Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Informačný systém Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy prostredníctvom internetu a mapového servera umožňuje širokej verejnosti ONLINE prezerať informácie o poľnohospodárskej pôde.

Hlavná časť informácií je prezentovaná formou webových máp generovaných ArcIMS serverom od firmy ESRI. Na interaktívnu prácu s mapami (prehliadanie, odosielanie požiadaviek) sa používa HTML prehliadač. Bližšie informácie o práci s HTML prehliadačom nájdete v sekcii "Návod".

Mapové služby sú navrhnuté pre HTML prehliadač Microsoft Internet Explorer. HTML prehliadač vyžaduje podporu spúšťania Java scriptov a vypnutie blokovania automaticky otváraných okien.
Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR RV SR v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017 zverejneného v Úradnom vestníku EÚ dňa 12. mája 2017 určuje 30. máj 2017 ako konečný dátum na podávanie jednotnej žiadosti na rok 2017.AKTUÁLNY STAV PODÁVANIA ŽIADOSTÍ S VYUŽITÍM IS GSAA

Údaje z GSAA k 30. 05. 2017, 15:00:
Počet potvrdených žiadostí : 6 113
Výmera potvrdených žiadostí: 1 571 572 ha
Informácia o možnostiach využívania aplikácie pre Geopriestorú žiadosť o podporu (GSAA) pre rok 2017
Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vám opätovne dať do pozornosti sprístupnenie aplikácie GSAA dostupnej na stránke https://gsaa.vupop.sk/ pre zakresľovanie hraníc užívania pre rok 2017. Aplikácia je dostupná všetkým žiadateľom bez ohľadu na celkovú výmeru užívaných poľnohospodárskych pozemkov. Po prihlásení do aplikácie sa Vám automaticky zobrazia hranice užívania podľa Vami nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku 2016 (v prípade, že ste boli súčasťou GSAA, sú zobrazené až na úrovni parciel).

Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí poskytuje žiadateľom niekoľko výhod:
- automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka, krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu
- zníženie počtu nezrovnalostí po krížovej kontrole
- zobrazenie spoločných hraníc užívania so susedným žiadateľom
- možnosť v ďalšom roku už iba potvrdiť svoje pozemky (resp. upraviť iba zmenu užívania)

Okrem uvedeného pre žiadateľov, ktorí potvrdia zakreslenie hraníc užívania v aplikácii GSAA, pripravila PPA ďalšiu významnú pomoc pri príprave príloh k jednotnej žiadosti na rok 2017 v rámci tzv. predgenerovanej žiadosti v informačnom systéme PPA: žiadateľ pred podaním jednotnej žiadosti na rok 2017 môže osobne v spolupráci s administrátorom priamych podpôr na príslušnom regionálnom pracovisku PPA doplniť údaje o pestovaných plodinách na jednotlivých zakreslených parcelách, môže tiež uviesť, že žiada o platbu na ANC (LFA), následne administrátor podľa údajov o zakreslení hraníc užívania v GSAA vytlačí žiadateľovi zoznam poľnohospodárskych pozemkov formátu A4, rovnako môže byť žiadateľovi vytlačený aj zoznam oblastí ekologického záujmu, vytlačené zoznamy môže žiadateľ po kontrole a podpísaní predložiť spolu s vyplneným formulárom a ďalšími prílohami k jednotnej žiadosti na rok 2017 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

Tento postup prináša žiadateľom ďalšie prínosy:
- zníženie administratívnej záťaže žiadateľov, ktorí nemusia manuálne prepisovať údaje do predgenerovaných zoznamov
- zníženie počtu chýb z nesprávneho zápisu

Vygenerovanú grafickú prílohu zo systému GSAA (stačí formát A4 čiernobielo) spolu s vyplnenými zoznamami poľnohospodárskych pozemkov a oblastí ekologického záujmu (v prípade potreby) a vyplneným formulárom jednotnej žiadosti na rok 2017 predkladá žiadateľ na príslušné regionálne pracovisko PPA v termíne na predkladanie žiadostí (bližšie informácie sú v oznámení na linku: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2017/8131).

Zároveň týmto PPA oznamuje žiadateľom, že prijíma žiadateľmi predložené žiadosti bez ohľadu na to, či ide o formuláre predgenerovanej žiadosti/identifikačného listu z informačného systému PPA, alebo nie. Dôležité je, aby forma a obsah boli rovnocenné s platnými formulármi zverejnenými pre rok 2017.

Aplikácia podporuje zakresľovanie hraníc užívania aj prostredníctvom WFS služieb. Integrácia služieb je dostupná každému žiadateľovi pod jeho unikátnym prihlasovacím menom a heslom. Využiť možno akýkoľvek GIS informačný systém. Manuál na integráciu nájdete na http://www.vupop.sk/gsaa_oznam.php.

Odporúčame neodkladať zakreslenie grafickej prílohy v systéme GSAA na poslednú chvíľu, aby ste sa vyhli nedostupnosti aplikácie z dôvodu maximálneho počtu paralelne pracujúcich užívateľov a v prípade nejasností stihli prediskutovať Vaše problémy na helpdesk@vupop.sk.Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017 v súvislosti s otvorením informačného systému „Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)“ pre kampaň roku 2017.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC-VÚPOP) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), oznamujú nasledovné.

V termíne od 20. 3. 2017 do 15. 5. 2017
sa otvára informačný systém GSAA pre kampaň roku 2017.

Žiadateľom, ktorí vytvoria svoje grafické prílohy k žiadosti o priame podpory a tieto predložia v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. 5. 2017 do 9. 6. 2017), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená v zmysle čl. 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014.

V súlade s ustanovením čl. 17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 je žiadateľovi poskytnutý vopred pripravený formulár v elektronickom formáte a príslušný grafický materiál prostredníctvom softvérovej aplikácie - GSAA. Aplikácia slúži na tvorbu grafickej prílohy k žiadosti o priame podpory. Vo webovom prostredí umožňuje zakresliť hranice užívania a zadefinovať parcely na nich. Výstupom z aplikácie je grafická príloha žiadosti a jej tabuľková časť, ktorú žiadateľ predkladá PPA po zverejnení oznámenia o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017.

Žiadateľom, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha a žiadateľom, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia zo strany NPPC-VÚPOP nebude pre rok podávania žiadostí 2017 poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe a tento im bude k dispozícii prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA.

Aplikácia GSAA je prístupná na webovom sídle
https://gsaa.vupop.sk/

Podrobný návod na obsluhu aplikácie nájdete na
https://gsaa.vupop.sk/help/ziadatel/help.html

Integračný manuál a webové mapové služby nájdete na
http://www.vupop.sk/gsaa_oznam.php

Inštruktážne videá na obsluhu aplikácie nájdete na
https://www.youtube.com/channel/UCzEN7IFfs9F0TfLcz4rgC_A/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0

Upozornenie: Vzhľadom na predpokladané vyťaženie informačného systému je zavedený limit pre maximálny počet paralelne pracujúcich užívateľov. Po prekročení limitu je užívateľ na toto obmedzenie upozornený systémom pričom môže pracovať až po jeho uvoľnení.

Systém GSAA umožňuje aj integráciu s vlastnými GIS riešeniami prostredníctvom WFS služieb.Oznámenie k integrácii služieb tretích strán do GSAA pre kampaň 2017
Od 15.3.2017 sú sprístupnené nasledovné služby pre integráciu tretích strán


DOCX Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017 v súvislosti s informačným systémom „Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)“.


Od 5. 5. 2016 je sprístupnená pre žiadateľov o priame podpory nová aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu na prehliadanie informácií o dieloch pôdnych blokov registra produkčných plôch (LPIS) na stránke: https://gsaa.vupop.sk/login.html
Prihlasovacie údaje do aplikácie získate na príslušnom Regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Popisné informácie ku dielom pôdnych blokov je možné získať na stránke: http://podnemapy.vupop.sk/?q=lpis
Pre ostatných užívateľov zostáva možnosť využívať súčasnú službu na: http://www.podnemapy.sk/lpis_verejnost

19. 4. 2016 Novinka: nová web aplikácia LPIS teraz umožňuje exportovať informácie o kultúrnych dieloch do Excelu. Registrovaní užívatelia vo web aplikácii HRIS majú taktiež možnosť hromadne exportovať rozdiely v kultúrnych dieloch medzi kampaňou 2015 a 2016

10. 3. 2016 - Na mapovom portáli pribudli nové ortofotomapy zo stredného Slovenska. Zachytávajú stav z leta 2015.

Dňa 1. 2. 2016 bol spustený "Harmonizovaný registračno-informačný systém (HRIS)" slúžiaci na udeľovanie výnimiek na aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období. Aktuálne nie je obdobie výnimky ani zakázané obdobie, najbližšie začnú 5. 10. 2016

Dňa 1. 2. 2016 bol sprístupnený Zjednodušený vyhľadávací formulár kultúrnych dielov pre Register poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS)

Zoznam výmer vrstiev pre Program rozvoja vidieka (PRV) pre kampaň 2017 podľa kultúrnych dielov k 03. 04. 2017 (Biotopy TTP, Syseľ pasienkový, Drop fúzatý, Biopásy na OP, CHVO Žitný ostrov, Územia Európskeho Významu - 4. a 5. stupeň - NATURA 2000)
Zoznam stabilných EFA prvkov pre kampaň 2017 podľa kultúrnych dielov k 03. 04. 2017
Nárazníkové zóny – oblasť ekologického záujmu (NZ – EFA) – metodické pokyny (doplnené 6. 5. 2015)
Pokyny pre aktualizáciu krajinných prvkov pre účely krížového plnenia a oblastí ekologického záujmu
Zhrnutie postupu tvorby vrstvy krajinných prvkov
KRAJINNÉ PRVKY CHRÁNENÉ V ZMYSLE DPEP. Zoznam, definícia, popis a kritériá vybraných krajinných prvkov

20. 05. 2016 - Zoznam EFA prvkov bol aktualizovaný.

20. 05. 2016 - Zoznam s výmerami vrstiev pre Program rozvoja vidieka (PRV) bol aktualizovaný.

Pôdna mapa SR
1:400 000
Atlas pôd SR
KPP - prieskum
Pôdno-ekologické regióny
Čiastkový monitorovací systém - PÔDA
Geochemický atlas SR
Geologické faktory ŽP
Poľn. znevýhodnené oblasti SR - LFA
Vhodnosť pôd pre pestovanie jadrovín
Informačné fórum o závlahách
Štruktúra pôdneho fondu
Chránené vtáčie územia - CHVU
Webové služby
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 08. 02. 2017