Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

BONITOVANÉ PÔDNO-EKOLOGICKÉ JEDNOTKY
(BPEJ)

Koncepcia bonitácie poľnohospodárskych pôd v podstate nadväzuje na tradičné princípy bonitácie u nás. Každá parcela je charakterizovaná parametrami pôdno - ekologických vlastností vyjadrenými tzv. "bonitovanými pôdno-ekologickými jednotkami" (BPEJ). Týmto jednotkám odpovedajú aj normatívne údaje o produkcii poľnohospodárskych plodín, ktoré sa môžu v daných prírodných podmienkach a pri obvyklej agrotechnike pestovať, ako aj normatívne údaje o nákladoch, čo slúži pre výpočet ceny pôdy. Vlastná bonita - hodnota pôdy sa v súčasnej bonitácii vyjadruje celoštátne platnou cenou pôdy a nie bonitnou triedou. Údaje o produkcii a nákladoch sa po určitých obdobiach aktualizujú rovnako ako aj cena pôdy.

Pretože bonitácia je vytvorená na základe pomerne podrobného pôdoznaleckého prieskumu a kategórií sklonu svahov, bonita - cena parcely sa vypočítava ako vážený priemer z plôch jednotlivých BPEJ, ktoré sa nachádzajú na určitej parcele. Podobne sa vypočítava aj cena pôdy za celé územie užívateľa, alebo za katastrálne územie.

Bonitácia poľnohospodárskych pôd používa klasifikačný systém bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, ktoré sú predmetom bonitácie - ocenenia. Tento klasifikačný systém je nezávislý od kategórií bonitácie pôd, ktoré sú na jeho základe vytvorené, ako je cena pôdy, alebo rôzne účelové kategórie. Preto, pri akejkoľvek zmene hodnotenia pôd, napr. pri zmene ceny pôdy, alebo vytvorení účelových tried, ktoré môžu v budúcnosti vzniknúť, nie je potrebné meniť mapové dielo a ani s ním súvisiace bázy dát, ale len prevodné číselníky v podobe zoznamu BPEJ a ich príslušnosti do novej kategórie hodnotenia pôd. To je jeden z hlavných rozdielov v porovnaní s bonitáciou pôd, ktorá sa používala pred r. 1945.

Vlastná bonitácia - oceňovanie pôd sa realizuje prostredníctvom bonitačného informačného systému, ktorý pozostáva z týchto častí:
  • Fyzický súbor máp BPEJ v mierke 1:5 000.
  • Súbor máp BPEJ vo forme bázy dát využiteľnej programovým vybavením niektorého z geografických informačných systémov (GIS)
  • Bonitačná banka dát
  • Sústava pôdno-ekologických jednotiek

Kartografickým podkladom máp BPEJ je tzv. Štátna mapa odvodená v mierke 1:5 000 v súradnicovom systéme JTSK, s rôznym rokom vydania. Na týchto mapách (väčšinou zmenšených do mierky 1:10 000) bol vykonaný aj pôvodný Komplexný pôdnoznalecký prieskum (KPP), ktorý tvorí podklad súčasného pôdoznaleckého obsahu máp BPEJ.

Predmetom mapovania BPEJ bola celá poľnohospodárska pôda, ktorá je evidovaná v kultúrach: orná pôda, lúky, pasienky, chmeľnice, vinice a sady. Určitou výnimkou sú územia intravilánov obcí, ktoré neboli preskúmané, pretože v týchto územiach sa pôdoznalecký prieskum (KPP) nevykonával, ale vyššie uvedené kultúry poľnohospodárskych pôd sa tu často vyskytujú.

Tento súbor máp má preto mapované BPEJ aj v intravilánoch. Treba však zdôrazniť, že BPEJ tu boli určené len odborným odhadom a slúžia iba pre ocenenie vyššie uvedených kultúr poľnohospodárskych pôd. BPEJ v intravilánoch sa nepoužívajú pre určenie ceny pôdy v druhu pozemkov "záhrady".

Ďalej zdôrazňujeme, že hranice intravilánov, podobne ako hranice lesov a inej nepoľnohospodárskej pôdy na mapách BPEJ,nemajú právoplatnosť v geodetickom a právnom význame. Vo väčšine prípadov sa totiž prebrali z bývalých súhrnných projektov pozemkových úprav a sú v podstate len hranicami vyjadrujúcimi pokiaľ sa vykonával pôdoznalecký prieskum. Hranice užívateľských subjektov nie sú na týchto mapách zobrazené, pretože sa veľmi často menia.

Presnosť mapovania BPEJ

Každá BPEJ predstavuje skutočnú časť pôdneho krytu, ktorá má rovnaké klimatické a pôdne vlastnosti a rovnaký sklon svahov. Odborným obsahom máp, na ktorých sú tieto jednotky zobrazené, sú ohraničené areály jednotlivých BPEJ s vyznačením ich kódu. Vytvárali sa prevzatím tých hraníc pôdnych jednotiek z máp Komplexného pôdoznaleckého prieskumu, ktoré sú použité pre definíciu BPEJ. Boli to hranice pôdnych subtypov, alebo ich účelových zoskupení, hranice substrátových variant, pôdnych druhov, kategórií skeletovitosti a hĺbky pôdy. Takéto jednotky sa ďalej rozčlenili podľa kategórií sklonu svahov, ktorých hranice sa vytvorili podľa vrstevnicovej siete a svahového merítka. Každá jednotka bola potom zaradená do agroklimatického regiónu.

Presnosť máp BPEJ je teda podmienená:
  • presnosťou pôvodného pôdoznaleckého prieskumu,
  • presnosťou vrstevnicovej siete kartografického podkladu,
  • presnosťou hraníc nepoľnohospodárskych pôd (lesy, vodné a zastavané plochy).
Jednotlivými areálmi BPEJ sú plošne zobrazené všetky významné rozdiely pôdno-ekologických vlastností pôdneho krytu, ktoré sú v kontrastných prípadoch väčšie ako 0,5 ha a v nekonstrastných, t.j. vlastnosťami podobných prípadoch, všetky areály väčšie, ako 3 ha. Menšie plochy pôd ako 3 ha, resp. 0,5 ha s odlišnými vlastnosťami, nie sú na mapách zakreslené.

Za výraznú kontrastnosť je považovaná odlišnosť v svahovitosti najmenej o 5°, odlišnosť v skeletovitosti, zrnitosti a v hĺbke pôdy najmenej o dve kategórie, ako aj dlhodobé zamokrenie, strže a pod. Uvedené parametre presnosti boli určené pôvodnou celoštátnou metodikou prieskumu (Džatko a kol., 1976) a ani v rámci poslednej aktualizácie v r. 1988 - 1992 neboli zmenené, pretože súčasná bonitácia bola pôvodne navrhovaná viac pre veľkovýrobné podmienky poľnohospodárskeho využívania pôd. Až na základe výrazných zmien vo vlastnícko-užívateľských vzťahoch k pôde, ktoré sa po r. 1990 začali intenzívne legislatívne riešiť, sa na základe internej úpravy parametrov presnosti máp BPEJ stanovila najmenšia plocha výrazne odlišných vlastností pôd na 0,25 ha. Minimálna plocha je určená aj mierkou mapy, v tomto prípade 1:5 000, na ktorej sa menšie plochy ako 0,25 ha už technicky ťažko dajú zobraziť. Zakresľovanie areálov BPEJ s plochou pod 0,5 do 0,25 ha prebieha postupne, v procese trvalej aktualizácie (detailizácie) týchto máp, najčastejšie pri riešení žiadostí vlastníkov alebo užívateľov pôd o takúto detailizáciu.

Obsahová charakteristika bázy dát máp BPEJ

Báza dát obsahuje údaje súradníc X,Y polygónov opisujúcich hranice jednotlivých areálov BPEJ a ostatných plošných jednotiek: lesy, vodné plochy, ostatné plochy (neplodné pôdy), intravilány a ostatné zastavané plochy. Ďalej súradnice rohov mapových listov a identifikačné údaje: číselné kódy BPEJ a abecedné symboly ostatných plôch vyskytujúcich sa na mapách BPEJ. Báza dát vznikla digitalizáciou odborného obsahu z originálov máp BPEJ vypracovaných na podklade Štátnej mapy odvodenej 1:5 000. Báza dát neobsahuje údaje kartografického podkladu, t.j. ani údaje polohopisu ani výškopisu.

Programovo-technická charakteristika bázy dát máp BPEJ

Vzhľadom na ťažšiu dostupnosť štruktúry a technického riešenia pôvodnej bázy dát je táto transformovaná do univerzálneho vektorového formátu DXF a do formátu prostredia programového systému GIS: ARC/INFO. Dá sa teda využívať všetkými typmi GIS, ktoré pracujú s formátom DXF. Zároveň boli v báze dát opravené niektoré nepresnosti v dátach, ktoré vznikli pri digitalizácii máp a realizovali sa všetky doteraz vykonané úpravy hraníc a obsahu BPEJ tak, aby mapy BPEJ v digitálnom tvare zodpovedali z hľadiska obsahu autorským originálom máp BPEJ na podklade Štátnej mapy odvodenej 1:5 000.

Časti bázy dát potrebné pre projektovanie a riadenie ochrany poľnohospodárskych pôd je možné exportovať do takmer všetkých GIS používaných na území SR.

Atribútová charakteristika BPEJ

Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ) sú pôdne a ekologicky relatívne najhomogénnejšie jednotky bonitačného informačného systému. V podstate predstavujú hlavné pôdno-klimatické jednotky, ktoré sú podrobnejšie rozdelené podľa kategórií ich sklonu svahov, expozície svahov k svetovým stranám, skeletovitosti, hĺbky pôdy a zrnitosti povrchového horizontu.

Každá BPEJ je určená a jej pôdno-klimatické vlastnosti sú vyjadrené kombináciou kódov jednotlivých vlastností na stabilných pozíciách 7 miestneho kódu:

Štruktúra kódu BPEJ


Charakteristika a číselníky vlastností BPEJ sú podrobne popísané v Príručke pre používanie máp bonitovaných pôdno–ekologických jednotiek.

Charakteristika a číselníky vlastností BPEJ sú podrobne popísané v Príručke pre používanie máp bonitovaných pôdno–ekologických jednotiek: Nová príručka BPEJ.

Informácie o jednotlivých atribútoch BPEJ je možné zobraziť prostredníctvom "MAPOVEJ SLUŽBY"

V prípade záujmu o BPEJ vo vektorovom údajovom formáte kontaktujte:

V prípade záujmu o ďalšie informácie týkajúce sa poskytovania údajov
z databázy BPEJ pre právnické a fyzické osoby kontaktujte:

PÔDNA SLUŽBA – VÚPOP

tel. číslo: 02-48 206 916
e-mail: blanka.ilavska@nppc.sk

Hore...
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019