Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

DOBRÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY

Oblasť Štandardy
1. Pôdna erózia
Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení
a) Poľnohospodársku pôdu pri priemernom sklone pôdneho bloku viac ako 12° nie je vhodné využívať ako ornú pôdu s výnimkou pestovania viacročných krmovín (VRK) a tráv na ornej pôde
(pre hospodársky rok 2005/2006 s výnimkou hustosiatych plodín so šírkou medziriadku
max. 16 cm).
b) Na orných pôdach pri priemernom sklone pôdneho bloku 7° až 12° je možné pestovať plodiny na ornej pôde len pri takom spôsobe pestovania, ktoré zamedzí tvorbe ryhovej erózie.
2. Minimálna miera údržby
Zaistiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť zhoršeniu stanovíšť
a) Udržiavať všetky plochy trávnych porastov kosením a/alebo spásaním a mulčovaním.
b) Udržiavať plochy ornej pôdy nevyužívanej na produkciu plodín kosením a/alebo mulčovaním.
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019