Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Informačný systém Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy prostredníctvom internetu a mapového servera umožňuje širokej verejnosti ONLINE prezerať informácie o poľnohospodárskej pôde.

Hlavná časť informácií je prezentovaná formou webových máp generovaných ArcIMS serverom od firmy ESRI. Na interaktívnu prácu s mapami (prehliadanie, odosielanie požiadaviek) sa používa HTML prehliadač. Bližšie informácie o práci s HTML prehliadačom nájdete v sekcii "Návod".

Mapové služby sú navrhnuté pre HTML prehliadač Microsoft Internet Explorer. HTML prehliadač vyžaduje podporu spúšťania Java scriptov a vypnutie blokovania automaticky otváraných okien.Oznámenia pre používateľov GSAAOd 5. 5. 2016 je sprístupnená pre žiadateľov o priame podpory nová aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu na prehliadanie informácií o dieloch pôdnych blokov registra produkčných plôch (LPIS) na stránke: https://gsaa.vupop.sk/login.html
Prihlasovacie údaje do aplikácie získate na príslušnom Regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Popisné informácie ku dielom pôdnych blokov je možné získať na stránke: http://podnemapy.vupop.sk/?q=lpis
Pre ostatných užívateľov zostáva možnosť využívať súčasnú službu na: http://www.podnemapy.sk/lpis_verejnost

19. 4. 2016 Novinka: nová web aplikácia LPIS teraz umožňuje exportovať informácie o kultúrnych dieloch do Excelu. Registrovaní užívatelia vo web aplikácii HRIS majú taktiež možnosť hromadne exportovať rozdiely v kultúrnych dieloch medzi kampaňou 2015 a 2016

10. 3. 2016 - Na mapovom portáli pribudli nové ortofotomapy zo stredného Slovenska. Zachytávajú stav z leta 2015.

Dňa 1. 2. 2016 bol spustený "Harmonizovaný registračno-informačný systém (HRIS)" slúžiaci na udeľovanie výnimiek na aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období. Aktuálne nie je obdobie výnimky ani zakázané obdobie, najbližšie začnú 5. 10. 2016

Dňa 1. 2. 2016 bol sprístupnený Zjednodušený vyhľadávací formulár kultúrnych dielov pre Register poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS)

Zoznam výmer vrstiev pre Program rozvoja vidieka (PRV) pre kampaň 2017 podľa kultúrnych dielov k 03. 04. 2017 (Biotopy TTP, Syseľ pasienkový, Drop fúzatý, Biopásy na OP, CHVO Žitný ostrov, Územia Európskeho Významu - 4. a 5. stupeň - NATURA 2000)
Zoznam stabilných EFA prvkov pre kampaň 2017 podľa kultúrnych dielov k 03. 04. 2017
Nárazníkové zóny – oblasť ekologického záujmu (NZ – EFA) – metodické pokyny (doplnené 6. 5. 2015)
Pokyny pre aktualizáciu krajinných prvkov pre účely krížového plnenia a oblastí ekologického záujmu
Zhrnutie postupu tvorby vrstvy krajinných prvkov
KRAJINNÉ PRVKY CHRÁNENÉ V ZMYSLE DPEP. Zoznam, definícia, popis a kritériá vybraných krajinných prvkov

20. 05. 2016 - Zoznam EFA prvkov bol aktualizovaný.

20. 05. 2016 - Zoznam s výmerami vrstiev pre Program rozvoja vidieka (PRV) bol aktualizovaný.

Pôdna mapa SR
1:400 000
Atlas pôd SR
KPP - prieskum
Pôdno-ekologické regióny
Čiastkový monitorovací systém - PÔDA
Geochemický atlas SR
Geologické faktory ŽP
Poľn. znevýhodnené oblasti SR - LFA
Vhodnosť pôd pre pestovanie jadrovín
Informačné fórum o závlahách
Štruktúra pôdneho fondu
Chránené vtáčie územia - CHVU
Webové služby
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 08. 02. 2017