Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Webové služby


1. Web Map Service (WMS) pre potreby projektu GS Soil dostupná vo verzii 1.3.0:
https://portal.vupop.sk/arcgis/services/GS_Soil/GS_Soil/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Obsah:
a) Pôdna mapa Slovenska v mierke 1:400 000
b) Komplexný prieskum pôd - Pôdna mapa v mierke 1:10 000 (obsahová harmonizácia a testovanie cezhraničnej konzistencie údajov) - pilot Bratislava


2. Web Map Service (WMS) pre potreby projektu Čiastkový monitorovací systém pôda dostupná vo verzii 1.3.0 a 1.1.1:
https://portal.vupop.sk/arcgis/services/CMS/cms_rest/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Obsah:
a) Monitorovacie lokality - všetky
b) Monitorovacie lokality - základné
c) Monitorovacie lokality - kľúčové


3. Web Feature Service (WFS) pre potreby projektu Čiastkový monitorovací systém pôda dostupná vo verzii 1.1.0 a 1.1.1:
-

Obsah:
a) Monitorovacie lokality - všetky


4. Webová služba podporujúca REST API a SOAP rozhranie pre potreby projektu Čiastkový monitorovací systém pôda:
REST: https://portal.vupop.sk/arcgis/rest/services/CMS/cms_rest/MapServer

SOAP: https://portal.vupop.sk/arcgis/services/CMS/cms_rest/MapServer?wsdl

Obsah:
a) Monitorovacie lokality - všetky

5. Web Map Service (WMS) pre potreby projektu URANOS (Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd - výstup podaktivity A 3.3) dostupná vo verzii 1.3.0:
https://portal.vupop.sk/arcgis/services/URANOS/URANOS_3_3/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 
Obsah: Priestorové informácie o výsledkoch hodnotenia vybraných degradačných procesov na poľnohopodárskych pôdach v modelových územiach (Bratislava a okolie, Banská Bystrica a okolie, Krompachy a okolie):
 
a) Hranice modelových území
b) Potenciálna vodná erózia
c) Aktuálna vodná erózia
d) Potenciál pôd imobilizovať anorganické polutanty
e) Potenciál pôd transformovať anorganické polutanty
f) Riziko zhutnenia v ornici
g) Riziko zhutnenia v podornici

 
6. Web Feature Service (WFS) pre potreby projektu URANOS (Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd - výstup podaktivity A 3.3) dostupná vo verzii 2.0.0:
https://portal.vupop.sk/arcgis/services/URANOS/URANOS_3_3_vector/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS
 
Obsah: Priestorové informácie o výsledkoch hodnotenia vybraných degradačných procesov na poľnohopodárskych pôdach v modelových územiach (Bratislava a okolie, Banská Bystrica a okolie, Krompachy a okolie):
 
a) Hranice modelových území
b) Potenciál pôd imobilizovať anorganické polutanty
c) Potenciál pôd transformovať anorganické polutanty
d) Riziko zhutnenia v ornici
e) Riziko zhutnenia v podornici

 
7. Web Map Service (WMS) pre potreby projektu URANOS (Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd - výstup podaktivity A 3.2) dostupná vo verzii 1.3.0:
https://portal.vupop.sk/arcgis/services/URANOS/URANOS_3_2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 
Obsah: Priestorové informácie o výsledkoch modelovania zásob pôdneho organického uhlíka na úrovni okresov a geomorfologických celkov Slovenskej republiky a predikcie produkčného potenciálu poľnohospodárskych pôd Slovenskej republiky:
 
0.  Vývoj zásob POC na TTP v okresoch SR – potenciálny scenár POT5
1.  Vývoj zásob POC na TTP v okresoch SR – Bussines of usual scenár BAU1
2.  Vývoj zásob POC na OP v okresoch SR – potenciálny Bussines of usual scénar scenár PBAU4
3.  Vývoj zásob POC na OP v okresoch SR – Bussines of usual scenár BAU1
4.  Vývoj zásob POC na TTP v geomorfologických celkoch SR – potenciálny scenár POT5
5.  Vývoj zásob POC na TTP v geomorfologických celkoch SR – Bussines of usual scenár BAU1
6.  Vývoj zásob POC na OP v geomorfologických celkoch SR – potenciálny Bussines of usual scénar scenár PBAU4
7.  Vývoj zásob POC na OP v geomorfologických celkoch SR – Bussines of usual scenár BAU1
8.  Index produkčného potenciálu poľnohospodárskych pôd SR - okresy

 
8. Web Feature Service (WFS) pre potreby projektu URANOS (Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd - výstup podaktivity A 3.2) dostupná vo verzii 2.0.0:
https://portal.vupop.sk/arcgis/services/URANOS/URANOS_3_2/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS
 
Obsah: Priestorové informácie o výsledkoch modelovania zásob pôdneho organického uhlíka na úrovni okresov a geomorfologických celkov Slovenskej republiky a predikcie produkčného potenciálu poľnohospodárskych pôd Slovenskej republiky:
 
0.  Vývoj zásob POC na TTP v okresoch SR – potenciálny scenár POT5
1.  Vývoj zásob POC na TTP v okresoch SR – Bussines of usual scenár BAU1
2.  Vývoj zásob POC na OP v okresoch SR – potenciálny Bussines of usual scénar scenár PBAU4
3.  Vývoj zásob POC na OP v okresoch SR – Bussines of usual scenár BAU1
4.  Vývoj zásob POC na TTP v geomorfologických celkoch SR – potenciálny scenár POT5
5.  Vývoj zásob POC na TTP v geomorfologických celkoch SR – Bussines of usual scenár BAU1
6.  Vývoj zásob POC na OP v geomorfologických celkoch SR – potenciálny Bussines of usual scénar scenár PBAU4
7.  Vývoj zásob POC na OP v geomorfologických celkoch SR – Bussines of usual scenár BAU1

 
   
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019