Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Trenčianska 55
821 09 Bratislava
e-mail: riaditel.vupop@nppc.sk


Tel.
Riaditeľ
Ing. Pavol Bezák

02-43 420 866
Sekretariát
Ing. Ivana Bartošovičová

02-43 420 866
Odbor analýzy a hodnotenia informácií o poľnohospodárskej krajine
a zástupca riaditeľa
Ing. Michal Sviček, CSc.

02-48 206 976
Odbor všeobecnej pedológie a pedogeografie
Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

02-48 206 912
Odbor Pôdnej služby
RNDr. Blanka Ilavská, PhD.

02-48 206 916
Oddelenie laboratórnych činností
Priemyselná 4, 821 08 Bratislava
RNDr. Vladimír Píš, PhD.

02-44 458 704


Poskytovanie údajov pre štúdijné a iné účely

Tel.: 02-48 206 912, doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., e-mail: jaroslava.sobocka@nppc.skRegionálne pracovisko – PREŠOV

Raymanova 1
080 01 Prešov
Tel.: 051/ 77 310 54
Ing. Stanislav Torma, PhD., e-mail: stanislav.torma@nppc.skRegionálne pracovisko – BANSKÁ BYSTRICA

Mládežnícka 36
P.O.Box 9
974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 31 00 241
prof. Ing. Jozef Kobza, CSc., e-mail: jozef.kobza@nppc.sk

Pôdna mapa SR
1:400 000
Atlas pôd SR
KPP - prieskum
Pôdno-ekologické regióny
Čiastkový monitorovací systém - PÔDA
Geochemický atlas SR
Geologické faktory ŽP
Poľn. znevýhodnené oblasti SR - LFA
Vhodnosť pôd pre pestovanie jadrovín
Informačné fórum o závlahách
Štruktúra pôdneho fondu
Chránené vtáčie územia - CHVU
Webové služby
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019