Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ODHAD ÚROD
METÓDOU AGROMETEOROLOGICKÉHO MODELOVANIA

Metóda stanovenia odhadu úrod agrometeorologickým modelovaním je založená na princípe biofyzikálneho modelovania, pri ktorom sa vývoj biomasy (jednotlivých plodín) simuluje pomocou modelu WOFOST. V procese modelovania sa sleduje vývoj celkovej nadzemnej produkcie (index TAGP – Total Above Ground Production) a vývoj suchej hmoty v zásobných orgánoch (index TWSO – Total Dry Weight of Storage Organs) sledovaných poľnohospodárskych plodín.


Použité údaje (zdroje) a metodický postup odhadu úrod

Vstupné údaje predstavujú:
  • aktuálne meteorologické a fenologické údaje – údaje k danému termínu relevantné pre dané územie – 68 meteorologických staníc lokalizovaných viac-menej pravidelne v rámci celého územia SR (SHMÚ);
  • pôdne údaje – údaje o hydrofyzikálnych a retenčných vlastnostiach pôd (VÚPOP);
  • fyziologické parametre plodín – európska databáza (regionálnych) fyziologických parametrov poľnohospodárskych plodín;
  • štatistické údaje – historický rad dosiahnutých úrod na úrovni základných štatistických jednotiek okresov (Štatistický úrad SR).
Hodnoty sledovaných indexov namodelovaných prostrednictvom biofyzikálneho modelu WOFOST (TAGP a TWSO) k danému termínu sledovaného roku sa porovnávajú s hodnotami indexov z rovnakých termínov v predchádzajúcich rokoch a s hodnotami skutočne dosiahnutých úrod. Na základe štatistického vyhodnotenia (regresný rad) sa určia konečné hodnoty odhadovanej biomasy, resp. produkcie jednotlivých plodín (úrody plodín).

V rámi internetovej aplikácie sú stanovené hodnoty odhadu úrod interpretované pomocou interaktívnych tabuliek na úrovni krajov s odkazom na tabuľky obsahujúce hodnoty odhadovaných úrod sledovaných poľnohospodárskych plodín na úrovni okresov.

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019