Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

PRIMÁRNY PÔDNY FOND

Pôda nevyhnutná pre zabezpečenie poľnohospodárskej produkcie Slovenska

Primárna poľnohospodárska pôda – pôda, ktorú je zo strategického účelu potrebné ponechať pre priame poľnohospodárske využitie, t.j. pre takú úroveň pestovania rastlín a chovu zvierat, ktorá neohrozí potravovú dostatočnosť obyvateľstva. Je to "rodinné striebro“ krajiny pre poľnohospodárstvo a výrobu potravín, preto sa označuje ako základná - primárna - bázická pôda.

Z metodického hľadiska ide o pôdu, ktorá je registrovaná v LPIS a z hľadiska začlenenia do typologicko-produkčných kategórii poľnohospodárskeho pôdneho fondu ide o potenciálne orné pôdy (O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7) a striedavé polia - stredne produkčné polia a produkčné trávne porasty (OT1). Ide o pôdy s najvyšším produkčným potenciálom, bodová hodnota BPEJ je v rozpätí 38 - 100 bodov a priemerná bodová hodnota BPEJ 70,35 b.

Primárny poľnohospodársky pôdny fond zaberá 1 367 853 ha, čo predstavuje asi 56% v súčasnosti evidovaných poľnohospodárskych pôd Slovenska v LPIS.

Rozloha primárnej poľnohospodárskej pôdy v krajoch Slovenska

Kraj Výmera v ha % z PPF
Bratislavský kraj 79 727 84
Trnavský kraj 263 458 90
Nitriansky kraj 423 489 90
Trenčiansky kraj 88 334 47
Žilinský kraj 29 976 12
Banskobystrický kraj 175 704 42
Prešovský kraj 100 842 26
Košický kraj 206 324 61
linka

SEKUNDÁRNY PÔDNY FOND

Sekundárna poľnohospodárska pôda – pôda, ktorú je za predpokladu záujmu spoločnosti možné dočasne použiť na iné ako potravové účely, pričom takýmto využívaním nedôjde k jej znehodnoteniu (charakter i vlastnosti ostávajú prakticky nezmenené). Túto pôdu je možné vyčleniť na alternatívne poľnohospodárske využitie, výrobu bioenergií, na výrobu surovín, na zalesnenie, športové, turistické a rekreačné účely a časť z neho môže byť využitá aj na zábery.

Z metodického hľadiska ide o pôdu, ktorá je registrovaná v LPIS a z hľadiska začlenenia do typologicko-produkčných kategórii poľnohospodárskeho pôdneho fondu ide o potenciálne striedavé polia – menej a málo produkčné polia a produkčné trávne porasty (OT2, OT3), potenciálne trávne porasty (T1, T2, T3) a pre agroekosystémy nevhodné územia (N). Ide o pôdy s bodovou hodnotou BPEJ v rozpätí 1 - 55 bodov a priemernou bodovou hodnotou BPEJ 29,43 b.

Sekundárny poľnohospodársky pôdny fond zaberá 696 038 ha, čo predstavuje asi 29% v súčasnosti evidovaných poľnohospodárskych pôd Slovenska v LPIS.

Rozloha sekundárnej poľnohospodárskej pôdy v krajoch Slovenska

Kraj Výmera v ha % z PPF
Bratislavský kraj 5 493 6
Trnavský kraj 17 431 6
Nitriansky kraj 18 779 4
Trenčiansky kraj 63 754 34
Žilinský kraj 154 593 63
Banskobystrický kraj 157 417 38
Prešovský kraj 196 645 51
Košický kraj 81 926 24
linka

OSTATNÝ PÔDNY FOND

Ostatná poľnohospodárska pôda – pôda, ktorá by mala byť prednostne využívaná na alternatívne poľnohospodárske využitie, na pestovanie energetických plodín a rôzne nebiologické účely - športové, turistické, rekreačné a na zábery.

Z metodického hľadiska ide o pôdu, ktorá nie je registrovaná v LPIS, ale patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Ostatný poľnohospodársky pôdny fond zaberá 369 088 ha, čo predstavuje asi 15% v súčasnosti evidovaných poľnohospodárskych pôd Slovenska.

Rozloha ostatnej poľnohospodárskej pôdy v krajoch Slovenska

Kraj Výmera v ha % z PPF
Bratislavský kraj 10 103 11
Trnavský kraj 12 718 4
Nitriansky kraj 34 378 18
Trenčiansky kraj 27 217 6
Žilinský kraj 61 700 25
Banskobystrický kraj 85 587 20
Prešovský kraj 87 673 23
Košický kraj 49 713 15
Primárny pôdny fond
Sekundárny pôdny fond

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019