Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

BILANCIA ORGANICKEJ HMOTY V ORNÝCH PÔDACH
MNOŽSTVO ORGANICKÉHO HNOJIVA POTREBNÉ
NA ODSTRÁNENIE JEJ DEFICITU

Prezentovaná aplikácia bilancie organickej hmoty v orných pôdach ponúka užívateľovi výpočet bilancie organickej hmoty na ľubovoľnom pôdnom bloku ornej pôdy. K tomu je potrebné, aby užívateľ po výbere pôdneho bloku zadal pestované plodiny v ostatných troch po sebe nasledujúcich rokov, ich dosiahnuté úrody a hnojenie organickými hnojivami (prípadne aj zaoranie vedľajšieho produktu – slama obilnín, strukovín a repky, kukuričné kôrovie a pod.). Z týchto údajov je možné vykalkulovať bilanciu organickej hmoty v ornej pôde.

V prípade, ak sa na pôdach jedného produkčného bloku pestovalo v priebehu troch rokov viac plodín, resp. organickými hnojivami sa hnojila len časť produkčného bloku, je potrebné zadať požadované údaje pre všetky takto rozdielne pestované plodiny a hnojené plochy.

Ďalšou poskytnutou informáciou je množstvo organického hnojiva (podľa druhu, ktoré má užívateľ k dispozícii – maštaľný hnoj, hnojovica HD, ošípaných a hydiny), potrebné na odstránenie prípadného deficitu organickej hmoty v tvare t.ha-1, resp. t.blok-1 (alebo jeho časť).

Bilanciu organickej hmoty je možné vypočítať len pre nižšie uvedené poľné plodiny. V prípade, že užívateľ pestuje na ním zvolenom produkčnom bloku iné plodiny, pre ktoré nie sú kvantifikované množstvá uhlíka v ich pozberových zvyškoch, a teda nie je možné stanoviť input uhlíka do pôdy na základe známej úrody týchto plodín, bilanciu organickej hmoty nie je možné vykalkulovať.

Pre účely stanovenia potreby organického hnojenia sa riadime bilanciou organickej hmoty v pôde. V prípade, že deficit (negatívna bilancia) organickej hmoty neprevýši 3 t C.ha-1 pôdy, aplikácie organického hnojiva nie je potrebná. Ak je deficit organickej hmoty v rozmedzí 3 – 6 t C.ha-1 pôdy, je treba považovať organické hnojenie na danom produkčnom bloku za potrebné, avšak ešte nie nutné, tzn. môže, ale nemusí sa realizovať. Deficit je možné znížiť aj výberom následne pestovanej plodiny, ktorá vo svojich pozberových zvyškoch zanechá dostatočné množstvo organickej hmoty (napr. strukoviny, kapusta repková pravá, f. ozimná a pod.). Pri prekročení limitnej hodnoty deficitu organickej hmoty v pôde, ktorou je 6 t C.ha-1, je organické hnojenie nutné. Znamená to, že aplikácia organických hnojív by sa mala realizovať v čo najbližšom vhodnom agrotechnickom termíne.


Aplikácia je realizovaná prostredníctvom mapovej služby. Užívateľ si vyberie pomocou nástroja hypertextový odkaz  Hypertextový odkaz  produkčný blok/diel, pre ktorý chce vypočítať bilanciu organickej hmoty.

MAPOVÁ SLUŽBA
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019