Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ŠTRUKTÚRA PÔDNEHO FONDU

Štruktúra vyjadruje výmeru jednotlivých druhov pozemkov k 1. januáru podľa evidencie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Tabuľka 1 Štruktúra pôdneho fondu za SR
(Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR, Bratislava, ÚGKaK SR, 2012)

Druh pozemku Výmera (ha) k 1.1.2007 Výmera (ha) k 1.1.2008 Výmera (ha) k 1.1.2009 Výmera (ha) k 1.1.2010 Výmera (ha) k 1.1.2011 Výmera (ha) k 1.1.2012
Celková výmera 4 903 397 4 903 573 4 903 704 4 903 717 4 903 644 4 903 613
z toho poľnohospodárska pôda 2 430 683 2 428 899 2 423 478 2 417 933 2 414 291 2 410 812
z toho orná pôda 1 427 357 1 425 896 1 421 852 1 417 983 1 416 633 1 415 653
chmeľnice 534 530 520 519 520 517
vinice 27 314 27 243 27 258 27 140 27 091 26 997
záhrady 76 813 76 720 76 636 76 563 76 529 76 563
ovocné sady 17 792 17 590 17 360 17 257 17 034 16 858
trvalé trávne porasty 880 873 880 920 879 853 878 470 876 484 874 224
lesné pozemky 2 006 939 2 007 142 2 008 257 2 008 843 2 011 250 2 012 336
vodné plochy 93 325 93 656 94 575 94 645 94 761 94 764
zastavané plochy 227 092 227 931 229 059 229 941 230 589 231 967
ostatné plochy 145 357 145 945 148 335 152 356 152 753 153 733


Tabuľka 2 Štruktúra pôdneho fondu k 1.1.2012 v okresoch a krajoch SR (ha)
(Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR, Bratislava, ÚGKaK SR, 2012)

PP - poľnohospodárska pôda; OP - orná pôda; CHM - chmelnica; VIN - vinohrad; ZAH - záhrada;
SAD - ovocný sad; TTP - trvalý trávny porast; LP - lesné pozemky; VP - vodné plochy;
ZP - zastavané plochy; OstP - ostatné plochy; CV - celková výmera

Okres PP OP CHM VIN ZAH SAD TTP
Bratislava I 169 1 - 1 160 - 7
Bratislava II 3 764 3 276 - 15 498 65 40
Bratislava III 1 772 608 - 540 427 36 160
Bratislava IV 3 530 2 177 - 128 600 87 539
Bratislava V 4 721 4 423 - - 122 91 85
Malacky 33 749 25 330 - 212 1 036 328 7 392
Pezinok 17 064 11 621 - 3 239 714 47 1 443
Senec 27 375 25 655 - 393 1 021 134 172
Bratislavský kraj 92 143 72 961 - 4 529 4 578 787 9 288
 
LP VP ZP OstP CV Okres  
- 50 541 199 959 Bratislava I  
1 052 473 2 676 1 285 9 249 Bratislava II  
3 161 96 1 677 761 7 467 Bratislava III  
3 209 339 1 374 1 217 9 670 Bratislava IV  
673 830 1 224 1 972 9 420 Bratislava V  
49 496 1 972 3 554 6 189 94 960 Malacky  
16 111 456 2 288 1 635 37 554 Pezinok  
1 353 1 570 2 997 2 695 35 988 Senec  
75 054 5 787 16 332 15 952 205 268 Bratislavský kraj  
 
Okres PP OP CHM VIN ZAH SAD TTP
Dunajská Streda 80608 73 690 - 851 2 270 1 109 2 689
Galanta 51 371 47 940 - 1 069 1 499 337 526
Hlohovec 19 234 16 631 - 1 024 726 171 682
Piešťany 24 315 21 478 129 129 899 191 1 488
Senica 39 360 32 455 - 145 942 432 5 385
Skalica 22 653 19 195 - 371 581 35 2 471
Trnava 52 221 48 575 - 607 1 373 148 1 519
Trnavský kraj 289 762 259 964 129 4 196 8 289 2 424 14 759
 
LP VP ZP OstP CV Okres  
7 035 8 236 7 568 4 011 107 459 Dunajská streda  
2 706 2 578 4 880 2 640 64 174 Galanta  
3 420 687 2 165 1 210 26 716 Hlohovec  
8 275 1 045 2 842 1 634 38 112 Piešťany  
21 590 1 287 3 685 2 432 68 353 Senica  
9 053 895 2 078 1 035 35 714 Skalica  
13 177 1 030 5 602 2 102 74 133 Trnava  
65 256 15 759 28 820 15 063 414 661 Trnavský kraj  
 
Okres PP OP CHM VIN ZAH SAD TTP
Banovce nad Bebravou 19 137 13 897 - - 716 362 4 162
Ilava 12 915 5 439 - - 487 180 6 809
Myjava 18 895 11 039 - - 1 050 661 6 145
Nové Mesto nad Váhom 29 281 18 331 117 74 1 354 513 8 893
Partizánske 13 902 11 446 18 9 681 287 1 461
Považská Bystrica 12 922 3 949 - - 496 34 8 443
Prievidza 34 776 13 981 - - 1 465 266 19 063
Púchov 13 680 3 647 - - 596 94 9 344
Trenčín 28 573 15 822 218 - 1 271 134 11 128
Trenčiansky kraj 184 081 97 552 352 83 8 115 2 531 75 448
 
LP VP ZP OstP CV Okres  
24 203 442 1 698 713 46 194 Bánovce nad Bebravou  
18 773 628 1 952 1 582 35 850 Ilava  
10 867 225 1 863 893 32 744 Myjava  
21 863 932 3 276 2 646 57 999 Nové Mesto nad Váhom  
13 521 397 1 636 647 30 103 Partizánske  
28 880 1 041 2 460 1 014 46 315 Považská Bystrica  
53 141 861 4 674 2 526 95 977 Prievidza  
19 721 761 2 116 1 255 37 534 Púchov  
30 594 1 082 4 037 3 195 67 482 Trenčín  
221 564 6 369 23 713 14 470 450 197 Trenčiansky kraj  
 
Okres PP OP CHM VIN ZAH SAD TTP
Komárno 86 481 75 986 - 2 207 2 174 1 411 4 703
Levice 112 198 93 681 - 2 973 2 778 468 12 298
Nitra 67 710 60 984 - 2 161 2 672 259 1 632
Nové Zámky 107 789 94 930 - 3 582 3 056 2 075 4 146
Šaľa 29 545 27 852 - 215 837 233 408
Topoľčany 37 578 33 623 33 282 1 484 264 1 893
Zlaté Moravce 25 947 19 799 3 504 1 142 182 5 317
Nitriansky kraj 467 248 405 855 36 11 923 14 144 4 892 30 398
 
LP VP ZP OstP CV Okres  
6 977 5 613 6 498 4 444 110 014 Komárno  
29 173 2 311 7 840 3 592 155 114 Levice  
8 858 1 361 6 755 2 389 87 073 Nitra  
10 354 4 207 9 114 3 242 134 706 Nové Zámky  
1 458 980 2 851 756 35 590 Šaľa  
16 952 835 2 888 1 510 59 764 Topoľčany  
22 649 423 2 186 913 52 118 Zlaté Moravce  
96 421 15 731 38 133 16 846 634 379 Nitriansky kraj  
 
Okres PP OP CHM VIN ZAH SAD TTP
Bytča 8 402 2 510 - - 487 94 5 311
Čadca 25 358 3 530 - - 866 2 20 959
Dolný Kubín 22 587 2 404 - - 264 136 19 782
Kysucké Nové Mesto 6 076 1 095 - - 299 1 4 681
Liptovský Mikuláš 43 888 11 362 - - 770 78 31 680
Martin 24 331 9 696 - - 784 11 13 841
Námestovo 30 683 6 262 - - 298 - 24 123
Ružomberok 18 403 3 321 - - 457 2 14 622
Turčianske Teplice 15 130 7 452 - - 308 10 7 360
Tvrdošín 20 724 2 796 - - 162 - 17 766
Žilina 29 314 10 468 - - 1 359 61 17 427
Žilinský kraj 244 896 60 896 - - 6 054 394 177 552
 
LP VP ZP OstP CV Okres  
17 278 503 1 173 809 28 165 Bytča  
44 970 877 3 151 1 706 76 062 Čadca  
21 967 760 1 659 2 214 49 187 Dolný Kubín  
9 879 225 923 265 17 368 Kysucké Nové Mesto  
80 779 3 187 3 800 2 452 134 107 Liptovský Mikuláš  
42 897 962 3 210 2 164 73 565 Martin  
33 273 1 537 2 141 1 411 69 046 Námestovo  
42 718 422 2 061 1 078 64 681 Ružomberok  
22 052 249 1 333 521 39 284 Turčianske Teplice  
21 600 2 743 1 370 1 455 47 892 Tvrdošín  
43 029 1 335 4 812 3 017 81 508 Žilina  
380 443 12 800 25 633 17 094 680 866 Žilinský kraj  
 
Okres PP OP CHM VIN ZAH SAD TTP
Banská Bystrica 28 211 4 878 - - 1 052 8 22 273
Banská Štiavnica 10 508 1 956 - 3 462 115 7 973
Brezno 34 265 3 938 - - 737 7 29 583
Detva 22 066 6 292 - - 394 1 15 379
Krupina 33 563 16 235 - 380 458 214 16 276
Lučenec 42 272 20 742 - 364 1 217 489 19 459
Poltár 21 632 9 369 - 2 549 114 11 598
Revúca 25 033 10 306 - 97 743 53 13 835
Rimavská Sobota 83 691 42 798 - 482 1 867 353 38 192
Veľký Krtíš 52 784 31 076 - 1 916 1 257 368 18 167
Zvolen 28 311 10 587 - - 721 11 16 994
Žarnovica 12 697 1 910 - 88 727 110 9 862
Žiar nad Hronom 19 637 5 538 - - 870 21 13 208
Banskobystrický kraj 414 669 165 624 - 3 332 11 051 1 864 232 798
 
LP VP ZP OstP CV Okres  
47 338 478 3 264 1 652 80 943 Banská Bystrica  
17 153 200 966 402 29 230 Banská Štiavnica  
86 928 474 2 564 2 290 126 521 Brezno  
20 258 266 1 635 694 44 919 Detva  
21 215 534 2 107 1 071 58 490 Krupina  
33 902 993 3 700 1 689 82 555 Lučenec  
23 536 428 1 305 722 47 622 Poltár  
43 654 557 2 232 1 546 73 022 Revúca  
54 273 1 609 5 420 2 115 147 108 Rimavská Sobota  
26 089 919 3 423 1 606 84 823 Veľký Krtíš  
35 088 560 3 032 8 912 75 904 Zvolen  
27 305 412 1 541 580 42 534 Žarnovica  
27 416 528 2 277 1 908 51 767 Žiar nad Hronom  
464 156 7 958 33 465 25 189 945 437 Banskobystrický kraj  
 
Okres PP OP CHM VIN ZAH SAD TTP
Bardejov 45 155 14 806 - - 1 319 106 28 924
Humenné 28 101 9 829 - 23 1 117 96 17 036
Kežmarok 32 506 14 339 - - 456 4 17 706
Levoča 20 706 8 384 - - 317 121 11 884
Medzilaborce 16 217 2 502 - - 475 6 13 234
Poprad 27 944 11 407 - - 374 6 16 156
Prešov 49 304 27 563 - - 2 014 580 19 147
Sabinov 26 223 12 367 - - 895 442 12 519
Snina 25 346 5 377 - - 809 5 19 154
Stará Ľubovňa 30 364 8 317 - - 477 19 21 551
Stropkov 15 685 4 152 - - 366 33 11 135
Svidník 24 165 6 994 - - 797 61 16 312
Vranov nad Topľou 40 273 22 535 - - 1 408 461 15 869
Prešovský kraj 381 988 148 571 - 23 10 823 1 942 220 627
 
LP VP ZP OstP CV Okres  
39 427 2 182 3 399 3 448 93 612 Bardejov  
41 493 954 2 584 2 293 75 424 Humenné  
25 042 703 2 138 2 601 62 989 Kežmarok  
18 497 188 1 474 1 237 42 102 Levoča  
24 037 482 980 1 009 42 725 Medzilaborce  
76 600 811 3 439 1 715 110 509 Poprad  
34 128 1 348 5 133 3 456 93 369 Prešov  
23 538 867 1 958 1 958 54 545 Sabinov  
50 844 990 1 741 1 552 80 474 Snina  
34 275 1 154 2 214 2 780 70 787 Stará Ľubovňa  
18 992 1 072 1 217 1 930 38 896 Stropkov  
25 928 1 007 1 818 2 061 54 978 Svidník  
28 996 2 281 3 620 1 777 76 948 Vranov nad Topľou  
441 796 14 040 31 715 27 818 897 357 Prešovský kraj  
 
Okres PP OP CHM VIN ZAH SAD TTP
Gelnica 11 434 895 - - 307 4 10 229
Košíce I 1 522 308 - - 393 29 791
Košice II 3 870 2 856 - - 360 31 623
Košice III 384 189 - - 123 1 71
Košice IV 3 404 2 780 - - 341 56 226
Košice - okolie 75 770 54 710 - 59 2 761 458 17 782
Michalovce 72 727 47 579 - 334 3 081 332 21 401
Rožňava 36 743 10 469 - 147 1 324 82 24 720
Sobrance 30 270 17 667 - 637 1 100 304 10 561
Spišská Nová Ves 21 065 9 583 - - 520 43 10 918
Trebišov 78 837 57 192 - 1 733 3 197 685 16 030
Košický kraj 336 025 204 229 - 2 911 13 508 2 025 113 353
 
LP VP ZP OstP CV Okres  
43 844 545 1 364 1 257 58 443 Gelnica  
5 143 66 1 037 778 8 547 Košice I  
1 141 59 1 935 1 048 8 054 Košice II  
926 1 282 93 1 686 Košice III  
286 187 1 337 876 6 090 Košice IV  
65 184 2 624 6 767 3 120 153 465 Košice - okolie  
12 429 6 759 6 660 3 350 101 926 Michalovce  
72 432 1 045 3 606 3 508 117 334 Rožňava  
18 911 1 052 1 880 1 703 53 817 Sobrance  
32 844 451 2 902 1 479 58 741 Spišská Nová Ves  
14 504 3 532 6 387 4 088 107 348 Trebišov  
267 645 16 321 34 157 21 300 675 448 Košický kraj  

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019