Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

POTREBA ZÁVLAHOVEJ VODY PRI DOPLNKOVEJ ZÁVLAHEInformačná podpora na zvyšovanie účinnosti a efektívnosti procesu zavlažovania na reguláciu vodného režimu pôd v podmienkach sucha na Slovensku.

Optimálna vlhkosť pôdy pre rastliny je taká vlhkosť, ktorá neklesne pod vlhkosť vädnutia, ale nie je ani nasýtená vodou. Pri obsahu vody v pôde väčšej ako poľná vodná kapacita nie je už pôda dostatočne prevzdušnená.
Vlhkosť vädnutia a poľná vodná kapacita závisia od druhu pôdy. Ľahké pôdy (piesočnaté) majú nízku vlhkosť vädnutia a poľnú vodnú kapacitu a stredne ťažké a ťažké pôdy (hlinité, ílovité) nadobúdajú väčšie hodnoty vlhkosti vädnutia a poľnej vodnej kapacity.

Tab. 1 Hodnoty pôdnych hydrolimitov
Druh pôdy Objemová hmotnosť pôdy [g/cm3] Poľná vodná kapacita(% obj.) Bod vädnutia (% obj.) Využiteľná vodná kapacita (% obj.)
Piesočnatá 1,6 – 1,75 4 – 14 2 – 6 2 – 12
Hlinitopiesočnatá 1,55 – 1,7 12 – 24 6 – 9 6 – 17
Piesočnatohlinitá 1,5 – 1,6 24 – 30 9 – 12 15 – 18
Hlinitá 1,4 – 1,55 30 – 38 12 – 15 18 – 23
Ílovitohlinitá 1,35 – 1,45 36 – 42 15 – 19 21 – 23
Ílovitá 1,2 – 1,35 39 - 44 21 - 24 18 – 20

Ak sa určí vlhkosť pôdy v koreňovej oblasti, možno pomocou uvedenej tabuľky 1 zistiť, či je potrebné zavlažiť pôdny profil tak, aby sa dosiahla vlhkosť pôdy približne rovná poľnej vodnej kapacite.
Obsah vody v pôde sa vypočíta z hodnôt vlhkosti pôdy stanovenej vo viacerých vrstvách pôdneho profilu. Hrúbka koreňovej vrstvy pôdy, ktorú je potrebné zavlažovať, sa počas rastu rastlín mení od 0,2 do 1,5m a závisí pochopiteľne aj od druhu rastliny. Spravidla stačí zavlažovať vrchnú 30cm vrstvu pôdy na začiatku vegetačného obdobia, neskôr vrstvu pôdy do hĺbky 60 cm.

Tab. 2 Potrebná maximálna hĺbka navlaženia pôdy
Plodina Hĺbka navlaženia [cm]
Obilniny 50
Cukrová repa 60
Kukurica na zrno 50
Lucerna 70
Skoré zemiaky 40

Tab. 3 Optimálne závlahové dávky
Pôdny druh Plytko koreniace plodiny Hlboko koreniace plodiny
Ľahké pôdy 20 – 25 mm 30 – 35 mm
Stredné pôdy 35 – 40 mm 45 – 50 mm
Ťažké pôdy 30 mm 35 – 40 mm

Plytko koreniace plodiny sú trávy, obilniny, skoré zemiaky, hlboko koreniace lucerna, cukrová repa, kukurica.
Pri aplikácii závlahovej dávky musíme počítať aj s potrebnou hĺbkou navlaženia (účinná koreňová hĺbka).


Príklad:

V hlinitej pôde sa stanovila vlhkosť pôdy v 10 cm vrstvách:
Hĺbka [cm] Vlhkosť pôdy[% hm.]
10 12,6
20 14,3
30 18,1
40 19,8
50 24,3

Pri závlahe postrekom je potrebné prevlhčiť pôdu do hĺbky 50 cm.

Výpočet závlahovej dávky:
Vlhkosť pôdy v hmotnostných % treba vynásobiť objemovou hmotnosťou pre hlinitú pôdu, napr. 1,4g/cm3.
Hĺbka [cm] Vlhkosť pôdy[% obj.] Obsah vody [mm]
10 12,6 x 1,4 = 17,64 17,64
20 14,3 x 1,4 = 20,02 20,02
30 18,1 x 1,4 = 25,34 25,34
40 19,8 x 1,4 = 27,72 27,72
50 24,3 x 1,4 = 34,02 34,02

Obsah vody vo vrstve pôdy 0 až 50 cm:
17,64+20,02+25,34+27,72+34,02 = 124,74 mm

Poľná vodná kapacita pre hlinitú pôdu:
35obj.%, t.j. 35mm vody v 10 cm vrstve pôdy

Poľná vodná kapacita pre vrstvu pôdy 0 až 50 cm:
35 x 5 = 175 mm

Závlahová dávka:
175 – 124,74 = 50,26 mm ≈ 50mm t.j. 500m3/ha
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019