Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

POTENCIÁLNA PRODUKCIA FYTOMASY

Produkciu biomasy rastlín je potrebné chápať ako základnú ekologickú funkciu zabezpečujúcu jednak výživu človeka a zvierat, obnovu energie, tvorbu surovín, ako aj zachovanie, resp. podporu biodiverzity na zemi.

Na hodnotenie tejto funkcie pôdy z pohľadu poľnohospodára je možné nazerať cez výrobu biomasy potravín, krmív, osív, sadív, organických hnojív, resp. technických plodín pre iné odvetvia národného hospodárstva. Tieto komodity sa kvantitatívne vyjadrujú dosahovanou úrovňou tzv. hlavného produktu, t.j. produktu, pre ktorý tú, ktorú plodinu pestujeme (zrno, buľvy, seno a pod.). Rastliny však pôdu využívajú aj pre tvorbu nielen tohto hlavného produktu, ale aj koreňov, listov, stoniek a pod., ktoré vo väčšine predstavujú vedľajší, často "nepotrebný" produkt. Takto možno charakterizovať aj výskyt nežiaducich rastlín (burín) ktorému sa v prírode nedá zabrániť.

Jednotlivé kategórie produkcie fytomasy boli vytvorené na základe štruktúry a potenciálnych produkčných parametrov bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a to tak hlavného produktu, ako aj produktu vedľajšieho, rastlinných zvyškov, koreňov a burín. Fytomasa je vyjadrená v sušine pripadajúcej na 1 ha poľnohospodárskych pôd.
Produkcia FYTOMASA Produkcia FYTOMASA
veľmi malá menej ako 8 t/ha vysoká 12 - 14 t/ha
malá 8 - 10 t/ha veľmi vysoká viac ako 14 t/ha
stredná 10 - 12 t/ha

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019