Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

PRIMÁRNY PÔDNY FOND

Pôda nevyhnutná pre zabezpečenie poľnohospodárskej produkcie Slovenska

Primárna poľnohospodárska pôda – pôda, ktorú je zo strategického účelu potrebné ponechať pre priame poľnohospodárske využitie, t.j. pre takú úroveň pestovania rastlín a chovu zvierat, ktorá neohrozí potravovú dostatočnosť obyvateľstva. Je to "rodinné striebro“ krajiny pre poľnohospodárstvo a výrobu potravín, preto sa označuje ako základná - primárna - bázická pôda.

Z metodického hľadiska ide o pôdu, ktorá je registrovaná v LPIS a z hľadiska začlenenia do typologicko-produkčných kategórii poľnohospodárskeho pôdneho fondu ide o potenciálne orné pôdy (O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7) a striedavé polia - stredne produkčné polia a produkčné trávne porasty (OT1). Ide o pôdy s najvyšším produkčným potenciálom, bodová hodnota BPEJ je v rozpätí 38 - 100 bodov a priemerná bodová hodnota BPEJ 70,35 b.

Primárny poľnohospodársky pôdny fond zaberá 1 367 853 ha, čo predstavuje asi 56% v súčasnosti evidovaných poľnohospodárskych pôd Slovenska v LPIS.

Rozloha primárnej poľnohospodárskej pôdy v krajoch Slovenska

Kraj Výmera v ha % z PPF
Bratislavský kraj 79 727 84
Trnavský kraj 263 458 90
Nitriansky kraj 423 489 90
Trenčiansky kraj 88 334 47
Žilinský kraj 29 976 12
Banskobystrický kraj 175 704 42
Prešovský kraj 100 842 26
Košický kraj 206 324 61
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
Ostatný pôdny fond
linka

SEKUNDÁRNY PÔDNY FOND

Sekundárna poľnohospodárska pôda – pôda, ktorú je za predpokladu záujmu spoločnosti možné dočasne použiť na iné ako potravové účely, pričom takýmto využívaním nedôjde k jej znehodnoteniu (charakter i vlastnosti ostávajú prakticky nezmenené). Túto pôdu je možné vyčleniť na alternatívne poľnohospodárske využitie, výrobu bioenergií, na výrobu surovín, na zalesnenie, športové, turistické a rekreačné účely a časť z neho môže byť využitá aj na zábery.

Z metodického hľadiska ide o pôdu, ktorá je registrovaná v LPIS a z hľadiska začlenenia do typologicko-produkčných kategórii poľnohospodárskeho pôdneho fondu ide o potenciálne striedavé polia – menej a málo produkčné polia a produkčné trávne porasty (OT2, OT3), potenciálne trávne porasty (T1, T2, T3) a pre agroekosystémy nevhodné územia (N). Ide o pôdy s bodovou hodnotou BPEJ v rozpätí 1 - 55 bodov a priemernou bodovou hodnotou BPEJ 29,43 b.

Sekundárny poľnohospodársky pôdny fond zaberá 696 038 ha, čo predstavuje asi 29% v súčasnosti evidovaných poľnohospodárskych pôd Slovenska v LPIS.

Rozloha sekundárnej poľnohospodárskej pôdy v krajoch Slovenska

Kraj Výmera v ha % z PPF
Bratislavský kraj 5 493 6
Trnavský kraj 17 431 6
Nitriansky kraj 18 779 4
Trenčiansky kraj 63 754 34
Žilinský kraj 154 593 63
Banskobystrický kraj 157 417 38
Prešovský kraj 196 645 51
Košický kraj 81 926 24
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
Primárny pôdny fond
linka

OSTATNÝ PÔDNY FOND

Ostatná poľnohospodárska pôda – pôda, ktorá by mala byť prednostne využívaná na alternatívne poľnohospodárske využitie, na pestovanie energetických plodín a rôzne nebiologické účely - športové, turistické, rekreačné a na zábery.

Z metodického hľadiska ide o pôdu, ktorá nie je registrovaná v LPIS, ale patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Ostatný poľnohospodársky pôdny fond zaberá 369 088 ha, čo predstavuje asi 15% v súčasnosti evidovaných poľnohospodárskych pôd Slovenska.

Rozloha ostatnej poľnohospodárskej pôdy v krajoch Slovenska

Kraj Výmera v ha % z PPF
Bratislavský kraj 10 103 11
Trnavský kraj 12 718 4
Nitriansky kraj 34 378 18
Trenčiansky kraj 27 217 6
Žilinský kraj 61 700 25
Banskobystrický kraj 85 587 20
Prešovský kraj 87 673 23
Košický kraj 49 713 15
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
Primárny pôdny fond
Sekundárny pôdny fond

Tabuľka 1: Zastúpenie primárnej, sekundárnej a ostatnej pôdy v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres primárna pôda sekundárna pôda ostatná pôda
Bratislava I - - 100
Bratislava II 81,32 0,53 18,13
Bratislava III 35,42 20,55 44,03
Bratislava IV 72,88 6,46 20,66
Bratislava V 92,00 1,36 6,64
Malacky 85,62 2,53 11,85
Pezinok 76,40 14,02 9,58
Senec 89,52 5,06 5,42
Bratislavský kraj 83,64 5,76 10,60
Dunajská Streda 92,16 5,23 2,61
Galanta 94,72 1,50 3,78
Hlohovec 79,94 15,12 4,94
Piešťany 85,09 8,69 6,22
Senica 82,78 9,62 7,60
Skalica 89,05 5,98 4,96
Trnava 92,27 4,03 3,70
Trnavský kraj 89,73 5,94 4,33
Bánovce nad Bebravou 67,71 19,63 12,66
Ilava 35,28 46,06 18,66
Myjava 40,63 43,19 16,19
Nové Mesto nad Váhom 57,21 24,78 18,01
Partizánske 26,18 56,14 17,67
Považská Bystrica 39,62 36,11 24,27
Prievidza 24,49 55,33 20,17
Púchov 85,15 4,53 10,31
Trenčín 45,41 34,17 20,42
Trenčiansky kraj 47,37 34,19 18,44
Komárno 94,87 2,94 2,20
Levice 84,59 7,92 7,49
Nitra 91,38 1,45 7,16
Nové Zámky 93,99 2,13 3,87
Šaľa 96,20 0,30 3,50
Topoľčany 89,38 2,13 8,48
Zlaté Moravce 74,52 11,95 13,53
Nitriansky kraj 90,20 4,00 5,80
Bytča 19,68 55,48 24,84
Čadca 6,52 58,93 34,56
Dolný Kubín 8,05 59,65 32,30
Kysucké Nové Mesto 22,71 44,36 32,93
Liptovský Mikuláš 6,41 70,38 23,21
Martin 30,78 50,80 18,43
Námestovo 0,44 78,44 21,12
Ružomberok 10,89 57,49 31,63
Turčianske Teplice 23,40 63,92 12,68
Tvrdošín 0,86 70,96 28,18
Žilina 23,76 53,88 22,36
Žilinský kraj 12,17 62,77 25,05
Banská Bystrica 17,87 48,37 33,76
Banská Štiavnica 14,37 63,46 22,17
Brezno 4,34 63,67 31,99
Detva 8,38 73,56 18,06
Krupina 50,95 32,28 16,77
Lučenec 60,23 21,97 17,80
Poltár 48,13 31,16 20,71
Revúca 45,42 28,94 25,64
Rimavská Sobota 53,94 30,21 15,85
Veľký Krtíš 64,21 19,36 16,44
Zvolen 40,92 50,02 9,07
Žarnovica 19,19 49,57 31,24
Žiar nad Hronom 34,95 37,77 27,28
Banskobystrický kraj 41,96 37,60 20,44
Bardejov 22,52 54,96 22,52
Humenné 41,68 28,87 29,45
Kežmarok 6,07 79,64 14,29
Levoča 23,19 57,66 19,16
Medzilaborce 18,32 47,29 34,38
Poprad 1,56 81,31 17,13
Prešov 34,99 46,15 18,86
Sabinov 17,91 65,66 16,43
Snina 29,28 26,61 44,11
Stará Ľubovňa 5,29 72,32 22,39
Stropkov 32,80 42,67 24,54
Svidník 39,82 36,39 23,78
Vranov nad Topľou 55,61 23,80 20,59
Prešovský kraj 26,18 51,06 22,76
Gelnica 6,30 53,00 40,71
Košice I 63,32 22,13 14,55
Košice II 18,15 36,09 45,76
Košice III 81,18 10,96 7,86
Košice IV 28,21 27,95 43,85
Košice - okolie 75,45 14,77 9,79
Michalovce 75,00 15,85 9,14
Rožňava 26,74 45,36 27,91
Sobrance 69,99 16,17 13,84
Spišská Nová Ves 27,87 54,81 17,32
Trebišov 75,10 15,49 9,41
Košický kraj 61,05 24,24 14,71

Hore…

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019