Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

KALKULÁCIA AGE (AGROENVIRONMENTÁLNYCH) KOMPENZÁCIÍ

Agroenvironmentálna podpora v rámci Plánu rozvoja vidieka vychádza z princípu finančnej náhrady, ktorá vzniká v dôsledku legislatívnych, resp. iných obmedzení vo výrobnom procese. V podstate sa jedná o:
  • náhradu nižších príjmov z titulu obmedzenia intenzity výroby, alebo zachovania jej extenzity,
  • náhradu dodatočných nákladov vyplývajúcich z potreby realizácie aktivít nad rámec bežnej poľnohospodárskej praxe.
Podkladom pre stanovenie platieb boli informačné databázy relevantných inštitúcii (rezortné výskumné ústavy, Slovenský štatistický úrad, MP SR) o dosahovaných produkčných i ekonomických parametroch v rokoch 2003 a 2004. V prípade orných pôd boli ako modelové plodiny vybrané hlavné tržné plodiny a to: pšenica letná f. ozimná, jačmeň siaty jarný a kapusta repková pravá (repka ozimná). Tieto plodiny zaberali v štruktúre osevu až 48,7% orných pôd (pšenica 25,0%, jačmeň 18,2% a repka 5,5%), čo predstavuje dostatočný podiel pre relevantné zápočty. V prípade zeleniny boli ako modelové plodiny zvolené kapusta biela, mrkva, paprika, rajčiaky a cibuľa, ktoré z celkovej výmery zeleniny na Slovensku zaberajú 51,9% plôch. Zastúpenie uvedených plodín bolo pomerne prepočítané na 100%-ný základ. Výsledné kalkulácie boli napočítané ako priemerné hodnoty pre celé územie Slovenska.

Údajové databázy pre kalkuláciu platieb predstavovali publikované výsledky o nákladoch a výnosoch v poľnohospodárstve v rokoch 2003 a 2004, ako aj údaje získané formou výskumu trhu a v špecifických prípadoch aj konzultácií s odbornou praxou i špecializovanými inštitúciami. Ako zdroj informácii boli použité aj aktuálne komoditné správy a štúdie VÚEPP za sledované poľnohospodárske komodity.


Porovnanie doterajších platieb a platieb pre podopatrenia agroenvironmentálnej podpory na programové obdobie 2007 – 2013

Údaje majú len informatívny charakter. Presnú výšku kompenzácií určí Poľnohospodárska platobná agentúra MP SR.

Podopatrenie Špecifikácia M.j. Sk EUR
Základná schéma Orná pôda Sk/ha 1964 65,19
TTP Sk/ha 1449 48,10
Integrovaná produkcia Vinohrady Sk/ha 1894 62,87
Ovocné sady Sk/ha 1662 55,17
Zelenina Sk/ha 1496 49,66
Ochrana proti erózii
na o.p.
Stabilizačný osevný postup Sk/ha 4750 157,67
Prijateľná veľkosť parcely Sk/ha 1365 45,31
Ochrana proti erózii
vo vinohradoch
Pri svahovitosti do 12° Sk/ha 2185 72,53
Pri svahovitosti od 12 do 22° Sk/ha 2623 87,07
Pri svahovitosti nad 22° Sk/ha 3128 103,83
Ochrana proti erózii
v ovocinárstve
Pri svahovitosti do 12° Sk/ha 2185 72,53
Pri svahovitosti nad 12° Sk/ha 2623 87,07
Zatrávňovanie ornej pôdy Sk/ha 4355 144,56
Ochrana biotopov
trávnych porastov
Teplo a suchomilné trávne porasti Sk/ha 3188 105,82
Mezofilné trávne porasty Sk/ha 2643 87,73
Horské kosené lúky Sk/ha 4568 151,63
Vlhkomilné porasty nižších polôh Sk/ha 2643 87,73
Nížinné aluviálne lúky Sk/ha 1869 62,04
Vlhkomilné vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky Sk/ha 5621 186,58
Vysokohorské trávne porasty Sk/ha 5342 177,32
Chov a udržanie
ohrozených
druhov zvierat
Hovädzí dobytok Sk/VDJ 7088 235,28
Ovca Sk/VDJ 7070 234,68
Koza Sk/VDJ 7070 234,68
Kôň Sk/VDJ 7088 235,28
Sliepka Sk/VDJ 7088 235,28
Hus Sk/VDJ 7088 235,28
Ekologické poľnohos-
podárstvo
v období
konverzie Orná pôda Sk/ha 6571 218,12
Ovocné sady a vinohrady Sk/ha 2888 95,86
Zelenina, liečivé, koreninové a aromatické rastliny Sk/ha 2126 70,57
Trvalé trávne porasty Sk/ha 4139 137,39
po
konverzii
Orná pôda Sk/ha 4600 152,69
Ovocné sady a vinohrady Sk/ha 2021 67,08
Zelenina, liečivé, koreninové a aromatické rastliny Sk/ha 1595 52,97
Trvalé trávne porasty Sk/ha 2897 96,16
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 25. 04. 2019