Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

 • Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 • Slovenská pedologická spoločnosť (Societas Pedologica Slovaca)
 • Európska spoločnosť pre ochranu pôdy (ESSC)
 • Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
 • Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Pôdna mapa SR
  1:400 000
  Atlas pôd SR
  KPP - prieskum
  Pôdno-ekologické regióny
  Čiastkový monitorovací systém - PÔDA
  Geochemický atlas SR
  Geologické faktory ŽP
  Poľn. znevýhodnené oblasti SR - LFA
  Vhodnosť pôd pre pestovanie jadrovín
  Informačné fórum o závlahách
  Štruktúra pôdneho fondu
  Chránené vtáčie územia - CHVU
  Webové služby
  Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
  © VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019