Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

POTREBA HNOJENIA FOSFOROM A DRASLÍKOM

Prezentovaná aplikácia potreby hnojenia fosforom a draslíkom ponúka užívateľovi on-line výpočet dávky spomenutých živín pre dosiahnutie plánovanej úrody na ľubovoľnom pôdnom bloku ornej pôdy, resp. aj jeho časti. K tomu je potrebné, aby užívateľ po výbere pôdneho bloku zadal pestovanú plodinu, jej plánovanú úrody, zásobu prístupných foriem fosforu a draslíka v pôde (na základe výsledkov agrochemického skúšania pôd) a hnojenie organickými hnojivami v danom, resp. predchádzajúcom roku. Z týchto údajov je možné vykalkulovať potrebu hnojenia fosforom a draslíkom.

V prípade, ak sa na pôdach jedného produkčného bloku bude pestovať viacero plodín, je možné zadať výmeru tej časti bloku, na ktorej bude realizovaný osev inej plodiny.

Potrebu hnojenie fosforom a draslíkom je možné vypočítať len pre najviac pestované poľné plodiny. V prípade, že užívateľ pestuje na ním zvolenom produkčnom bloku iné plodiny, ktoré nie sú uvedené v zozname, potreba hnojenia nebude vykalkulovaná.

V prípade vysokého a veľmi vysokého obsahu prístupných foriem fosforu, resp. draslíka je výsledná hodnota potreby hnojív nulová. V tomto prípade je hnojenie minerálnymi hnojivami z ekologického hľadiska neprípustné. Aj v prípade, ak je vypočítané výsledné množstvo potrebných aplikovaných čistých živín menšie ako 10 kg.ha-1, je výsledná dávka vzhľadom na nemožnosť rovnomernej aplikácie hnojív na pole nulová. Tento deficit živín pri hnojení plodín pre danú úrodu bude zohľadnený v budúcom roku.


Aplikácia je realizovaná prostredníctvom mapovej služby. Užívateľ si vyberie pomocou nástroja hypertextový odkaz  Hypertextový odkaz  produkčný blok/diel, pre ktorý chce vypočítať potrebu hnojenia fosforom a draslíkom.

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019