Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Trenčianska 55
821 09 Bratislava
Ústredňa: -
e-mail: sci@vupop.sk


Tel.
Riaditeľ
Ing. Pavol Bezák

0905 075 936
Sekretariát
Viera Morháčová

-
Vedecký sekretár a zástupca riaditeľa
Ing. Zuzana Tarasovičová, PhD.

0904 615 846
Odbor diaľkového prieskumu Zeme a geoinformatiky
Mgr. Jana Ondačková

0905 812 186
Odbor všeobecnej pedológie a pedogeografie
Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

0911 911 985
Odbor Pôdnej služby
Ing. Pavol Bezák

0905 075 936
Oddelenie laboratórnych činností
Priemyselná 4, 821 08 Bratislava
RNDr. Vladimír Píš, PhD.

02 / 44 458 704


Poskytovanie údajov pre štúdijné a iné účely

Tel.: - , Mgr. Rastislav Skalský, PhD., e-mail: r.skalsky@vupop.sk
Tel.: 0911 911 985 , doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., e-mail: j.sobocka@vupop.skRegionálne pracovisko – PREŠOV

Raymanova 1
080 01 Prešov
Tel.: 051/ 77 310 54
prof. Ing. Jozef Vilček, PhD., e-mail: j.vilcek@vupop.skRegionálne pracovisko – BANSKÁ BYSTRICA

Mládežnícka 36
P.O.Box 9
974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 31 00 241
prof. Ing. Jozef Kobza, CSc., e-mail: j.kobza@vupop.sk

Pôdna mapa SR
1:400 000
Atlas pôd SR
KPP - prieskum
Pôdno-ekologické regióny
Čiastkový monitorovací systém - PÔDA
Geochemický atlas SR
Geologické faktory ŽP
Poľn. znevýhodnené oblasti SR - LFA
Vhodnosť pôd pre pestovanie jadrovín
Informačné fórum o závlahách
Štruktúra pôdneho fondu
Chránené vtáčie územia - CHVU
Webové služby
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 08. 02. 2017