Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE TYPOLOGICKO-PRODUKČNÝCH KATEGÓRIÍ

Na základe podrobných poznatkov o priestorovej štruktúre produkčného potenciálu pôd (BH BPEJ) vrátane početných výsledkov analýz vzťahov medzi vlastnosťami PEJ a produkciou hlavných plodín, sú všetky poľnohospodárske pôdy Slovenska začlenené do 4 typov (O, OT, T a N) a 14 subtypov ich racionálneho využívania. Na rozdiel od bodových hodnôt (BH BPEJ) naznačujú aj udržateľné vzťahy medzi vlastnosťami BPEJ a spôsobmi využívania ich potenciálu.


Štruktúra typologicko-produkčných kategórií poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenska

Označenie Charakteristika subtypu Výmera v %
Potenciálne orné pôdy
O1 Najprodukčnejšie orné pôdy 5,8
O2 Vysoko produkčné orné pôdy 9,9
O3 Veľmi produkčné orné pôdy 9,0
O4 produkčné orné pôdy 11,8
O5 Stredne produkčné orné pôdy 8,7
O6 Menej produkčné orné pôdy 9,0
O7 Málo produkčné orné pôdy 3,5
Spolu 57,6
Striedavé polia
OT1 Stredne produkčné polia a produkčné trávne porasty 1,9
OT2 Menej produkčné polia a produkčné trávne porasty 4,4
OT3 Málo produkčné polia a produkčné trávne porasty 5,1
Spolu 11,4
Trvalé trávne porasty
T1 Produkčné trvalé trávne porasty 9,4
T2 Menej produkčné trvalé trávne porasty 12,9
T3 Málo produkčné trvalé trávne porasty 7,3
Spolu 29,6
Nevhodné
N Pre agroekosystémy nevhodné územia 1,5

Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie typologicko-produkčných kategórií pôd v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
Bratislava I 9,63 54,03 25,58 8,75 0,36 - -
Bratislava II 37,80 3,13 2,50 13,64 3,26 0,23 -
Bratislava III 7,50 20,13 12,87 2,99 7,31 18,14 16,42
Bratislava IV - 60,42 9,84 27,77 - - -
Bratislava V 5,34 17,10 23,85 7,38 4,76 24,91 10,20
Malacky 7,05 16,60 26,13 16,95 10,23 3,18 1,16
Pezinok 12,42 52,13 16,79 9,31 1,35 0,52 0,01
Senec 8,22 31,38 20,70 10,72 4,36 10,66 4,65
Bratislavský kraj 9,63 54,03 25,58 8,75 0,36 - -
OT1 OT2 OT3 T1 T2 T3 N Okres
- 0,70 - 0,95 - - - Bratislava I
- 11,09 - 3,32 3,46 21,57 - Bratislava II
1,43 - 1,84 4,00 7,36 - - Bratislava III
- - - 1,97 - - - Bratislava IV
1,07 0,50 - 0,52 3,94 0,42 - Bratislava V
1,19 7,14 0,34 1,53 5,04 3,46 - Malacky
0,42 5,27 0,74 1,03 - - - Pezinok
0,79 3,25 0,36 1,13 2,71 1,06 - Senec
- 0,70 - 0,95 - - - Bratislavský kraj
Okres O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
Dunajská Streda 43,61 34,53 7,23 4,73 0,01 0,03 1,67
Galanta 35,75 37,99 9,66 7,51 2,11 0,75 1,82
Hlohovec 14,54 13,70 27,08 5,43 15,35 4,52 -
Piešťany 14,09 20,38 23,67 11,76 6,29 9,38 0,16
Senica 1,09 4,94 26,99 19,22 4,02 19,32 8,98
Skalica 4,14 16,19 19,06 16,82 11,15 20,29 1,87
Trnava 7,76 44,53 19,86 4,44 9,70 3,79 0,37
Trnavský kraj 22,51 28,89 16,23 8,72 5,08 6,13 2,25
OT1 OT2 OT3 T1 T2 T3 N Okres
0,02 4,32 1,32 2,53 - - - Dunajská Streda
0,44 1,14 - 2,81 0,03 - - Galanta
0,03 11,20 - 7,74 0,41 - - Hlohovec
0,30 4,23 0,44 7,84 0,90 0,13 0,45 Piešťany
0,60 3,02 1,91 4,00 5,78 - 0,13 Senica
0,35 5,68 1,87 1,70 0,84 0,03 - Skalica
3,02 2,60 0,78 2,74 0,42 - - Trnava
0,76 3,83 0,95 3,54 1,04 0,01 0,06 Trnavský kraj
Okres O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
Bánovce nad Bebravou - - 5,63 23,45 19,86 20,54 1,96
Ilava - - 2,69 11,83 7,03 9,03 4,99
Myjava - - 1,26 0,56 4,59 23,57 15,23
Nové Mesto nad Váhom 10,39 1,44 13,36 11,14 3,61 15,23 5,23
Partizánske 1,11 0,66 22,27 36,57 19,78 7,49 0,59
Považská Bystrica - - - 2,73 3,48 12,89 10,54
Prievidza - - 0,91 7,13 11,69 17,12 7,32
Púchov - - 3,75 3,37 3,13 11,10 5,94
Trenčín 0,35 0,83 3,24 17,11 6,77 15,13 3,02
Trenčiansky kraj 1,76 0,40 5,56 12,13 8,70 15,37 6,03
OT1 OT2 OT3 T1 T2 T3 N Okres
1,92 5,79 4,81 5,48 9,63 0,47 0,45 Bánovce nad Bebravou
4,04 1,82 3,81 17,10 30,24 7,02 4,40 Ilava
2,23 2,19 13,27 6,50 29,74 - 0,85 Myjava
0,56 2,54 1,80 18,39 15,72 0,45 0,15 Nové Mesto nad Váhom
1,47 3,55 1,56 3,46 1,43 - 0,07 Partizánske
0,41 3,98 7,47 6,33 43,48 3,39 5,30 Považská Bystrica
0,41 10,41 9,62 7,40 16,42 6,45 5,14 Prievidza
0,60 2,12 6,83 8,58 41,90 8,13 4,54 Púchov
1,44 3,77 4,64 14,65 27,64 0,98 0,44 Trenčín
0,98 4,59 6,09 10,39 22,79 2,91 2,29 Trenčiansky kraj
Okres O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
Komárno 30,91 23,05 20,03 16,42 2,21 3,60 0,41
Levice 3,02 23,90 19,64 20,68 13,39 5,67 0,19
Nitra 5,57 25,36 26,20 11,82 21,83 2,26 0,10
Nové Zámky 19,89 35,32 17,52 11,45 8,71 1,78 0,60
Šaľa 28,62 44,42 13,98 8,20 1,23 - -
Topoľčany - 0,90 42,99 23,09 18,52 5,55 0,20
Zlaté Moravce 0,02 0,29 25,05 27,62 16,79 11,07 0,54
Nitriansky kraj 13,77 24,84 21,92 16,24 11,22 3,81 0,32
OT1 OT2 OT3 T1 T2 T3 N Okres
0,35 2,46 0,03 0,54 - - - Komárno
0,90 3,98 0,26 6,95 1,27 0,06 0,09 Levice
1,70 3,66 0,04 1,08 0,33 - 0,05 Nitra
0,61 1,83 - 2,10 0,18 - - Nové Zámky
2,85 0,22 0,26 0,23 - - - Šaľa
0,61 5,34 0,59 1,27 0,89 0,05 - Topoľčany
0,41 5,17 0,99 6,66 4,62 0,47 0,28 Zlaté Moravce
0,92 3,08 0,19 2,90 0,71 0,04 0,04 Nitriansky kraj
Okres O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
Bytča - - - 2,75 9,51 7,34 2,88
Čadca - - - - 0,95 1,36 5,93
Dolný Kubín - - - - 1,91 3,82 4,72
Kysucké Nové Mesto - - - - 4,60 7,94 14,84
Liptovský Mikuláš - - - 0,01 0,31 4,18 3,44
Martin - - 1,92 2,44 4,01 16,52 8,02
Námestovo - - - - 0,17 0,29 0,20
Ružomberok - - - - 2,33 4,39 6,97
Turčianske Teplice - - 0,91 4,62 0,86 7,66 10,74
Tvrdošín - - - - 0,12 0,81 0,87
Žilina - - - 0,98 4,49 8,22 11,67
Žilinský kraj - - 0,25 0,73 1,97 5,19 5,60
OT1 OT2 OT3 T1 T2 T3 N Okres
1,43 3,19 7,41 7,80 45,25 10,25 2,21 Bytča
0,50 1,41 4,89 8,36 33,20 41,35 2,04 Čadca
0,06 0,28 5,40 9,88 23,05 45,34 5,56 Dolný Kubín
- 0,38 6,51 5,89 44,65 13,15 2,03 Kysucké Nové Mesto
0,08 1,16 19,55 33,81 18,36 15,88 3,23 Liptovský Mikuláš
0,88 5,22 10,85 16,06 18,41 7,68 7,99 Martin
- 0,04 15,08 39,51 10,91 31,65 2,15 Námestovo
0,40 1,26 6,40 11,56 22,99 25,38 18,32 Ružomberok
3,42 15,21 24,61 17,04 6,07 7,08 1,77 Turčianske Teplice
- 1,40 13,11 36,24 12,21 30,46 4,78 Tvrdošín
0,93 2,88 12,90 10,74 30,89 10,39 5,92 Žilina
0,56 2,49 12,45 20,98 21,62 23,07 5,09 Žilinský kraj
Okres O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
Banská Bystrica - 0,05 0,35 1,99 2,23 10,09 4,90
Banská Štiavnica - - - 0,09 1,10 12,44 3,11
Brezno - - - - 0,37 1,86 4,58
Detva - - - 0,24 1,27 3,52 4,28
Krupina - 0,04 1,05 11,76 14,44 22,57 3,23
Lučenec - 1,61 2,53 23,89 23,31 7,96 3,02
Poltár - 0,32 0,26 13,32 26,11 10,83 0,87
Revúca - 1,64 4,23 13,30 14,34 14,41 1,53
Rimavská Sobota - 4,82 7,73 15,83 17,46 10,78 0,64
Veľký Krtíš - 0,78 12,59 28,29 12,53 12,08 0,69
Zvolen - - - 4,08 12,14 18,29 4,42
Žarnovica - - 1,76 9,87 5,79 4,86 5,10
Žiar nad Hronom - - - 7,02 8,08 17,92 3,24
Banskobystrický kraj - 1,33 3,77 12,57 12,53 11,39 2,57
OT1 OT2 OT3 T1 T2 T3 N Okres
2,22 1,69 5,09 8,95 32,03 21,85 8,56 Banská Bystrica
- 1,20 11,82 7,73 41,51 17,92 3,09 Banská Štiavnica
0,09 1,57 11,74 19,66 12,84 37,58 9,70 Brezno
3,43 11,19 12,17 13,40 20,94 29,05 0,50 Detva
0,43 4,33 5,07 11,77 24,84 0,22 0,27 Krupina
2,61 3,01 3,74 11,18 11,11 5,50 0,52 Lučenec
2,02 5,06 2,23 4,20 12,31 21,09 1,36 Poltár
1,29 5,49 2,27 11,29 13,31 13,55 3,35 Revúca
0,83 7,89 2,29 14,42 6,45 8,28 2,58 Rimavská Sobota
2,61 6,80 2,16 10,48 10,58 0,11 0,30 Veľký Krtíš
1,28 13,27 9,97 7,91 21,99 5,77 0,89 Zvolen
0,62 1,61 3,46 5,47 47,89 12,70 0,88 Žarnovica
0,71 3,69 5,01 15,50 23,47 13,15 2,21 Žiar nad Hronom
1,46 5,73 5,11 11,81 16,75 12,37 2,60 Banskobystrický kraj
Okres O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
Bardejov - - 0,15 2,24 2,05 10,77 10,13
Humenné - - 0,01 7,18 10,57 24,55 6,13
Kežmarok - - - 1,14 1,21 2,29 2,29
Levoča - - - 4,49 1,71 8,92 9,98
Medzilaborce - - - 0,95 1,64 8,92 10,56
Poprad - - - 0,10 0,59 0,30 0,41
Prešov - 0,13 1,73 6,24 6,17 15,90 7,83
Sabinov - - 0,98 1,44 3,63 8,82 5,01
Snina - - - 3,12 5,53 26,06 8,00
Stará Ľubovňa - - - - 0,43 2,16 4,55
Stropkov - - - 7,31 3,21 14,00 12,69
Svidník - 0,05 0,15 3,52 4,25 26,26 9,99
Vranov nad Topľou - - 9,59 9,84 15,96 19,98 4,88
Prešovský kraj - 0,02 1,28 3,79 4,75 12,93 6,75
OT1 OT2 OT3 T1 T2 T3 N Okres
1,19 3,77 14,80 8,92 36,44 7,75 1,79 Bardejov
0,87 1,96 7,99 12,18 27,33 0,39 0,85 Humenné
0,08 1,65 11,87 31,37 16,80 29,54 1,77 Kežmarok
1,22 1,06 6,20 12,04 21,81 32,03 1,54 Levoča
0,27 1,36 16,05 11,54 44,94 2,81 0,96 Medzilaborce
1,24 2,10 13,72 41,33 21,49 17,43 1,28 Poprad
0,81 6,75 12,18 6,94 27,73 6,50 1,08 Prešov
0,37 2,07 16,39 23,94 19,98 13,00 4,36 Sabinov
- 1,53 7,23 5,31 40,53 1,79 0,89 Snina
0,28 0,26 8,65 23,73 23,83 32,22 3,89 Stará Ľubovňa
0,83 0,86 14,02 7,68 38,66 0,44 0,29 Stropkov
0,03 2,21 14,74 7,77 29,62 0,94 0,47 Svidník
2,42 3,50 9,01 7,63 16,60 0,29 0,31 Vranov nad Topľou
0,81 2,63 11,71 15,27 27,22 11,31 1,55 Prešovský kraj
Okres O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
Gelnica - - - - - 3,68 5,58
Košice I - 1,55 2,32 20,89 16,96 24,07 1,18
Košice II - - - 3,12 4,20 23,63 0,65
Košice III - - - 19,50 39,76 24,45 0,03
Košice IV - - - - 1,58 41,53 -
Košice - okolie - 4,28 0,36 47,83 21,50 1,93 -
Michalovce - 0,17 12,62 37,83 13,28 1,29 0,75
Rožňava - 0,09 0,55 6,28 10,18 9,76 3,49
Sobrance - 0,11 0,93 28,67 32,94 5,79 0,97
Spišská Nová Ves - - 0,31 3,12 1,04 6,05 15,07
Trebišov 0,06 3,48 9,75 35,23 11,23 6,25 4,16
Košický kraj 0,02 1,27 5,75 25,44 14,16 9,67 3,01
OT1 OT2 OT3 T1 T2 T3 N Okres
0,55 1,47 4,78 8,75 38,08 28,94 8,16 Gelnica
1,82 4,19 3,39 11,78 10,12 0,97 0,76 Košice I
- 5,60 0,03 3,62 51,20 5,98 1,97 Košice II
3,76 7,66 - 3,97 0,86 0,03 - Košice III
- 40,42 1,43 6,10 8,95 - - Košice IV
6,58 4,15 1,13 10,45 1,67 - 0,12 Košice - okolie
15,38 15,58 0,22 2,71 0,16 - - Michalovce
1,22 5,27 4,85 7,40 27,54 19,41 3,97 Rožňava
7,47 10,02 1,90 6,01 4,41 0,50 0,27 Sobrance
3,30 2,33 16,53 10,95 23,81 14,12 3,37 Spišská Nová Ves
11,94 11,43 1,20 3,39 1,22 0,36 0,29 Trebišov
7,73 8,90 2,99 6,53 9,00 4,35 1,19 Košický kraj
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
O1 O4 OT1-OT2 T1 N
O2 O5 OT3 T2-T3
O3 O6-O7
 - potenciálne orné pôdy
OT - striedavé polia
T - trvalé trávne porasty
N - nevhodné


Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019