Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ODHAD OBJEMOVEJ HMOTNOSTI PÔDY NA ZÁKLADE TEXTÚRNEHO TROJUHOLNÍKA A OBSAHU ORGANICKEJ HMOTY V PÔDE.

RNDr. Jarmila Makovníková, CSc., Ing. Miloš Širáň, PhD., VÚPOP Banská Bystrica

Objemová hmotnosť pôdy (redukovaná) (hmotnosť neporušeného jednotkového objemu suchej pôdy) charakterizuje pôdy z hľadiska pórovitosti, odporu pôdy pri raste koreňov rastlín, odporu pôdy pri obrábaní a patrí k parametrom potrebným pre bilančné prepočty rôznych látok v pôde (zásob humusu, živín, vody a pod.). Objemová hmotnosť vyjadrená v kg.m-3 (alebo v zaužívanej forme v g.cm-3) závisí predovšetkým od priestorového usporiadania pôdnych častíc, od zrnitostného zloženia, štruktúry a momentálneho obsahu vody a vzduchu v pôde. Patrí k dynamickým parametrom pôdy, t.j. objemová hmotnosť je variabilná v priestore aj v čase. Variabilita objemovej hmotnosti v kratšom časovom rozpätí je podmienená kultiváciou pôd, zmenou ich vlhkosti, kryogénnymi procesmi, prirodzeným uľahýnaním ako aj striedaním plodín. Výsledkom je reverzibilný dej s tendenciou pôdy dosiahnuť ustálený stav - rovnovážnu objemovú hmotnosť (stav, keď pôda po jarnom rozmŕzaní a spracovaní postupne prirodzene uľahne až dosiahne stav, ktorý sa v ďalšom priebehu roka prirodzenými vplyvmi mení len málo a kolíše okolo rovnovážnej hodnoty. Odhad rovnovážnej objemovej hmotnosti pôdy vychádza z objemovej hmotnosti minerálneho podielu pôdy. Hlavným podkladom pre odhad objemovej hmotnosti je rovnostranný textúrny trojuholník, ktorý predstavuje sumu 100 elementárnych rovnostranných trojuholníčkov so stranami 10 % zastúpenia jednotlivých zrnitostných frakcií (obr. 1).

Obr.1 Textúrny trojuholník


Vysvetlivky:

l – ľahká:
lp - piesčitá,
lh - hlinito-piesčitá

s - stredná:
sp- piesčito-hlinitá,
sh - hlinitá,
ssh - prachovito-hlinitá,
ss - prachovitá,
spi - piesčito-ílovito-hlinitá,
si - ílovito-hlinitá,
ssi - prachovito-ílovito-hlinitá

t - ťažká:
tp- piesčito-ílovitá,
ts - prachovito-ílovitá,
ti - ílovitáObr.2 Trojuholník minerálnej objemovej hmotnosti pôdy OHm


Hodnotu rovnovážnej objemovej hmotnosti pôdy OH pri konkrétnom obsahu organickej hmoty v pôde (Cox) vypočítame podľa vzťahu:

OH (g.cm-3) = OHm*(1 – C) + C*0,224

kde:
OHm – hodnota podľa trojuholníka OHm v g.cm-3
C = Cox v %/100 (alebo pre obsah humusu H %/172,4)
0,224 = objemová hmotnosť organickej hmoty v pôde v g.cm-3


Príklad výpočtu rovnovážnej rovnovážnej objemovej hmotnosti pôdy OH:Vstupné údaje:


obsah ílu - 25 %
obsah prachu - 25 %
obsah piesku - 50 %
obsah Cox - 1,7 %


OHm (podľa obr.2 ) = 1,40 g.cm-3
C = Cox/100 = 1,7/100 = 0,017
OH = 1,40*(1-0,017)+0,017*0,224 = 1,38 g.cm-3


Poznámka:
Ak je k dispozícii údaj obsah ílu <0,001mm, treba použiť nasledovný prepočet:
íl <0,002mm = 1,1503*íl <0,001mm + 2,3676


Model umožňuje odhad rovnovážnej hodnoty objemovej hmotnosti na základe poznania jej textúry a obsahu organickej hmoty v pôde. Z hľadiska hodnotenia kompakcie pôdy táto hodnota objemovej hmotnosti indikuje len potenciálnu kompakciu, tendenciu dosiahnuť daný fyzikálny stav pri danej textúre. Nie je to aktuálny stav. Ak sa jej hodnota pohybuje okolo kritickej hranice pre daný pôdny druh, je na mieste dôslednejšie uplatňovanie preventívnych pôdoochranných opatrení.
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 28. 06. 2024