Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Informačný systém Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy prostredníctvom internetu a mapového servera umožňuje širokej verejnosti ONLINE prezerať informácie o poľnohospodárskej pôde.

Hlavná časť informácií je prezentovaná formou webových máp generovaných ArcIMS serverom od firmy ESRI. Na interaktívnu prácu s mapami (prehliadanie, odosielanie požiadaviek) sa používa HTML prehliadač. Bližšie informácie o práci s HTML prehliadačom nájdete v sekcii "Návod".

Mapové služby sú navrhnuté pre HTML prehliadač Microsoft Internet Explorer. HTML prehliadač vyžaduje podporu spúšťania Java scriptov a vypnutie blokovania automaticky otváraných okien.
Dňa 1.2.2016 bol spustený "Harmonizovaný registračno-informačný systém (HRIS)" slúžiaci na udeľovanie výnimiek na aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období. Aktuálne zakázané obdobie trvá do 15.2.2016

Dňa 1.2.2016 bol sprístupnený Zjednodušený vyhľadávací formulár kultúrnych dielov pre Register poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS)

Zoznam zmenených kultúrnych dielov v rámci predcyklickej aktualizácie pre kampaň 2015
Zoznam výmer vrstiev pre Program rozvoja vidieka (PRV) pre kampaň 2015 podľa kultúrnych dielov k 25. 01. 2016 (Biotopy TTP, Syseľ pasienkový, Drop fúzatý, Biopásy na OP, CHVO Žitný ostrov, Územia Európskeho Významu - 4. a 5. stupeň - NATURA 2000)
Zoznam stabilných EFA prvkov pre kampaň 2015 podľa kultúrnych dielov k 25. 01. 2016
Nárazníkové zóny – oblasť ekologického záujmu (NZ – EFA) – metodické pokyny (doplnené 6.5.2015)
Pokyny pre aktualizáciu krajinných prvkov pre účely krížového plnenia a oblastí ekologického záujmu
Zhrnutie postupu tvorby vrstvy krajinných prvkov
KRAJINNÉ PRVKY CHRÁNENÉ V ZMYSLE DPEP. Zoznam, definícia, popis a kritériá vybraných krajinných prvkov

26.01.2016 - Zoznam EFA prvkov bol aktualizovaný.

26.01.2016 - Zoznam s výmerami vrstiev pre Program rozvoja vidieka (PRV) bol aktualizovaný.

4.9.2015 - Pribudol zoznam zmenených kultúrnych dielov.

9.6.2015 - Na mapovom portáli pribudli nové ortofotomapy zo západného Slovenska. Zachytávajú stav z leta 2014.

1.6.2015 - Pribudli dokumenty týkajúce sa krajinných prvkov
Pôdna mapa SR
1:400 000
Atlas pôd SR
KPP - prieskum
Pôdno-ekologické regióny
Čiastkový monitorovací systém - PÔDA
Geochemický atlas SR
Geologické faktory ŽP
Poľn. znevýhodnené oblasti SR - LFA
Vhodnosť pôd pre pestovanie jadrovín
Informačné fórum o závlahách
Štruktúra pôdneho fondu
Chránené vtáčie územia - CHVU
Webové služby
Fórum k pôdnemu portálu
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 7. 1. 2016