Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

MONITORING BIOMASY

Monitoring biomasy (vrátane porastov poľnohospodárskych plodín) je realizovaný prostredníctvom:
  • agrometeorologického (biofyzikálneho) modelovania, pričom aplikovaný model WOFOST (Supit a iní 1994) je implementovaný priamo v systéme SK_CGMS;
  • metód diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), konkrétne interpretáciou a analýzou satelitných obrazových záznamov s malým priestorovým rozlíšením (Royer a Genovese 2004).
Základnými vstupnými údajmi pre model WOFOST a simuláciu vegetačných indexov sú aktuálne meteorologické a fenologické údaje (poskytnuté SHMÚ), pôdne údaje a fyziologické údaje o poľnohospodárskych plodinách. V procese modelovania sa prostredníctvom vegetačných indexov sleduje vývoj celkovej nadzemnej produkcie (index TAGP – Total Above Ground Production), vývoj suchej hmoty v zásobných orgánoch (index TWSO – Total Dry Weight of Storage Organs) a niektoré ďalšie vegetačné indikátory (listová pokryvnosť, vývojové štádium plodiny).

Pri analýze a interpretácii satelitných obrazových záznamov sa ako zdroj údajov využíva satelitný systém NOAA–AVHRR (USA), charakterizovaný priestorovým rozlíšením scén 1x1 km. Vývoj biomasy sa sleduje a analyzuje prostredníctvom interpretovaného vegetačného indexu NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), ktorý charakterizuje stav biomasy celkom (objem a vitalitu), pričom zjednodušene platí – čím vyššia hodnota NDVI, tým vyvinutejšia biomasa, charakterizovaná vyšším obsahom chlorofylu v rastlinách, a preto významnejšou schopnosťou fotosyntézy.

Monitoring porastov poľnohospodárskych plodín je prostredníctvom oboch metód realizovaný v desaťdennom kroku. Výstupy monitoringu – modelované a interpretované vegetačné indexy, sú reprezentované prostredníctvom gridovej siete s priestorovým rozlíšením 1x1 km (DPZ), resp. prostredníctvom jej priestorového prieniku s priestorovou údajovou vrstvou rozšírenia orných pôd SR – register LPIS (agrometeorologické (biofyzikálne) modelovanie).

            
Rok:
Plodina:
Vegetačné indexy a indikátory:
Mapka pre dekádu:
     
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019