Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

REGIONÁLNA INVENTARIZÁCIA

Regionálna inventarizácia, resp. odhady osevných plôch jednotlivých poľnohospodárskych plodín, sa realizuje metódou interpretácie satelitných obrazových záznamov, konkrétne použitím metódy riadenej klasifikácie. V procese inventarizácie sa používajú signatúry plodín, zamerané v teréne pomocou GPS počas vegetačného obdobia poľnohospodárskych plodín. Priestorovo lokalizované bodové merania signatúr, doplnené digitálnou fotodokumentáciou plodín v rôznych fenologických fázach, umožňujú priradiť k územiam viditeľným na satelitnom obrazovom zázname geograficky lokalizovaný porast plodiny zachytený na digitálnej fotografii. Signatúry, ktoré obsahujú spektrálne charakteristiky jednotlivých plodín, sa následne aplikujú v programe ERDAS IMAGINE pri klasifikácii a interpretácií satelitných obrazových záznamov. Po klasifikácií scén a identifikácii porastov konkrétnych poľnohospodárskych plodín sa získané výsledky prepočítajú na osevné plochy jednotlivých poľnohospodárskych plodín, a to na úrovni okresov, krajov a na národnj úrovni.

Pri regionálnej inventarizácii sa najčastejšie využívajú satelitné obrazové záznamy so stredne detailným priestorovým rozlíšením, nasnímané satelitnými systémami ako Landsat 5 (priestorové rozlíšenie 30 m); IRS – LISS III (priestorové rozlíšenie 25 m); SPOT 5 (priestorové rozlíšenie 10 m); a pod.

Regionálna inventarizácia je realizovaná dvakrát ročne; v máji pre ozimné a jarné plodiny (pšenica ozimná, jačmeň jarný, repka olejná ozimná) a v júli pre letné plodiny (kukurica na zrno, cukrová repa technická, slnečnica ročná, zemiaky).

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019