Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ŠTRUKTÚRA PÔDNEHO FONDU
PODĽA SPÔSOBU JEHO VYUŽÍVANIA

Výmera druhov pozemkov [ha] k 1. 1. 2012 *

Kraj Poľnohosp. pôda Lesné pozemky Vodné
plochy
Zastavané plochy Ostatné plochy Celková výmera
Bratislavský 92 143 75 054 5 787 16 332 15 952 205 268
Trnavský 289 762 65 256 14 759 28 820 15 063 414 661
Trenčiansky 184 081 221 564 6 369 23 713 14 470 450 197
Nitriansky 467 248 96 421 15 731 38 133 16 846 634 379
Žilinský 244 896 380 443 12 800 25 633 17 094 680 866
Banskobystrický 414 669 464 156 7 958 33 465 25 189 945 437
Prešovský 381 988 441 796 14 040 31 715 27 818 897 357
Košický 336 025 267 645 16 321 34 157 21 300 675 448
Slovensko spolu 2 410 812 2 012 336 94 764 231 967 153 733 4 903 613


Výmera druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy [ha] k 1. 1. 2012 *

Kraj Orná pôda Chmeľnice Vinice Záhrady Ovocné sady TTP
Bratislavský 72 961 - 4 529 4 578 787 9 288
Trnavský 259 964 129 4 196 8 289 2 424 14 759
Trenčiansky 97 552 352 83 8 115 2 531 75 448
Nitriansky 405 855 36 11 923 14 144 4 892 30 398
Žilinský 60 896 - - 6 054 394 177 552
Banskobystrický 165 624 - 3 332 11 051 1 864 232 798
Prešovský 148 571 - 23 10 823 1 942 220 627
Košický 204 229 - 2 911 13 508 2 025 113 353
Slovensko spolu 1 415 653 517 26 997 76 563 16 858 874 224

* Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde. Bratislava, ÚGKaK SR, 2012

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019