Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

GEOCHEMICKÝ ATLAS SR
(GCHA databáza)

Projekt "Geochemický atlas SR" v mierke 1:1 000 000 sa začal v roku 1991. V rámci projektu boli mapované poľnohospodárske a lesné pôdy na celom území SR (1 sonda na plochu 10 km2). Vzorky boli odobraté z A a C horizontu a upravené pre analytické spracovanie (chemické a fyzikálne analýzy).

Databázový archív obsahuje údaje z analytických výsledkov z "Geochemického atlasu pôd Slovenska" projekt (Čurlík, Ševčík, 1999). Georeferencované bodové údaje sú spojené s prvkami údajov z niektorých analytických vlastností pôd (údaje pre povrchový a substrátový pôdny horizont).
V Geochemickom atlase SR sú zahrnuté nasledujúce parametre:
  • identifikácia a lokalizácia pôdneho profilu
  • pôdna taxonomická jednotka
  • meranie hĺbky a genetický horizont
  • základné analytické vlastností pôd (pôdna reakcia, obsah karbonátov, obsah textúrnej frakcie - zrnitosť)
  • obsah rizikových prvkov (zahŕňa celkové údaje o 36 rizikových prvkov)
Priestorová distribúcia rizikových prvkov v rámci územia Slovenska je reprezentovaná vo forme analógových mono-prvkových máp.
Výsledky terénnych a laboratórnych prác sú kompletizované do relačných databáz regiónov celého Slovenska, v ktorých sú uvedené nasledujúce parametre: číslo (názov) sondy, súradnice, lokalita, pôdny typ, hĺbka odberu vzorky, pôdny horizont, výsledky chemických a pedologických analýz. Bol použitý súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete: S–JTSK. Všetky matematicko-štatistické výpočty boli vykonané pomocou softvéru MS – Excel 5.0. Poddetekčné hodnoty boli nahradené polovicou hodnoty detekčného limitu pre daný prvok a takto upravené boli použité ďalej v štatistickej analýze.

GCHA údaje sú archivované v databáze pod programom MS Access a sú prístupné pre všetky lokality Slovenska (poľnohospodársku a lesnú krajinu) vo forme pravidelných sietí v celkovom počte zapísaných 6 000 bodových údajov (vzdialenosť pôdneho profilu v priemere 3 km).
Hore...
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019