Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

PÔDNO-EKOLOGICKÉ REGIÓNY
(M. Džatko a kol., 2001)

Topické jednotky sústavy "Pôdno-ekologických jednotiek" (PEJ), t.j. BPEJ a HPEJ sú východiskovým podkladom aj pre typizáciu a regionalizáciu poľnohospodársky využívaného územia v menších a malých mierkach. Na základe hodnotenia priestorovej štruktúry podobnosti resp. rozdielnosti priestorovej štruktúry BPEJ na určitom území, sú poľnohospodárske pôdy Slovenska začlenené do nasledujúcej hierarchie regionálnych jednotiek (Džatko a kol. 1980, Džatko, Kolény, Rebičová a kol. 1985, Džatko 2001):

  533 pôdno-ekologických subregiónov,

    74 pôdno-ekologických regiónov,

    13 pôdno-ekologických podoblasti,

      4 pôdno-ekologických oblasti.
Mapa kategórií potenciálu poľnohospodárskeho využívania pôdno-ekologických regiónov
Pôdno-ekologické subregióny predstavujú svojrázne homogénne územia viacerých, pôdno-ekologickými vlastnosťami podobných BPEJ na geneticky rovnorodom území. Boli vyčlenené na základe analýzy a hodnotenia podobnosti a plošného zastúpenia topických jednotiek BPEJ. Majú svojrázne neopakovateľné kombinácie prevládajúcich a odobných BPEJ, ktoré podmieňujú ich špecifické vlastnosti a možnosti využitia produkčného potenciálu daného územia. Chápeme ich aj ako svojrázne výrobné územné celky na úrovni subtypov poľnohospodársky využívaného územia. Sú veľmi dobre zobraziteľné aj v mierkach od 1:50 000 do 1:200 000.

Pôdno-ekologické regióny predstavujú súbory viacerých pôdno-ekologických subregiónov na geneticky rovnorodom území, ako sú pahorkatiny, kotliny, pohoria a samostatné územné celky na rovinách. Pretože v rámci pôdno-ekologických regiónov nie sú veľké rozdiely vo vlastnostiach pôd, klímy a reliéfu, predstavujú svojrázne, relatívne homogénne územné celky na úrovni typov poľnohospodárskeho využívania územia.

Pôdno-ekologické regióny sú pomenované podľa názvoslovia regionálneho geomorfologického členenia (Mazúr, Lukniš 1980). Podobnosť a v mnohých prípadoch aj totožnosť hra­níc pôdno-ekologických regiónov s hranicami taxónov regionálneho geomorfologického členenia Slovenska potvrdzuje, že vyjadrujú špecifické vlastnosti nielen pôdneho krytu, ale aj ostatných zložiek prostredia, ktoré určujú ich produkčný potenciál a tým aj optimálne spôsoby ich využívania. Výpovedná hodnota pôdno-ekologických regiónov je vhodným podkladom pre komplexné hodnotenie vlastností a potenciálu vyšších územných celkov.

Pôdno-ekologické podoblasti predstavujú súbory viacerých pôdno-ekologických regiónov na geneticky rovnorodých územiach ako sú roviny, pahorkatiny, kotliny a pohoria.

Pôdno-ekologické oblasti predstavujú najvyššie taxonomické jednotky regionálneho členenia sústavy PEJ. Sú to súbory pôdno-ekologických podoblastí na Záhorskej nížine, na Podunajskej nížine, na Východoslovenskej nížine a v Karpatoch.

Regionálne jednotky sústavy PEJ sú označené kódmi a názvami v nasledujúcom poradí:
  X        = oblasť (1 až 4)

  XX      = podoblasť (11 až 47)

  XXX    = región (111 až 475)

  XXX.X = subregión (111.1 až 475.2)
V PER-DB sú údaje o PER reprezentované vo vektorovej forme ako polygóny s príslušnou relačnou databázou (hodnota kódu PER), ostatné úrovne (pôdnoekologická oblasť, podoblasť, subregión) nie sú súčasťou obsahu PER-DB.
Hore...
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019