Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

POĽNOHOSPODÁRSKY ZNEVÝHODNENÉ OBLASTI SR – LFAVymedzenie znevýhodnených oblastí je stanovené podľa kritérií nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999, čl. 16-21 s prihliadnutím na prírodné, ekonomické a demografické podmienky Slovenskej republiky. Znevýhodnené oblasti sú súvislé územné celky, v ktorých vplyvom nepriaznivých podmienok, nadmorskej výšky, svahovitosti a nízkej úrodnosti pôdy a iných nepriaznivých prírodných podmienok, prípadne v spojení s osobitnými miestnymi hospodárskymi a sociálnymi podmienkami sú náklady na jednotku výroby v poľnohospodárskej činnosti trvalo nadpriemerné (zákon č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov). Základnou územnou jednotkou pre zaradenie poľnohospodárskej pôdy do horských a ostatných znevýhodnených oblastí je obec, do oblastí so špecifickými nevýhodami katastrálne územie a do oblastí s environmentálnymi obmedzeniami územie NATURA 2000.

Katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí boli vyhlásené výnosom MP SR č. 928/1/1999-100, v ktorom sa podrobnejšie vymedzili poľnohospodársky znevýhodnené oblasti s prihliadnutím na výsledky bonitácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ďalšie kritériá. Zároveň tento výnos informuje o spôsobe a výške poskytovania podpory podnikateľom hospodáriacim na pôde v horských a v iných poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach.

Znevýhodnené oblasti a oblasti s environmentálnymi obmedzeniami boli rozčlenené do nasledujúcich kategórií:

a) H Horské oblasti
b) O Ostatné znevýhodnené oblasti
c) S Oblasti so špecifickými nevýhodami
d) Oblasti s environmentálnymi obmedzeniami


Prehľad katastrálnych území zaradených do znevýhodných oblastí
Kategória charakteristika oblasti Kategória charakteristika oblasti
H1 nadm. výška > 700 m O1/1 výnosovosť < 17 b.
H2 nadm. výška 600 - 700 m O1/2 výnosovosť 17 - 22 b.
H3 svahovitosť > 20 % O1/3 výnosovosť 22 - 27 b.
H4 kombinácia: > 500 m, > 15 % O2 TTP + krmoviny
S1 zamokrané pôdy > 50 % O3 výnos obilnín > 50 %
S2 ext. vysýchavé pôdy > 50 % O4/1 výnosovosť < 27 b. (BB)
S3 skeletovité pôdy > 50 % O4/2 výnosovosť < 27 b.
(BJ, HN, ME, SA, SV, SK, VT)
S4 pôdy flyšového pásma O4/3 výnosovosť < 27 b. (KE-okolie)
S5 výnosovosť < 27 b.
S6 výnosovosť 27 - 33 b. NP pôda nezaradená do LFA

Zoznam zaradienia KÚ do LFA (výmera KÚ a príslušnosť KÚ k okresu a kraju) (*.xls)

VYHĽADÁVANIE PODĽA KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ

Finančná podpora pôdy oprávnenej na poberanie príspevkov
za znevýhodnené prírodné podmienky
(*.xls)

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019