Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

POĽNOHOSPODÁRSKY ZNEVÝHODNENÉ OBLASTI SR – LFA

"OSTATNÉ ZNEVÝHODNENÉ OBLASTI"

Ostatné znevýhodnené oblasti sú ucelené územia, ktoré zároveň spĺňajú všetky tieto kritériá:

na úrovni obce:
 • Výnosovosť poľnohospodárskej pôdy je menšia ako 80% národného priemeru (27 bodov) alebo zastúpenie trvalých trávnych porastov a krmovín na poľnohospodárskej pôde obce - je väčšie alebo rovné ako 50% a počet VDJ/ha na týchto plochách je menší ako 1 alebo výnos úroda) obilia je menšia ako 80% národného priemeru (3,89 t/ha).
 • Hustota obyvateľstva okresu je menšia ako 72 obyvateľov na km2.
 • Podiel pracovníkov v pôdohospodárstve na ekonomicky aktívnom obyvateľstve v okrese je väčší alebo rovný ako 12%.
na úrovni okresu:
 • Výnosovosť poľnohospodárskej pôdy je menšia ako 80% národného priemeru (27 bodov).
 • Hustota obyvateľstva okresu je menšia ako 72 obyvateľov na km2.
 • Podiel pracovníkov v pôdohospodárstve na ekonomicky aktívnom obyvateľstve v okrese je väčší alebo rovný ako 12%.
na úrovni kraja:
 • Výnosovosť poľnohospodárskej pôdy je menšia ako 80% národného priemeru (27 bodov).
 • Hustota obyvateľstva kraja je menšia ako 72 obyvateľov na km2.
 • Podiel pracovníkov v pôdohospodárstve na ekonomicky aktívnom obyvateľstve v kraji je väčší alebo rovný ako 12%.


 • Poznámka:
  Výpočet ukazovateľa hustota obyvateľstva na km2 je zo štatistických údajov r. 2000.
  Výpočet ukazovateľa podiel poľnohospodárskych pracovníkov na ekonomicky aktívnych je vypočítaný z priemeru rokov 1997-2001.
Charakteristika ostatných znevýhodnených oblastí
Pre vymedzenie ostatných znevýhodnených oblastí bol použitý bodový systém hodnotenia produktivity prírodného prostredia podľa výnosovosti pôdy/ha, kde najúrodnejším pôdam bola priradená hodnota 100 bodov, vyjadrujúca maximálnu výnosovosť (vyjadrená hrubým ročným rentovým efektom - HRRE). V princípe tento systém vychádza z normatívneho ekonomického ocenenia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ), ako rozdiel medzi normatívnymi príjmami z rastlinnej výroby a normatívnymi nákladmi vynaloženými na ich dosiahnutie, vyjadrený hrubým ročným rentovým efektom v Sk/ha (HRRE).
Výnosovosť pôdy v tomto prípade je integrálnym ukazovateľom pôdno-klimatických a ekonomických podmienok.
Použitý bodový systém hodnotenia výnosovosti pôdy je v značnej miere totožný so systémom uplatňovaným v Rakúsku a Nemecku.

Charakteristické ukazovatele výnosovosti pôd Slovenska

Výnosovosť HRRE body
minimálna -1071 Sk/ha 6
maximálna 7214 Sk/ha 100
priemerná 1296 Sk/ha 33
úroveň 80% národného priemeru 1037 Sk/ha 27

Kriteriálnou hodnotou pre zaradenie poľnohospodárskej pôdy do ostatných znevýhodnených oblastí bolo 27 bodov, predstavujúcich 80% národného priemeru.

Katastrálne územia zaradené medzi ostatné znevýhodné oblasti
Kategória ostatné oblasti Kategória ostatné oblasti
O1/1 výnosovosť < 17 b. O3 výnos obilnín > 50 %
O1/2 výnosovosť 17 - 22 b. O4/1 výnosovosť < 27 b. (BB)
O1/3 výnosovosť 22 - 27 b. O4/2 výnosovosť < 27 b.
(BJ, HN, ME, SA, SV, SK, VT)
O2 TTP + krmoviny O4/3 výnosovosť < 27 b. (KE-okolie)

VYHĽADÁVANIE PODĽA KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ

Späť na prehľad o LFA...

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019