Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Čiastkový monitorovací systém - PÔDA
(CMSP databáza)

Súbor údajov reprezentuje digitálne dáta archivované z "Čiastkového monitorovacieho systému - Pôda" ako súčasť Monitoringu životného prostredia Slovenska. Hlavným cieľom pôdneho monitoringu je dočasný zápis zmien pôdnych vlastností dôležitý z pohľadu životného prostredia. Významnou súčasťou z CMSP je monitoring rizikových prvkov v pôdach a možnosti ich vstupu do potravinového reťazca. Pravidelná aktualizácia umožňuje monitorovať dočasný rozvoj a zmeny v pôdnych vlastnostiach súčasného stavu ako aj trendy v pôdnej kontaminácii.

Databáza obsahuje údaje o 318 monitorovacích plochách v poľnohospodárskej krajine reprezentujúcu pôdnu pokrývku Slovenska. Podľa frekvencie pôdneho vzorkovania, je možné rozlíšiť dve nasledovné testovacie skupiny plôch:

  • základná sieť na poľnohospodárskych, lesných pôdach i pôdach nad hornou hranicou lesa (zahŕňa 318 monitorovacích lokalít na poľnohospodárskych pôdach a pôdach nad hornou hranicou lesa – VÚPOP Bratislava a 112 monitorovacích lokalít na lesných pôdach – LVÚ Zvolen) – periodicita 5 rokov

  • sieť kľúčových monitorovacích lokalít (zahŕňa 21 monitorovacích lokalít na poľnohospodárskych pôdach i na pôdach vyšších polôh – VÚPOP Bratislava) – periodicita každoročne (erózia pôdy vyvolaná antropogénnou činnosťou, fyzikálna degradácia pôdy a salinizácia vyvolaná antropogénnou činnosťou)
Zozbierané údaje sú uložené ako datbáza pod programom MS Access, údaje sú zapísané samostatne s rešpektovaním periódy vzorky. CMSP databáza je rozdelená do nasledujúcich častí:
  • všeobecné údaje: identifikácia (špecifické číslo), topografická lokalizácia (súradnice) a poloha krajiny v danom mieste

  • pedologické údaje: morfológia, fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy, klasifikácia pôdy a genetický horizont

  • údaje o situácii pôdnej hygieny: obsah rizikových prvkov a zlúčenín (ako organické tak anorganické) v pôde stanovené podľa štandartných metód

CMSP údaje sú archivované v databáze MS Access a sú k dispozícii pre všetky plochy poľnohospodárskej krajiny Slovenska vo forme nepravidelných sietí, kde je celkovo zapísaných 300 bodových údajov.
Hore...
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019