra odberateľov.
Povinnosti užívateľa pôdy:

 1. zabezpečiť, aby sa aplikácia čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov vykonala iba v rozsahu zmluvy na vybranom pozemku,
 2. viesť evidenciu o mieste a množstve dávok čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov za kalendárny rok, uchovávať ju najmenej desať rokov a sprístupniť na požiadanie kontrolnému ústavu,
 3. započítať pri hnojení množstvo živín dodaných aplikáciou čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo do lesnej pôdy vzhľadom na nutričnú potrebu rastlín,
 4. písomne oznámiť Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Národnému lesníckemu centru a kontrolnému ústavu do 15 dní po aplikácii čistiarenského kalu alebo dnových sedimentov, že boli aplikované podľa prílohy č. 9, a zaslať Výskumnému ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy kópiu zmluvy.
mapová služba
aplikácia kalov možná
Aplikácia prostredníctvom "MAPOVEJ SLUŽBY" poskytuje on-line informácie o potenciálnej možnosti aplikácie kalov a sedimentov do poľnohospodárskej pôdy na podklade registra LPIS a ortofotomáp.
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 28. 06. 2024