Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY TÝKAJÚCE SA OBLASTI
OCHRANY PRÍRODY A BIODIVERZITY

Medzinárodný dohovor Miesto a rok prijatia Účinnosť v SR
Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva
Členské krajiny sa zaväzujú chrániť mokrade na svojom území, vypracovať a realizovať opatrenia vo vzťahu k existujúcim mokradiam. Osobitým záväzkom je prihlásenie vybatých mokradí na zápis do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu.
http://enviroportal.sk/kalendar.detail.php?kal=95 http://www.sopsr.sk/webs/MokrSlov/
Ramsar, 1971 2. 7. 1990
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastrlín (CITES)
Cieľom dohovoru je zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu pri záchrane ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín pred vyhubením vplyvom nadmernej exploatácie pri medzinárodnom obchode.
http://enviroportal.sk/dohovory/dohovory-detail.php?dokument=114
Washington, 1973 28. 5. 1992 sukcesiou
k 2. 3. 1993
Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov
Dohovor je zameraný na ochranu terestriálnych, morských a lietajúcich migrujúcich druhov v celom ich areáli, pričom osobitnú pozornosť venuje tým druhom, ktorých stav prežívania je nepriaznivý.
http://www.sopsr.sk/index.php?page=cinnost&sci=6a4
Bonn, 1979 1. 3. 1995
Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť
Cieľom dohovoru je ochrana voľne žijúcich rastlín a živočíchov a ich prírodných stanovíšť v Európe, osobitne tých, ktorých zachovanie vyžaduje spoluprácu niekoľkých štátov, pričom osobitný dôraz sa kladie na ohrozené a zraniteľné druhy, vrátane ohrozených a zraniteľných sťahovavých druhov.
http://www.sopsr.sk/index.php?page=cinnost&sci=6a7
Bern, 1979 1. 1. 1997
Dohovor o biologickej diverzite
Ciele tohto dohovoru, ktoré sa majú sledovať v súlade s jeho príslušnými ustanoveniami, sú ochrana biologickej diverzity, trvalo udržateľné využívanie jej zložiek a spravodlivý, rovnoprávny podiel na prínosoch využívania genetických zdrojov vrátane primeraného prístupu ku genetickým zdrojom, vhodný prevod dôležitých technológií a zohľadňovanie všetkých práv na tieto zdroje a technológie s primeraným financovaním. http://www.sopsr.sk/index.php?page=cinnost&sci=6a1

Natura 2000
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=3&lang=sk http://www.sovs.sk/vvu.php
Rio de Janeiro, 1992 23. 11. 1994
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019