Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

MONITORING PODMIENOK PROSTREDIA

MONITORING POČASIA

Monitoring počasia je realizovaný prostredníctvom priestorovej interpolácie denných meteorologických údajov získaných zo siete meteorologických staníc SHMÚ; pre tieto účely bolo vybraných 70 meteorologických staníc lokalizovaných rovnomerne na celom území SR; spracované boli nasledovné meteorologické údaje: denné hodnoty priemernej, maximálnej a minimálnej teploty vzduchu (°C); trvanie slnečného svitu (hod); priemerná denná rýchlosť vetra (m.s-1); tlak vodných pár (hPa) a denný úhrn atmosférických zrážok (mm); dopočítané boli meteorologické údaje: denné hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (mm) a radiácie na zemskom povrchu (kJ.m-2). Pri priestorovej interpolácii denných meteorologických údajov bola aplikovaná metodika pre tieto účely využívaná JRC Ispra (v rámci aplikácie európskeho CGMS; Voet a iní 1994; van der Goot 1998), modifikovaná na pomery SR (Nováková 2007).

Priestorová interpolácia a interpretácia interpolovaných meteorologických údajov je realizovaná v desaťdennom kroku. Výstupy interpolácie meteorologických údajov - odvodené meteorologické a agroklimatické indikátory sú reprezentované prostredníctvom referenčnej gridovej siete s priestorovým rozlíšením 10x10 km (resp. prostredníctvom jej priestorového prieniku s priestorovou údajovou vrstvou rozšírenia poľnohospodárskych pôd SR – register LPIS) v definovanom zobrazovacom systéme S-JTSK.

    Rok:
    

    Meteorologické údaje:
    
    
     
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019