Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ODHAD ÚROD

Odhad úrod poľnohospodárskych plodín je realizovaný prostredníctvom aplikácie vybraných štatistických metód na výstupy monitoringu počasia (agrometeorologické a agroklimatické indexy a indikátory), výstupy monitoringu vývoja poľnohospodárskych plodín (interpretované a simulované vegetačné indexy a indikátory), prípadne iné externé údaje a časové rady dosiahnutých priemerných úrod.

Na základe metódy, ktorá bola aplikovaná pre odvodenie v štatistických analýzach použitých vegetačných indexov, sú stanovené ako analytické (čiastkové) odhady úrod (metódou DPZ a metódou biofyzikálneho modelovania), tak aj integrovaný odhad úrod, ktorý prostredníctvom implementácie konkrétnych meteorologických indikátorov v štatistických analýzach hodnotí aj vplyv počasia na predpokladanú úroveň úrody. Integrovaný odhad tak "sumarizuje" širšie spektrum rôznorodých indikátorov a indexov, ktoré sa v súčasnosti pre účely predpovedania úrod a následne aj produkcie poľnohospodárskych plodín využívajú.

Odhady úrod a produkcie poľnohospodárskych plodín (konkrétne pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, repky olejnej ozimnej, kukurice na zrno, cukrovej repy technickej, slnečnice ročnej a zemiakov konzumných) sú v súčasnosti realizované v desaťdennom kroku. Odvodené a interpretované sú prostredníctvom definovaných priestorových elementov - administratívnych jednotiek, v tomto prípade okresov a následne, prostredníctvom osevných plôch, sú stanovené odhady úrod pre kraje a SR.

V roku 2008 boli odhady úrod realizované prostredníctvom nezávislého aplikovania dvoch metód - metódy interpretácie satelitných obrazových záznamov, t.j. metódy diaľkového prieskume Zeme (DPZ) a metódy agrometeorologického modelovania. Výsledky odhadu úrod za rok 2008 v závislosti od použitej metódy je možné nájsť na uvedených odkazoch.

Rok:
    Plodina:
    
    Metóda:
    


      Mapka pre dekádu:
      
     
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019