Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Vhodnosť pôdno-ekologických podmienok pre pestovanie jabloní

Jablone patria medzi veľmi tolerantné ovocné druhy s najväčším počtom odrôd, čo je  zohľadnené pri vymedzení vhodnosti ich pestovania v rámci poľnohospodárskych pôd Slovenska. Novodobé kultivary sú náročnejšie na kvalitu pôdy, čo súvisí so skorším nástupom rodivosti a každoročnými vysokými úrodami ovocia. Z pohľadu  zrnitosti pôdy sú vhodné pôdy stredne ťažké-hlinité, prípadne hlinitopiesočnaté alebo hlinito-ílovité, štruktúrne, hlboké minimálne 0,50 m s obsahom humusu nad 1,6 %, s rozpätím pH 6,2 – 7,5. Z pôdnych typov sú vhodné predovšetkým černozeme, hnedozeme, kambizeme a fluvizeme. Pre intenzívne pestovanie sú nevhodné pôdy veľmi ťažké, glejové a opačného charakteru pôdy ľahké a vysychajúce, ďalej slaniská a slance a výrazne poškodené pôdy imisiami. Medzi nevyhovujúce patria aj litozeme, rankre a organozeme (rašelinové pôdy).

      

Potenciál pestovania jabloní v ha

Kraje

veľmi vhodná zóna (VVZ)

vhodná zóna (VZ)

menej vhodná zóna (MVZ)

potenciál spolu

Bratislavský

41 996.38

1 981.60

-

43 977.98

Trnavský

175 786.68

26 485.02

208.97

202 480.66

Trenčiansky

29 542.46

8 778.31

1 124.57

39 445.34

Nitriansky

259 303.87

38 237.20

-

297 541.07

Žilinský

3 613.59

4 505.85

2 435.30

10 554.74

Banskobystrický

46 603.33

15 117.88

101.86

61 823.06

Prešovský

9 899.30

14 714.01

3 177.33

27 790.63

Košický

57 842.48

3 540.22

346.20

61 728.90

Spolu

624 588.08

113 360.08

7 394.22

745 342.38

 

Ako vyplýva z údajov tabuľky, potenciál výmer veľmi vhodných, vhodných a menej vhodných oblastí pre pestovanie jabloní je najvyšší v Nitrianskom kraji (297 541,07 ha) a klesá v poradí Nitriansky kraj > Trnavský kraj > Banskobystrický > Košický > Bratislavský > Trenčiansky >Prešovský  >Žilinský (10 554,74 ha).

Potenciál výmer veľmi vhodných a vhodných oblastí pre pestovanie jabloní mnohonásobne prevyšuje výmeru plodiacich sadov, ktorú eviduje ÚKSÚP Bratislava, čo v celonárodnom meradle predstavuje jeho skutočné využitie iba na 0,31 %. Uvedená skutočnosť poukazuje na to, že v podmienkach Slovenska je reálny potenciál pre zvýšenie produkcie uvedeného ovocia. Podiel veľmi vhodných až menej vhodných  plôch pre pestovanie jabloní predstavuje 745 345,38 ha, čo ilustruje  mapový výstup.

 

 

 


  

Vhodnosť pôdno-ekologických podmienok pre pestovanie hrušiek

 

Hrušky patria vo všeobecnosti k ovocným druhom stredne teplomilným, avšak pri výbere vhodných pôdno-klimatických podmienok je potrebné  brať do úvahy, že sú náročnejšie ako jablone. Hrušky neznášajú vyšší obsah karbonátov v pôde, a to najmä na dulovom podpníku. Sú menej odolné proti zimným mrazom, najmä zimné odrody hrušiek vyžadujú k dobrému vyzretiu teplejšie polohy, kde sa zároveň nachádzajú aj kvalitnejšie pôdy. Vyžadujú pôdy hlboké, stredne ťažké s pôdnou reakciou 5,5 – 7,0 pH. Z pôdnych typov im najlepšie  vyhovujú černozeme a hnedozeme na spraši. Pri výbere vhodných stanovíšť pre pestovanie hrušiek je potrebné zohľadňovať druh pôdy, resp. priepustnosť, pretože v ťažkých a mokrých pôdach žltnú hruškám listy aj počas hlavného vegetačného obdobia a rast letorastov je obmedzený. V suchých pôdach majú zase plody tendenciu ku vírusovej  komienkovitosti.

 

Potenciál pestovania hrušiek v ha

Kraje

veľmi vhodná zóna (VVZ)

vhodná zóna (VZ)

menej vhodná zóna (MVZ)

potenciál spolu

Bratislavský

41 996.38

1 981.60

-

43 977.98

Trnavský

175 785.30

26 485.02

34.63

202 304.95

Trenčiansky

29 274.85

7 468.54

517.46

37 260.85

Nitriansky

259 131.27

38 236.91

-

297 368.18

Žilinský

2 088.48

814.84

441.31

3 344.62

Banskobystrický

34 033.53

25 626.93

1 514.53

61 174.99

Prešovský

8 438.55

9 813.46

196.45

18 448.46

Košický

50 788.63

9 144.42

370.90

60 303.95

Spolu

601 536.98

119 571.71

3 075.28

724 183.98

 

Ako vyplýva z údajov tabuľky, potenciál výmer veľmi vhodných, vhodných a menej vhodných oblastí pre pestovanie hrušiek je najvyšší v Nitrianskom kraji (297 368,18 ha) a klesá v poradí Nitriansky kraj > Trnavský kraj > Banskobystrický > Košický > Bratislavský > Trenčiansky >Prešovský >Žilinský (3 344,62 ha).

Potenciál výmer veľmi vhodných a vhodných oblastí pre pestovanie hrušiek mnohonásobne prevyšuje výmeru plodiacich sadov, ktorú eviduje ÚKSÚP Bratislava, čo v celonárodnom meradle predstavuje jeho skutočné využitie iba na 0,01 %. Potenciál podielu veľmi vhodných až menej vhodných  plôch pre pestovanie hrušiek predstavuje 724 183,98 ha , čo ilustruje mapový výstup.

 

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019