Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

POTENCIÁLNA OHROZENOSŤ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY VETERNOU ERÓZIOUVeterná erózia je degradačným procesom, ktorý spôsobuje škody nielen na poľnohospodárskej pôde a výrobe, odnosom ornice, hnojív, osív a ničením poľnohospodárskych plodín, ale aj zanášaním komunikácií, vodných tokov, vytváraním návejov a znečisťovaním ovzdušia. Veterná erózia pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu mechanickou silou vetra (abrázia), odnášaním rozrušovaných častíc vetrom (deflácia) a ukladaním týchto častíc na inom mieste (akumulácia).

Základnými faktormi spôsobujúcimi veternú eróziu sú meteorologické a pôdne faktory. Z meteorologických sú to predovšetkým veterné pomery, zrážky a výpar, čiže rýchlosť vetra a pôdna vlhkosť. Z pôdnych faktorov je to obsah neerodovateľných častíc (>0,8 mm) a obsah ílovitých častíc (<0,01 mm) v pôde (Ilavská a kol., 2005).

V praxi sa miera veternej erózie pôdy posudzuje podľa ročného odnosu pôdy v mm.rok-1 alebo
t(m3).ha-1.rok-1. Potrebu protieróznych opatrení indikuje prekročenie hodnôt tzv. tolerovateľného odnosu pôdy 40 t.ha-1.rok-1 podľa zákona č. 220/2004 Z.z.

Pri stanovení potenciálnej veternej erózie boli využité údaje o klimatickej regionalizácii, zrnitosti a charakteristike hlavných pôdnych jednotiek z informačného systému BPEJ. Klimatické regióny a vybrané hlavné pôdne jednotky boli odstupňované podľa náchylnosti k veternej erózii (Jambor, Ilavská, 1998).

Tabuľka: Potenciálna ohrozenosť poľnohospodárskych pôd SR veternou eróziou (Kobza a kol., 2005)

Kategória eróznej ohrozenosti Výmera v ha % z PPF
1  – Žiadna až slabá erózia 2 286 822 93,8
2  – Stredná erózia 73 186 3,0
3  – Silná erózia 45 753 1,9
4  – Extrémna erózia 31 118 1,3
Kategória odnos Kategória odnos
1 menej ako 0,7 t/ha 3 22 - 75 t/ha
2 0,7 - 22 t/ha 4 viac ako 75 t/ha

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019