Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE KATEGÓRIÍ PÔD OHROZENÝCH VODNOU ERÓZIOU

Vodná erózia spôsobuje celkovú degradáciu pôdy, ktorá sa prejavuje zmenšovaním pôdneho profilu, stratou jemnozeme a živín, zhoršovaním textúry a štruktúry pôdy a vodného režimu, znižovaním prirodzenej úrodnosti, poškodzovaním rastlinnej pokrývky najmä pri nesprávnej orbe a výsadbe plodín), zanášaním vodných tokov, nádrží a priekop, chemickým znečisťovaním povrchovej a podzemnej vody a v neposlednom rade zvyšovaním nákladov na nevyhnutnú asanáciu pôdneho fondu.

Vodná erózia býva vyvolaná kinetickou energiou dažďových kvapiek padajúcich na pôdny povrch a mechanickou silou povrchovo stekajúcej vody. Povrchový odtok spojený s eróziou vzniká aj pri jarnom topení snehovej pokrývky.

Maximálna hodnota straty pôdy vodnou eróziou, ktorá dovoľuje trvale a ekonomicky udržiavať úrodnosť pôdy sa označuje ako prípustná strata pôdy. Jej hodnota sa mení v závislosti od hĺbky pôdy. Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. sú limitné hodnoty odnosu pôdy pri vodnej erózii nasledovné:

Plytké pôdy (do 0,3 m)   4 t.ha-1.rok-1
Stredne hlboké pôdy (0,3 - 0,6 m) 10 t.ha-1.rok-1
Hlboké pôdy (0,6 – 0,9 m) 30 t.ha-1.rok-1
Veľmi hlboké pôdy (nad 0,9 m) 40 t.ha-1.rok-1

Ohrozenosť pôdy potenciálnou vodnou eróziou vyjadruje stratu pôdy, ku ktorej by došlo v prípade jej nepokrytia vegetačnou pokrývkou a súčasne bez aplikácie nejakých protieróznych opatrení. Pri stanovení potenciálnej vodnej erózie pôdy boli využité údaje z informačného systému BPEJ (Jambor, Ilavská, 1998).

Tabuľka 1: Odporúčané rozmery a veľkosť honov, resp. pôdnych celkov na ornej pôde
z hľadiska protieróznej ochrany (Jambor, 2002)

Kategória eróznej ohrozenosti Kategória svahovitosti Dĺžka honu Šírka honu Plocha honu
1  – Žiadna až slabá erózia 0° - 3° 750 m 100 m 30 ha
2  – Stredná erózia 3° - 7° 550 m 250 m 10 - 20 ha
3  – Silná erózia 7° - 12° 400 m 250 m 5 - 10 ha
4  – Extrémna erózia nad 12° Delimitácia do trávnych porastov

Tabuľka 2: Potenciálna ohrozenosť poľnohospodárskych pôd SR vodnou eróziou (Kobza a kol., 2005)

Kategória eróznej ohrozenosti Výmera v ha % z PPF
1  – Žiadna až slabá erózia 1 274 857 52,3
2  – Stredná erózia 217 487 9,0
3  – Silná erózia 368 704 15,1
4  – Extrémna erózia 575 831 23,6

Prejdi na mapku

Tabuľka 3: Zastúpenie kategórií ohrozenosti vodnou eróziou v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Kategória eróznej ohrozenosti
žiadna až slabá erózia stredná erózia silná erózia extrémna erózia
Bratislava I 100 - - -
Bratislava II 100 - - -
Bratislava III 71,47 3,26 0,23 25,04
Bratislava IV 54,46 25,42 9,29 10,83
Bratislava V 100 - - -
Malacky 81,67 12,79 1,30 4,24
Pezinok 58,85 29,46 3,12 8,57
Senec 97,06 2,32 0,63 -
Bratislavský kraj 82,71 11,79 8,71 3,88
Dunajská Streda 89,99 10,01 - -
Galanta 92,55 4,70 2,72 0,03
Hlohovec 51,31 12,28 31,53 4,88
Piešťany 60,79 16,56 18,11 4,53
Senica 57,74 16,76 16,31 9,20
Skalica 52,82 12,76 31,87 2,55
Trnava 69,20 10,60 17,66 2,54
Trnavský kraj 74,40 11,00 11,97 2,62
Bánovce nad Bebravou 33,62 31,52 21,20 13,66
Ilava 34,37 11,98 19,78 33,86
Myjava 8,61 25,76 34,75 30,87
Nové Mesto nad Váhom 42,20 17,21 21,20 19,39
Partizánske 56,35 27,36 13,50 2,79
Považská Bystrica 10,36 10,41 39,06 40,18
Prievidza 29,08 22,23 22,25 26,44
Púchov 16,52 6,90 31,68 44,89
Trenčín 29,46 18,89 25,36 26,29
Trenčiansky kraj 29,53 19,64 24,95 25,88
Komárno 94,57 4,11 1,19 0,13
Levice 57,27 24,04 12,93 5,76
Nitra 56,93 34,58 7,32 1,17
Nové Zámky 77,10 14,94 6,12 1,84
Šaľa 98,52 1,31 0,17 -
Topoľčany 51,25 35,01 12,35 1,39
Zlaté Moravce 44,70 39,57 9,53 6,21
Nitriansky kraj 70,30 19,93 7,31 2,45
Bytča 21,12 4,88 17,13 56,88
Čadca 4,43 4,44 31,33 59,80
Dolný Kubín 5,61 5,53 17,77 71,09
Kysucké Nové Mesto 10,83 3,94 34,73 50,50
Liptovský Mikuláš 20,93 33,08 24,75 21,24
Martin 32,94 19,76 18,48 28,82
Námestovo 7,68 26,87 30,69 34,76
Ružomberok 10,77 11,64 19,63 57,95
Turčianske Teplice 38,02 35,93 12,72 13,33
Tvrdošín 24,12 15,72 21,6 38,56
Žilina 14,64 14,51 26,36 44,49
Žilinský kraj 16,80 18,48 23,74 40,99
Banská Bystrica 9,84 13,61 26,68 49,88
Banská Štiavnica 3,34 15,97 31,01 49,68
Brezno 7,20 23,74 19,50 49,57
Detva 12,42 18,99 35,80 32,80
Krupina 16,71 42,01 27,29 13,99
Lučenec 37,61 21,39 21,29 19,71
Poltár 29,83 19,74 21,16 29,26
Revúca 25,31 23,53 22,21 28,95
Rimavská Sobota 34,62 18,79 19,02 27,56
Veľký Krtíš 32,67 32,83 21,39 13,11
Zvolen 28,32 27,84 27,89 17,98
Žarnovica 13,77 11,88 24,42 49,93
Žiar nad Hronom 19,25 23,60 28,05 29,11
Banskobystrický kraj 24,43 23,69 23,52 28,36
Bardejov 8,27 25,53 40,98 25,23
Humenné 22,15 13,38 40,29 24,18
Kežmarok 13,31 32,16 29,16 25,37
Levoča 5,33 25,67 35,71 33,30
Medzilaborce 6,42 10,25 54,56 28,80
Poprad 15,66 52,66 19,75 11,93
Prešov 13,69 32,11 33,31 20,89
Sabinov 7,46 24,90 40,63 27,02
Snina 10,60 15,59 36,57 37,24
Stará Ľubovňa 6,84 11,32 39,29 42,55
Stropkov 12,78 13,73 52,14 21,35
Svidník 9,65 24,37 45,92 20,06
Vranov nad Topľou 33,18 19,41 31,28 16,13
Prešovský kraj 13,43 24,21 37,12 25,24
Gelnica 4,77 8,46 30,55 56,22
Košice I 43,81 31,77 17,75 6,68
Košice II 4,96 20,93 49,76 24,35
Košice III 61,65 31,56 6,04 0,75
Košice IV - 54,13 38,06 7,81
Košice - okolie 78,68 10,16 10,31 0,86
Michalovce 92,56 6,08 1,15 0,21
Rožňava 17,23 21,46 31,86 29,45
Sobrance 74,59 14,40 6,55 4,46
Spišská Nová Ves 11,81 31,96 32,15 24,07
Trebišov 76,29 17,28 5,45 0,99
Košický kraj 59,05 19,01 13,01 8,93
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
Kategória odnos Kategória odnos
1 menej ako 4 t/ha 3 10 - 30 t/ha
2 4 - 10 t/ha 4 viac ako 30 t/ha

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019