Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Informačný systém Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy prostredníctvom internetu a mapového servera umožňuje širokej verejnosti ONLINE prezerať informácie o poľnohospodárskej pôde.

Hlavná časť informácií je prezentovaná formou webových máp generovaných ArcIMS serverom od firmy ESRI. Na interaktívnu prácu s mapami (prehliadanie, odosielanie požiadaviek) sa používa HTML prehliadač. Bližšie informácie o práci s HTML prehliadačom nájdete v sekcii "Návod".

Mapové služby sú navrhnuté pre HTML prehliadač Microsoft Internet Explorer. HTML prehliadač vyžaduje podporu spúšťania Java scriptov a vypnutie blokovania automaticky otváraných okien.Informácie ku GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) nájdete na stránke: https://gsaa.mpsr.sk/Na 76. rokovaní výboru expertov pre dusičnany bolo oznámené, že od júna 2019 Slovensko už nie je v infringemente - teda Slovenská republika odstránila nesúlad v akčnom programe hospodárenia v zraniteľných oblastiach s niektorými prvkami smernice Rady 91/676/EHS.Oznámenie pre používateľov HRIS

Dovoľujeme si Vás informovať o spustení inovovaného Harmonizovaného registračno-informačného systému (HRIS) pre udeľovanie výnimiek na aplikácie dusíkatých hnojív v zakázanom období. Prístup k HRIS je k dispozícii na web adrese: https://hris.land.gov.sk/hris/. Prihlásenie do aplikácie je zabezpečené rovnakým menom a heslom ako v GSAA. HRIS umožňuje podať žiadosť o udelenie výnimky na aplikáciu dusíkatých hnojív v zakázanom období na hranice užívania, ktoré sa nachádzajú v zraniteľnej oblasti a prihlásený žiadateľ ich má evidované v GSAA.


Odhady úrody v aktuálnej poľnohospodárskej sezóneNPPC-VÚPOP presťahovaný na novej adrese

Od 17. 9. 2018 NPPC-VÚPOP nájdete na novej adrese Trenčianská 55, Bratislava v nových priestoroch na 1. a 2. poschodí (vedľa Liberálneho domu).
Naše služby poskytujeme v plnom rozsahu.Identifikácia parciel katastra nehnuteľností na diely pôdnych blokov LPIS

Pre potreby identifikácie parciel katastra nehnuteľností na diely pôdnych blokov LPIS využite služby Mapového klienta ZBGIS

Stručný návod pre využitie Mapového klienta ZBGIS a IS GSAA nájdete tu: návod

Ak máte problém s používaním Mapového klienta ZBGIS alebo nové námety na zlepšenie jeho funkcionality a informačného obsahu, využite služby Zákazníckeho centra.
Odborne vyškolení operátori Vám poradia a pomôžu.

Telefonický kontakt: +421 2 2081 6000

Email: gkuzc@skgeodesy.sk

Pracovné dni Zákazníckeho centra:

Pondelok až Štvrtok 8:00-12:00 12:30-14:00
Piatok: 8:00-13:00


Oznámenia pre používateľov GSAA

Aplikácia GSAA prešla pod správu MPRV SR, náchadza sa na stránke: https://gsaa.mpsr.sk/Aktualizovaný integračný manuál pre integráciu softvéru tretích strán na prevzatie a editovanie údajov v GSAA pre kampaň 2018 je dostupný na: Integračný manuál 2018.zipŠtart kampane GSAA 2018

Dovoľujeme si Vás informovať o spustení kampane o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018, podrobnosti sú k dispozícii na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry – http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2018/8658. V prípade, že hranice užívania z kontroly na mieste nie sú súčasťou predpripravených údajov v aplikácii GSAA z dôvodu, že kontrola na mieste bola spracovaná až po otvorení kampane 2018, máte možnosť požiadať NPPC-VÚPOP o výmenu dát prostredníctvom žiadosti: Žiadosť o zanesenie výsledku KNM. Predmetom výmeny budú všetky hranice užívania pod daným označením kontroly na mieste v tvare OKPP_XXX_2017_YYY. Výmena sa bude týkať iba nameraných HU a vymenené HU nie je možné vrátiť do pôvodného stavu. Kópiu žiadosti (podpísaný sken) môžete zaslať aj elektronicky na helpdesk@vupop.sk.
Na území Západného Slovenska sa v aplikácií nachádzajú ortofotosnímky v tzv. pracovnej verzii. Snímky budú vymenené za farebne vyvážené začiatkom apríla. Nakoľko bude počas celej kampane dochádzať k priebežnému vyhodnocovaniu ortofotosnímok, odporúčame sledovať hranice Registra poľnohospodárskej pôdy (LPIS).

Dávame do Vašej pozornosti návod na používanie aplikácie:
https://gsaa.mpsr.sk/2018/help/ziadatel/help.html

ako aj inštruktážne videá:
https://www.youtube.com/channel/UCzEN7IFfs9F0TfLcz4rgC_A.

K dispozícii bude aj podpora aplikácie GSAA: pondelok – piatok 08:00 – 18:00 telefonicky 02/59 278 997 a emailom na: podporagsaa@land.gov.sk
Pôdna mapa SR
1:400 000
Atlas pôd SR
KPP - prieskum
Pôdno-ekologické regióny
Čiastkový monitorovací systém - PÔDA
Geochemický atlas SR
Geologické faktory ŽP
Poľn. znevýhodnené oblasti SR - LFA
Vhodnosť pôd pre pestovanie jadrovín
Informačné fórum o závlahách
Štruktúra pôdneho fondu
Chránené vtáčie územia - CHVU
Webové služby
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019