Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Smernica 91/676/EC

o ochrane vodných zdrojov pred znečistením dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva


Dusičnanová smernica je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov (povrchových aj podzemných) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív, a z hospodárskych hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované.

Dusičnanová smernica vyžaduje 3 hlavné povinnosti pri jej zavádzaní do praxe:

  • vymedzenie zraniteľných oblastí ohrozenia vodných zdrojov
  • vypracovanie a zverejnenie Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe
  • vypracovanie a zverejnenie podmienok hospodárenia v zraniteľných oblastiach
Zraniteľné oblasti boli na území SR vyčlenené Nariadením vlády SR č. 617/2004 Z.z.. Poľnohospodárske subjekty hospodáriace v zraniteľných oblastiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia.

Pre bližšie informácie k požiadavkám hospodárenia v zraniteľných oblastiach a súvisiacich opatrení odporúčame naštudovať dokument Ochrana vôd pred znečistením živinami z poľnohospodárstva – zásady a požiadavky PDF

Podmienky hospodárenia v zraniteľných oblastiach sú súčasťou novelizovaného zákona o hnojivách č. 136/2000 Z.z. (novela č. 394/2015 , §10b, §10c)

Zákon č. 394/2015 z 12. novembra 2015 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/200 Z.z. o hnojivách v znení neskorších predpisov PDF.

Vyhláška MPRV SR č. 215/2016 z 27. júna 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach PDF.

V zraniteľných oblastiach sa na základe súboru pôdnych, hydrologických, geografických a ekologických parametrov určili pre každý poľnohospodársky subjekt 3 kategórie obmedzení hospodárenia:

kategória A - produkčné bloky s najnižšm stupňom obmedzenia hospodárenia
kategória B - produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia
kategória C - produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia

Podmienky hospodárenia na A, B, C produkčných blokoch sú podrobne uvedené v „§10b a §10c novely zákona o hnojivách č. 394/2015“.

Obdobie zákazu používania dusíkatých hnojivých látok:

Pre kvapalné hospodárske hnojivá, a akékoľvek hnojivá z chovu hydiny a drobných zvierat, kvapalné hnojivé látky s organicky viazaným dusíkom a priemyselné hnojivá s obsahom dusíka OP C od 5. októbra – do15. februára
A, B od 20.októbra – do 15. februára
TTP C od 1. novembra – do15. februára
od 5. októbra – do 15. februára
priemyselné hnojivá
A, B od 15. novembra – do 15. februára
od 20. októbra – do 15. februára
priemyselné hnojivá
Pre tuhé hospodárske hnojivá a tuhé hnojivé látky s organický viazaným dusíkom OP/TTP C od 15. novembra – do 15. februára
A, B od 30. novembra – do 15. februára

Obhospodarovateľ môže požiadať kontrolný ústav o udelenie výnimky zo zákazu. Kontrolný ústav môže udeliť výnimku zo zákazu len na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach so svahovitosťou do 5° na obdobie 14 dní od začiatku zakázaného obdobia alebo 14 dní pred koncom zakázaného obdobia, ak v tomto období nastane priaznivý vývoj klimatických podmienok a priemerná denná teplota vzduchu je na základe meteorologických predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu vyššia ako 5° C s prognózou jej dlhšieho trvania. Žiadosť obhospodarovateľa o udelenie výnimky zo zákazu sa eviduje v harmonizovanom registračno-informačnom systéme (HRIS).

Harmonizovaný registračno – informačný systém HRIS, Udeľovanie výnimiek na aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období

nájdi sa a konaj!

  • V zozname obcí zaradených do zraniteľných území si hospodáriaci subjekt zistí, či spadá pod povinnosť dodržiavať nitrátovú direktívu.
  • Ak sa príslušný poľnohospodársky podnik nachádza v zranitežných územiach, potom si pod svojim názvom zistí, ktorý z ním obhospodarovaných produkčných blokov je v kategóriách A, B, C ohrozenia vodných zdrojov.
  • Všeobecné zásady hospodárenia v zraniteľných oblastiach si možno naštudovať v Kódexe správnej požnohospodárskej praxe (v súčasnosti prebieha jeho aktualizácia v zmysle nových podmienok hospodárenia v zraniteľných oblastiach).
  • Konkrétne zásady hospodárenia na produkčných blokoch kategórií A, B, C možno zistiť v §10b a §10c novely zákona o hnojivách č. 394/2015 Z.z..
Ďalej na "MAPY"
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019