Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

POĽNOHOSPODÁRSKY ZNEVÝHODNENÉ OBLASTI SR – LFA

"ŠPECIFICKY ZNEVÝHODNENÉ OBLASTI"

Spoločným cieľom v oblastiach so špecifickými nevýhodami je pokračovať v poľnohospodárskej činnosti, zachovať alebo zdokonaliť životné a krajinné prostredie, resp. udržiavať turistický potenciál. Bez aktívnej poľnohospodárskej činnosti v týchto oblastiach by dochádzalo k devastácii krajiny, životného prostredia a vyľudňovaniu krajiny. Vo všeobecnosti sa jedná o prihraničné oblasti Slovenska.
Do oblastí so špecifickými nevýhodami sú zaradené katastrálne územia obcí na území ktorých sú:
 • Zamokrené pôdy na výmere väčšej alebo rovnej 50 % výmery poľnohospodárskej pôdy.
 • Pôdy extrémne suché na výmere väčšej alebo rovnej 50 % výmery poľnohospodárskej pôdy.
 • Skeletovité pôdy na výmere väčšej alebo rovnej 50 % výmery poľnohospodárskej pôdy.
 • Pôdy flyšového pásma.
 • Málo produkčné pôdy (výnosovosť do 27 b.).
 • Pôdy prechodných území.
Charakteristika oblasti so zamokrenými pôdami
Oblasť so zamokrenými pôdami predstavuje územie s cca 187 tis. ha poľnohospodárskej pôdy, kde cieľom je zachovanie poľnohospodárskej činnosti. V tejto oblasti sa nachádzajú významné vodné plochy: Zemplínska šírava, Vinianske a Sninské jazero, unikátny prales a jazero Morské oko, ktoré z hľadiska životného prostredia je potrebné zdokonaľovať pre zachovanie osobitého rázu tejto krajiny. Okrem toho prostredníctvom podpory poľnohospodárstva sa zachová osídlenosť krajiny, bez ktorej by zrejme došlo k úplnému vyľudňovaniu a zdevastovaniu územia s dobrými predpokladmi pre turistický ruch.
Počet pracovníkov pracujúcich v poľnohospodárstve v tejto oblasti sa pohybuje na úrovni cca 20% (národný priemer je 6,3%). Oblasť bezprostredne susedí s Ukrajinou, hustota obyvateľstva na km2 predstavuje iba 39% národného priemeru (43/110). Hustota obyvateľstva smerom k hraniciam s Ukrajinou sa znižuje zo 107 na 43 obyv./km2. Nezamestnanosť sa dlhodobo pohybuje na úrovni 20-25%. Príjem z poľnohospodárskej činnosti je nižší o 10-20% oproti priemeru dosahovanému v rámci poľnohospodárstva SR.
  Charakteristika pôdnych vlastnosti: Oblasť zamokrených pôd sa vyznačuje veľmi ťažkými ílovitými pôdami, ktoré majú nízku priepustnosť vody. Zamokrenie je väčšie ako na 50% výmere poľnohospodárskej pôdy. V dôsledku veľmi malého prevýšenia (roviny) nedochádza k prirodzenému odtoku vody do vodných tokov a vzhľadom na nízku priepustnosť pôdy ani do jej spodných vrstiev. Na základe uvedených skutočností sa voda v jarnom období dlhodobo zdržuje na poli, čo spôsobuje posunutie agrotechnických termínov o 30-35 dní ako je optimálny termín. Vplyvom skrátenia počtu disponibilných dní dochádza k zníženiu produkcie až o 2 t/ha u jačmeňa jarného, 3 t/ha u kukurice na zrno, a pod.
Charakteristika oblasti s extrémne suchými - pieskovými pôdami
Pieskové pôdy sa nachádzajú prevažne v prihraničnej oblasti s Českou republikou. Záujmom Slovenska je, aby v tejto oblasti pokračovala poľnohospodárska činnosť z dôvodu potreby zachovania krajiny. Oblasť predstavuje územie s cca 26 tis. ha poľnohospodárskej pôdy (ich celková výmera je však cca 600 km2). Príjem farmárov v tejto oblasti je pod úrovňou národného priemeru. Nezamestnanosť sa pohybuje dlhodobo nad 10%.
  Charakteristika pôdnych vlastnosti: Pôdy na viatych pieskoch majú výrazný deficit vlahy, vyžadujú vysoké náklady na zavlažovanie. Pre ich extrémnosť podmienenú zrnitostným zložením pôdy sa tam dosahujú nižšie úrody pri pšenici a jačmeni o 1-2 t/ha, čo má nepriaznivý vplyv na príjmy farmárov a stabilizáciu obyvateľstva.
Charakteristika oblasti so skeletovitými (kamenitými) pôdami
Aj keď sa jedná o oblasť s veľmi nekvalitnými pôdami, cieľom je zachovať poľnohospodársku činnosť z dôvodu zachovania krajiny, pretože poľnohospodárstvo je jediným zdrojom obživy tam žijúcich obyvateľov. Bez podpory farmárov by došlo k sústavnému vysídľovaniu a znehodnocovaniu krajiny. Pôdy tejto oblasti neboli zahrnuté do ostatných znevýhodnených oblastí, pretože nespĺňajú kritéria: hustota obyvateľstva a počet pracovníkov pracujúcich v poľnohospodárstve. Oblasť má veľmi nízke zastúpenie priemyselnej výroby a dlhodobo vykazuje vysokú mieru nezamestnanosti cca 12-15%.
  Charakteristika pôdnych vlastnosti: Pôdy sú veľmi nekvalitné s výnosovosťou iba 66% národného priemeru (národný priemer je 33 bodov). Jedná sa o územie s cca 54 tis. ha poľnohospodárskej pôdy s obsahom kameňov v povrchovom a podpovrchovom horizonte viac ako 50%. Vysoký obsah skeletu v ornici týchto pôd sťažuje ich obrábanie, zvyšuje náklady na pohonné hmoty a údržbu poľnohospodárskej mechanizácie.
Charakteristika oblastí s pôdami flyšového pásma
Jedná sa o okrajové územie s pôdami, ktoré neboli zaradené do horských oblastí (cca 3300 ha). Predstavujú špecifické územie SR s výrazne kyslými pôdami na ktorej má významné zastúpenie rôznorodá flóra. Podporou poľnohospodárstva v oblasti sa zachová pôvodný charakter krajiny s predpokladom udržania turistického ruchu. Pôdy vyžadujú vysoké náklady na vápnenie a ďalšie zúrodňovacie zásahy.

Charakteristika oblastí s málo produkčnými pôdami
Základnou požiadavkou tejto oblasti je zachovať poľnohospodárstvo, ktoré tvorí jediný zdroj príjmov tam žijúceho obyvateľstva. Len poľnohospodárskou činnosťou je možné zachovať krajinné prostredie pretože, že sa nachádza na východnej a západnej hranici Slovenskej republiky, kde je nízke zastúpenie priemyselnej výroby. Tieto pôdy neboli zaradené do ostatných znevýhodnených oblastí, pretože nie sú splnené kritériá: hustota obyvateľstva a podiel pracovníkov pracujúcich v poľnohospodárstve. Oblasť vykazuje vysokú nezamestnanosť 15-20%.
  Charakteristika pôdnych vlastnosti: Z hľadiska bonity pôdy ide o najhoršie pôdy na Slovensku. Priemerná výnosovosť týchto pôd dosahuje iba 62% národného priemeru (20,6b). Národný priemer je 33 bodov. Farmári dosahujú veľmi nízke príjmy.
Charakteristika oblastí s pôdami prechodných území
Oblasť predstavuje prechodné územie medzi pôdami zaradenými do LFA a mimo LFA. Cieľom ich podpory je zmierniť hranice medzi podporovaným a nepodporovaným územím a tak zabrániť destabilizácii a vyľudňovaniu obyvateľstva v marginálnych oblastiach s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkymi príjmami obyvateľstva. Bez podpory farmárov, dôjde k úplnému zastaveniu poľnohospodárskej činnosti a tým aj k poškodeniu krajinotvorby a zániku vidieka. Aj zaradením týchto pôd do LFA dôjde k celkovému zníženiu pôdy zaradenej do LFA o cca 400 tis. Ha, t.j. cca o 1/4 oproti súčasnému stavu. Slovensko je typickým predstaviteľom vidieckej krajiny s priemernou mierou nezamestnanosti nad 15% a nízkymi príjmami farmárov.

Katastrálne územia zaradené do špecificky znevýhodnených oblastí
Kategória špecifická oblasť Kategória špecifická oblasť
S1 zamokrané pôdy > 50 % S4 pôdy flyšového pásma
S2 ext. vysýchavé pôdy > 50 % S5 výnosovosť < 27 b.
S3 skeletovité pôdy > 50 % S6 výnosovosť 27 - 33 b.

VYHĽADÁVANIE PODĽA KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ

Späť na prehľad o LFA...

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019