Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

SMERNICE A ZÁKONY

Smernica rady Prislúchajúce zákony
1. Životné prostredie
Smernica rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Smernica rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami. Zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon)
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Smernica rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve. Zákon č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Smernica rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov. Zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon)
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách.
Smernica rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
2. Verejné zdravie, zdravie zvierat a zdravie rastlín
Smernica rady 92/102/EHS z 27. novembra 1992 o identifikácii a registrácii zvierat. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z.z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z.z. o identifikácii a registrácii zvierat
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z.z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.
Smernica rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 týkajúca sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh. Zákon č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti
Zákon č. 471/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti
Zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 225/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh.
Smernica rady 96/22/ES z 29. apríla 1996, ktorá sa týka zákazu používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka, a ktorou sa zrušujú smernice 81/602/EHS. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z.z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 484/2003 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z.z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.
Smernica rady 85/511/EHS z 18. novembra 1985, ktorou sa zavádzajú opatrenia spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky. Smernica rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003, ktorá zavádza opatrenia Spoločenstva na kontrolu slintačkya krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňasmernica 92/46/EHS (Ú.v. EÚ L 306, 22. 11. 2003). Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky.
Smernica rady 92/119/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa zavádzajú všeobecné opatrenia spoločenstva na kontrolu určitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z.z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 494/2003 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z.z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných.
Smernica rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 o osobitných opatreniach na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec (bluetongue). Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 275/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec.
3. Dobré zaobchádzanie so zvieratami
Smernica rady 91/629/EHS z 19. novembra 1991, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat.
Smernica rady 91/630/EHS z 19. novembra 1991, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre ochranu ošípaných. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných.
Smernica rady 98/58/EC z 20. júla 1998 týkajúca sa ochrany zvierat chovaných na hospodárske účely. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z.z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely.
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019