Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Informačný systém Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy prostredníctvom internetu a mapového servera umožňuje širokej verejnosti ONLINE prezerať informácie o poľnohospodárskej pôde.

Hlavná časť informácií je prezentovaná formou webových máp generovaných ArcIMS serverom od firmy ESRI. Na interaktívnu prácu s mapami (prehliadanie, odosielanie požiadaviek) sa používa HTML prehliadač. Bližšie informácie o práci s HTML prehliadačom nájdete v sekcii "Návod".

Mapové služby sú navrhnuté pre HTML prehliadač Microsoft Internet Explorer. HTML prehliadač vyžaduje podporu spúšťania Java scriptov a vypnutie blokovania automaticky otváraných okien.NPPC-VÚPOP presťahovaný na novej adrese

Od 17. 9. 2018 NPPC-VÚPOP nájdete na novej adrese Trenčianská 55, Bratislava v nových priestoroch na 1. a 2. poschodí (administratívna budova NPPC-VÚEPP, vedľa Liberálneho domu). Naše služby (odborné, elektronické) poskytujeme v plnom rozsahu.

Kontakty na pevné telefónne linky nie sú aktuálne. Prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailov alebo mobilných telefónnych čísel jednotlivých odborov.

Úsek riaditeľa:
Ing. Pavol Bezák (riaditeľ NPPC-VÚPOP) 0905 075 936
Ing. Zuzana Tarasovičová, PhD. (vedecký tajomník, zástupkyňa riaditeľa) 0904 615 846

Odbor diaľkového prieskumu Zeme a geoinformatiky:
Ing. Jana Ondačková (vedúca odboru) 0905 812 186
Ing. Michal Sviček 0911 911 984

Odbor všeobecnej pedológie a pedogeografie:
Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. (vedúca odboru) 0911 911 985
RNDr. Beata Houšková, CSc. (zástupkyňa vedúcej odboru) 0907 784 185
RNDr. Miroslav Kromka, CSc. 0904 245 478

Odbor Pôdnej služby:
0907 784 114
RNDr. Blanka Ilavská, PhD. (zástupkyňa vedúceho odboru) 0904 245 611Identifikácia parciel katastra nehnuteľností na diely pôdnych blokov LPIS

Pre potreby identifikácie parciel katastra nehnuteľností na diely pôdnych blokov LPIS využite služby Mapového klienta ZBGIS

Stručný návod pre využitie Mapového klienta ZBGIS a IS GSAA nájdete tu: návod

Ak máte problém s používaním Mapového klienta ZBGIS alebo nové námety na zlepšenie jeho funkcionality a informačného obsahu, využite služby Zákazníckeho centra.
Odborne vyškolení operátori Vám poradia a pomôžu.

Telefonický kontakt: +421 2 2081 6000

Email: gkuzc@skgeodesy.sk

Pracovné dni Zákazníckeho centra:

Pondelok až Štvrtok 8:00-12:00 12:30-14:00
Piatok: 8:00-13:00


Oznámenia pre používateľov GSAAAktualizovaný integračný manuál pre integráciu softvéru tretích strán na prevzatie a editovanie údajov v GSAA pre kampaň 2018 je dostupný na: Integračný manuál 2018.zipŠtart kampane GSAA 2018

Dovoľujeme si Vás informovať o spustení kampane o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018, podrobnosti sú k dispozícii na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry – http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2018/8658. V prípade, že hranice užívania z kontroly na mieste nie sú súčasťou predpripravených údajov v aplikácii GSAA z dôvodu, že kontrola na mieste bola spracovaná až po otvorení kampane 2018, máte možnosť požiadať NPPC-VÚPOP o výmenu dát prostredníctvom žiadosti: Žiadosť o zanesenie výsledku KNM. Predmetom výmeny budú všetky hranice užívania pod daným označením kontroly na mieste v tvare OKPP_XXX_2017_YYY. Výmena sa bude týkať iba nameraných HU a vymenené HU nie je možné vrátiť do pôvodného stavu. Kópiu žiadosti (podpísaný sken) môžete zaslať aj elektronicky na helpdesk@vupop.sk.
Na území Západného Slovenska sa v aplikácií nachádzajú ortofotosnímky v tzv. pracovnej verzii. Snímky budú vymenené za farebne vyvážené začiatkom apríla. Nakoľko bude počas celej kampane dochádzať k priebežnému vyhodnocovaniu ortofotosnímok, odporúčame sledovať hranice Registra poľnohospodárskej pôdy (LPIS).

Dávame do Vašej pozornosti návod na používanie aplikácie:
https://gsaa.vupop.sk/2018/help/ziadatel/help.html

ako aj inštruktážne videá:
https://www.youtube.com/channel/UCzEN7IFfs9F0TfLcz4rgC_A.

K dispozícii bude aj podpora aplikácie GSAA: pondelok – piatok 08:00 – 18:00 telefonicky 02/59 278 997 a emailom na helpdesk@vupop.sk.Od 5. 5. 2016 je sprístupnená pre žiadateľov o priame podpory nová aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu na prehliadanie informácií o dieloch pôdnych blokov registra produkčných plôch (LPIS) na stránke: https://gsaa.vupop.sk/login.html
Prihlasovacie údaje do aplikácie získate na príslušnom Regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Popisné informácie ku dielom pôdnych blokov je možné získať na stránke: http://podnemapy.vupop.sk/?q=lpis
Pre ostatných užívateľov zostáva možnosť využívať súčasnú službu na: http://www.podnemapy.sk/lpis_verejnost

19. 4. 2016 Novinka: nová web aplikácia LPIS teraz umožňuje exportovať informácie o kultúrnych dieloch do Excelu. Registrovaní užívatelia vo web aplikácii HRIS majú taktiež možnosť hromadne exportovať rozdiely v kultúrnych dieloch medzi kampaňou 2015 a 2016

10. 3. 2016 - Na mapovom portáli pribudli nové ortofotomapy zo stredného Slovenska. Zachytávajú stav z leta 2015.

Dňa 1. 2. 2016 bol spustený "Harmonizovaný registračno-informačný systém (HRIS)" slúžiaci na udeľovanie výnimiek na aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období. Aktuálne nie je obdobie výnimky ani zakázané obdobie, najbližšie začnú 5. 10. 2016

Dňa 1. 2. 2016 bol sprístupnený Zjednodušený vyhľadávací formulár kultúrnych dielov pre Register poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS)

Zoznam výmer vrstiev pre Program rozvoja vidieka (PRV) pre kampaň 2017 podľa kultúrnych dielov k 03. 04. 2017 (Biotopy TTP, Syseľ pasienkový, Drop fúzatý, Biopásy na OP, CHVO Žitný ostrov, Územia Európskeho Významu - 4. a 5. stupeň - NATURA 2000)
Zoznam stabilných EFA prvkov pre kampaň 2017 podľa kultúrnych dielov k 03. 04. 2017
Pokyny pre aktualizáciu krajinných prvkov pre účely oblastí ekologického záujmu
Zhrnutie postupu tvorby vrstvy krajinných prvkov
KRAJINNÉ PRVKY CHRÁNENÉ V ZMYSLE DPEP. Zoznam, definícia, popis a kritériá vybraných krajinných prvkov

20. 05. 2016 - Zoznam EFA prvkov bol aktualizovaný.

20. 05. 2016 - Zoznam s výmerami vrstiev pre Program rozvoja vidieka (PRV) bol aktualizovaný.

Pôdna mapa SR
1:400 000
Atlas pôd SR
KPP - prieskum
Pôdno-ekologické regióny
Čiastkový monitorovací systém - PÔDA
Geochemický atlas SR
Geologické faktory ŽP
Poľn. znevýhodnené oblasti SR - LFA
Vhodnosť pôd pre pestovanie jadrovín
Informačné fórum o závlahách
Štruktúra pôdneho fondu
Chránené vtáčie územia - CHVU
Webové služby
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 08. 02. 2017