Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ŠTRUKTÚRA PÔDNEHO FONDU
PODĽA SPÔSOBU JEHO VYUŽÍVANIA
v TRNAVSKOM kraji

Výmera druhov pozemkov [ha] k 1. 1. 2012 *

Okres Poľnohosp. pôda Lesné pozemky Vodné
plochy
Zastavané plochy Ostatné plochy Celková výmera
Dunajská Streda 80 608 7 035 8 236 7 568 4 011 107 459
Galanta 51 371 2 706 2 578 4 880 2 640 64 174
Hlohovec 19 234 3 420 687 2 165 1 210 26 716
Piešťany 24 315 8 275 1 045 2 842 1 634 38 112
Senica 39 360 21 590 1 287 3 685 2 432 68 353
Skalica 22 653 9 053 895 2 078 1 035 35 714
Trnava 52 221 13 177 1 030 5 602 2 102 74 133
Kraj spolu 289 762 65 256 15 759 28 820 15 063 414 661


Výmera druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy [ha] k 1. 1. 2012 *

Okres Orná pôda Chmeľnice Vinice Záhrady Ovocné sady TTP
Dunajská Streda 73 690 - 851 2 270 1 109 2 689
Galanta 47 940 - 1 069 1 499 337 526
Hlohovec 16 631 - 1 024 726 171 682
Piešťany 21 478 129 129 899 191 1 488
Senica 32 455 - 145 942 432 5 385
Skalica 19 195 - 371 581 35 2 473
Trnava 48 575 - 607 1 373 148 1 519
Kraj spolu 259 964 129 4 196 8 289 2 424 14 759

* Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde. Bratislava, ÚGKaK SR, 2012
Späť na prehľad po krajoch...

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019